Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde

 

 

Projekta nosaukums: „ Orfāno ar G-proteīnu saistīto receptoru, peptīdu dabas ligandu skrīnēšanas sistēmas izstrāde”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros. 

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/055

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. janvāris - 2019. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 285 245,84 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. D. Fridmanis

 

Ar G-proteīnu saistītie receptori (GPCR) ir lielākā membrānas receptoru saime. To galvenā funkcija ir signālu pārnese cauri membrānai. Visi GPCR-i sastāv no septiņiem transmembrānas domēniem un, sasitot ligandus, aktivē heterotrimeros G proteīnus. Tie ir vieni no visrūpīgāk pētītajiem medikamentu mērķiem

farmācijas industrijā un 36% no tirgū pieejamajiem medikamentiem iedarbojas, saistoties ar tiem. Tomēr vairāk nekā 90 cilvēka GPCRu vēl arvien nav noskaidrots dabīgais ligands, tādeļ tos dēvē par orfāniem receptoriem. Daudziem no tiem farmakoloģiskā nozīme tika izvērtēta peļu modeļos, pielietojot gēna

izslēgšanu un tika secināts, ka orfānie receptori ir būtiski organisma darbības regulācijā, un, to ligandu atrašana varētu radīt jaunus medikamentus. Par farmācijas industrijai nozīmīgiem var tikt uzskatīti arī daudzi komerciāli audzēto organismu orfānie receptori. Tādeļ arī to ligandu atklāšana būtu ekonomiski pamatota un izdevīga. Daļā gadījumu šie citu sugu ligandi varētu būt funkcionāli aktīvi arī zīdītājos un varētu kalpot par bāzi jaunu medikamentu izstrādē.

Šī projekta mērķis ir izstrādāt vienkāršu un efektīvu uz rauga S.cerevisiae balstītu peptīdu dabas GPCR ligandu atklāšanas sistēmas prototipu, ka arī pārbaudīt to praksē, nosakot ascidijas oreksina receptoram līdzīga receptora ligandu un izvērtējot jaunatklātā liganda ietekmi uz cilvēka Oreksina receptoriem.

Šī pētniecības projekta realizācija sniegs ieguldījumu Latvijas viedas specializācijas stratēģijas noteiktās jomās – biofarmācijā un biotehnoloģijas attīstība, jo izstrādājamajam prototipam piemīt potenciāls veicināt jaunu preparātu izstrādi tādejādi, sniedzot ieguldījumu Latvijas farmācijas industrijas attīstībā, un attiecīgi, uzlabojot Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju.

Informācija publicēta: 02.01.2017.

 

Projekta progress

2017. gada 1. janvāris - 2017. gada 31. marts

Eksperimentālā izstrāde

Saskaņā ar plānu, projekta izpildes pirmie trīs mēneši tika veltīti dubultās ekspresijas plazmīdas izveidei. Tā kā mūsu rīcībā esošās ekspresijas plazmīdas: p426GPD un p426TEF bija faktiski identiskas tad, šo darbu ietvaros, ar mērķi padarīt ekspresijas lokusu multiklonālos rajonus atšķirīgus un savstarpēji savietojamus, tie tika modificēti tā, lai katrs saturētu tikai divus – klonēšanai nepieciešamus restrikcijas saitus. Tālākajā darbu gaitā, pēc iegūto plazmīdu sekvences atbilstības pārbaudes, TEF promoteru saturošais lokus no p426TEF plazmīdas tika pārklonēts uz p426GPD plazmīdu. Uz doto brīdi norit darbi pie iegūtās konstrukcijas sekvences atbilstības pārbaudes.

Informācija publicēta: 31.03.2017.


Projekta progress

2017. gada 1. aprīlis - 2017. gada 30. jūnijs

Eksperimentālā izstrāde

Šajā projekta posmā TEF promoteru saturošās plazmīdas gēna ekspresijai nozīmīgais funkcionālais rajons tika pārcelts uz GDP promoteru saturošo plazmīdu un iegūtajā dubultās ekpresijas plazmīdā tika ievietoti attiecīgi MC4R un a-MSH kodēšošie gēni. Pēc šīs plazmīdu ieguves tajā ievietotās kodējošās sekvences tika nosekvencētas, lai pārliecinātos par iegūtā rezultāta atbilstību plānotajam. Turpmākajā darba gaitā tika uzsākti darbi, kas ietvēra iegūtās dubultās ekspresijas plazmīdas funkcionālo pārbaudi.

Informācija publicēta: 30.06.2017.

 

Projekta progress

2017. gada 1. jūlijs - 2017. gada 30. septembris

Eksperimentālā izstrāde

Šajā projekta posmā tika uzsākti darbi pie iepriekš izveidotās dubultās ekspresijas plazmīdas funkcionālo pārbaudi. To ietvaros izveidotā plazmīda un kontroles plazmīdas tika ietransformētas humanizētā S.cerevisiae rauga celma MMY28 šūnās, kas savukārt tika izsētas uz selektīvās barotnes saturošām petri platēm, kas atsevišķos gadījumos bija papildinātas ar MC4R ligandu - a-MSH. Iegūtie rezultāti nebija viennozīmīgi tādēļ nākamajos posmos tiks atkārtoti.

Informācija publicēta: 29.09.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".