loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Privātuma politika

1. Datu pārzinis

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (turpmāk arī – BMC, mēs, mūsu, mums).

BMC ir Latvijā vadošā pētniecības iestāde molekulārajā bioloģijā, biomedicīnā un biotehnoloģijā. BMC tiek veikti gan fundamentālie, gan lietišķie pētījumi molekulārajā mikrobioloģijā, vakcīnu izstrādē, šūnu bioloģijā, genomikā un proteomikā, vēža bioloģijā, imunoloģijā, struktūrbioloģijā un citos virzienos.

2. Kontaktinformācija

APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067, LATVIJA

Tel. +371 20245517

E-pasts: oskars@datudrosiba.com

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi vai par šo privātuma politiku, lūdzam, sazināties ar mums.

3. Vispārīgā informācija par datu apstrādi

Mēs esam apņēmušies aizsargāt Jūsu personisko informāciju un ievērot konfidencialitāti. Šī politika ļauj Jums uzzināt, kādus datus mēs varam iegūt par Jums, kā mēs tos izmantosim, kā arī sniegsim informāciju par Jūsu tiesībām un to, kā Jūs varat sazināties ar mums.

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu vai sadarbības partneri, Jūs esat izlasījuši šo mūsu privātuma politiku un esat akceptējuši tās noteikumus.

Dažreiz mums ir jāmaina mūsu Privātuma politika. Šajā vietnē tiks publicētas visas izmaiņas, kuras būs Jums pieejamas jebkurā laikā.

4. Kādus personas datus mēs apstrādājam un kāpēc?

– Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršanas un citu būtisku mūsu un Jūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Mēs veicam videonovērošanu un apstrādājam Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat mūsu iestādi un teritoriju, gan Jūsu personiskās, gan mūsu darbinieku, klientu un īpašuma drošības nolūkos. Videonovērošana tiek veikta pēc striktiem drošības un privātuma noteikumiem, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas un aprīkojumu. Videonovērošanas ieraksti mūsu sistēmās tiek glabāti līdz 2 nedēļām, izņemot gadījumus, kad tie nepieciešami kā pierādījumi kādā no tiesiskajiem procesiem.

Apmeklējot iestādi, Jums var prasīt reģistrēties apmeklētāju žurnālā un pierādīt savu identitāti, norādīt apmeklējuma mērķi vai iemeslu.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats

Biometrijas dati (sejas attēls), atrašanās vieta un laiks

Vārds, uzvārds, paraksts, identitātes pārbaude

Mūsu leģitīmā (likumīgā) interese un vitālo interešu, tostarp veselības un dzīvības, aizsardzība

– Līgumu noslēgšana un līguma izpildei

Līguma noslēgšanai un tā sekmīgai izpildei vai saziņai līguma izpildes problēmu gadījumos, mums var būt nepieciešama informācija par klientu/sadarbības partneru kontaktpersonām. Ja līgums tiek slēgts ar fiziskām personām, tad mums būs nepieciešams Jūs identificēt, saņemt saziņas un deklarētās dzīvesvietas adreses, bankas konta numuru, uz kuru veikt samaksu, ja tāda paredzēta attiecīgajā līgumā.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, personas kods, deklarētā un faktiskā dzīvesvietas adrese, bankas konta numurs, saimnieciskās darbības veicēja apliecības numurs u.c.Līgumattiecības (līguma noslēgšanai un izpildei) un mūsu leģitīmā (likumīgā) interese

– Sadarbības veicināšanai un darbības uzlabošanai

Mēs nepārtraukti uzlabojam savu darbību, un ir nepieciešama pilnvērtīga saziņa ar klientu/sadarbības partneri, tāpēc mums var būt nepieciešama informācija par klienta vai sadarbības partnera kontaktpersonu.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, kontakttālrunis, elektroniskais pasts.Mūsu leģitīmā interese

– Pārbaudei attiecībā par noziedzīgu nodarījumu neesamību

Rīkojot publiskus iepirkumus, Publisko iepirkumu likumā noteiktos gadījumos mums jāpārbauda, vai attiecīgais pretendents, tā valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav izdarījis noziedzīgus nodarījumus.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, noziedzīgu nodarījumu konstatēšanas faktsJuridisks pienākums (likumā noteikts)

– Pretendentu atlasei publiskos iepirkumos

Rīkojot publiskos iepirkumus, tiek ievākta informācija par kontaktpersonu, kā arī atsevišķās iepirkumu procedūrās tiek prasīta informācija par pakalpojumu vai būvdarbu izpildē piesaistāmo speciālistu (fizisko personu). Tas tiek darīts, lai izvērtētu pretendentus un mēs uzticētu pasūtījumu pretendentam, kurš piesaista kvalificētus un pakalpojumam nepieciešamus speciālistus. Arī Publisko iepirkumu likums un citi normatīvie akti nosaka valsts iestādēm pienākumu būt maksimāli efektīvām un izvēlēties labāko un atbilstošāko piedāvājumu. Kontaktpersona nepieciešama saziņai iepirkuma procedūras ietvaros un atsevišķu paziņojumu nosūtīšanai. Tāpat mēs apstrādājam Tavus personas datus kā potenciālā sadarbības partnera darbinieka/pārstāvja/paraksttiesīgās personas datus, lai veidotu sadarbību (piem., saņemot piedāvājumus mūsu konkursos).

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, līdzšinējā pieredze, izglītība, profesionālā kvalifikācija u.c. līdzīga informācijaMūsu leģitīma interese un Juridisks pienākums (likumā noteikts)

– Ienākošai-izejošai korespondencei

Mēs reģistrējam Jūsu vēstules, gan ienākošās, gan izejošās. Tas nepieciešams, lai varam organizēt iestādes lietvedību, kā arī to pieprasa normatīvie akti – sniegt Jums atbildes, ja tādas esiet pieprasījuši. Ja adresāts ir fiziska persona, tad dati tiks saglabāti mūsu lietvedības sistēmā.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, adreseMūsu leģitīma interese un Juridisks pienākums (likumā noteikts)

– Genoma datubāzei un dažādu pētījumu nodrošināšanai

Genomu datubāzei un citos pētījumos mēs veicam datu anonimizāciju, t.i., Jūsu dati vairs nebūs identificējami.

Tomēr, iespējami atsevišķi pētījumi, kuros tiek saglabāts Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija, lai varētu ar Jums sazināties. Par to, vai personas dati tiek saglabāti un ja jā, tad kādiem nolūkiem, mēs informēsim Jūs personīgi katrā konkrētā gadījumā.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, adreseJūsu piekrišana, Mūsu leģitīma interese, Juridisks pienākums (piem. Cilvēka genoma izpētes likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.446), Zinātnes vajadzībām.

– Citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei

Savā darbībā mums jāizpilda arī grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu, Arhīva likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Juridiskais pamats datu apstrādei šajos gadījumos būs juridiska pienākuma izpilde.

– Publicitātes un vēsturiskā mantojuma saglabāšanai

Publicitātes un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas nolūkā mēs varam apstrādāt, t.sk., publicēt bildes, video u.tml. materiālus no mūsu rīkotajiem publiskajiem un darba pasākumiem.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Personas attēls fotogrāfijās un video ierakstosMūsu leģitīma interese

– Darbā pieņemšana vai prakse

Mēs varam apstrādāt Jūsu datus, lai administrētu darbā pieņemšanas procesu, lai izvērtētu Jūsu pieteikumu un dzīves gājumu un tā atbilstību amata prasībām, kā arī lai ar Jums sazinātos.

Pieteikumu iesniedz brīvprātīgi, Jūs paši variet izvēlēties, kādus personas datus gribat sniegt un kādā apmērā. Dažos gadījumos, atkarībā no konkrētā amata, mēs varam lūgt papildinformāciju vai sagatavot jau norādāmās informācijas standartu. Jūs esat atbildīgs par sniegtās personīgās informācijas derīgumu un patiesumu. Izvērtējot pieteikumu, mēs apstrādāsim personas datus, kas ietverti CV un pieteikuma vēstulē. Ja būsiet sniedzis informāciju, kas nav nepieciešama atlases procesam, šo informāciju neņemsim vērā.

Atcerieties – Jūs nevarēsiet piedalīties atlases procesā gadījumā, ja izvēlēsieties nesniegt savus personas datus.

Personas datu kategorijas (piemērs)Juridiskais pamats
Vārds, uzvārds, kontaktinformācija, adrese, līdzšinējā darba pieredze, izglītība, kursi, sertifikāti u.tml.

Tava piekrišana (iesniedzot dzīves gājumu un pieteikumu izsludinātajai vakancei)

Mūsu leģitīma interese

5. No kādiem avotiem mēs varam saņemt personas datus?

– savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

– no videonovērošana ierakstiem, kad Jūs apmeklējat mūsu iestādi vai teritoriju.

– ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu vai ar objektu saistīto personu, vai iesniegusi dokumentus, kurā Jūsu dati ir atspoguļoti;

– no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus;

– no mūsu datu apstrādātājiem, kas Jūsu personas datus ievāc ar Jūsu piekrišanu vai pamatojoties uz kādu citu tiesisku pamatu, piem. pētījuma vajadzībām.

6. Kam mēs nododam personas datus?

Datus mēs apstrādājam atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem, un nodrošinām, lai datiem varētu piekļūt tikai personas, kam ir tiesisks pamats šādai piekļuvei.

Personas dati var tikt nodoti:

  • mūsu darbiniekiem vai tieši pilnvarotajām personām, kurām tas nepieciešams darba pienākumu izpildei;
  • personas datu apstrādātājiem atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamā apjomā (piemēram, datu bāzes, lietvedības un IT sistēmas tehniskais uzturētājs, finanšu vadības konsultanti, auditori, drošības pakalpojumu sniedzējs, videonovērošanas kameru uzturētājs, publicitātes pasākumu tehniskajiem sadarbības partneriem (foto/video) un citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu mums);
  • valsts un pašvaldības iestādēm tiesību aktos noteiktos gadījumos, (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, tiesas, uzraudzības iestādes, struktūrfondus uzraugošās iestādes);
  • trešajām personām, pirms tam rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs tiesiskais pamats, piemēram, parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, parādnieku reģistri, kredītinformācijas biroji u.c.).

7. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ)

Datus mēs apstrādājām tikai ES/EEZ ietvaros.

Personas datu nodošana un apstrāde ārpus ES/EEZ var notikt, ja tam ir tiesisks pamatojums, proti, lai izpildītu juridisku pienākumu, noslēgtu vai izpildītu līgumu, mūsu leģitīmās intereses vai saskaņā ar Jūsu piekrišanu, un ir veikti pienācīgi drošības pasākumi.

8. Glabāšanas termiņi

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes mērķiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Mēs tos glabājam pēc iespējas īsāku termiņu. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus, kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos drošā veidā dzēsīsim vai iznīcināsim.

Daži no izplatītākajiem personas datu uzglabāšanas termiņiem (tomēr, atceries, ka vienmēr var pastāvēt izņēmumi, piem., notiekot tiesvedības procesam vai iespējamās prasības celšanas laikā dati var tikt saglabāti ilgāk nekā noteikts šajos glabāšanas termiņos).

– Iepirkumi. Tavus personas datus kā pretendenta vai pretendenta-juridiskas personas piedāvājumā ietvertos fiziskas personas datus uzglabā 10 gadus pēc līguma darbības termiņa beigām.

– Darbā pieņemšana vai prakse. Tavus personas datus uzglabā papīra un digitālā formātā. Datu uzglabāšanas laikposms nav ilgāks par 3 mēnešiem pēc tam, kad slēgta vakance, kurai biji pieteicies. Gadījumā, ja piekrīti nākotnē piedalīties atlases procesā uz citu vakanci, mēs uzglabāsim tavus personas datus ne ilgāk kā 1 (vienu) gadu no brīža, kad šī piekrišana saņemta.

– Publicitāte. Tavu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru vai e-pasta adresi uzglabāsim līdz pasākuma beigām. Tavu attēlu (fotoattēlu vai video) no pasākumiem/aktivitātēm uzglabāsim 5 gadus pēc pasākuma norises datuma.

– Rēķini. Tavus personas datus uzglabā 10 gadus pēc rēķina izrakstīšanas/saņemšanas.

– Līgumsaistību izpildei. Tik ilgi, līdz līgums tiks izpildīts un nebūs cita tiesiska pamata datus uzglabāt.

– personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā Par grāmatvedību ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus;

– datus, lai nodrošinātu datu atjaunošanu, mēs glabāsim rezerves kopijās līdz brīdim, kamēr tiks izveidots minimālais jaunāku rezerves kopiju skaits, lai iepriekšējās rezerves kopijas varētu izdzēst;

– datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem – 10 gadi Civillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumā noteiktos termiņus prasību celšanai.

– Video novērošanas rezultātā iegūtos datus mēs glabāsim 2 nedēļas, lai atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus.

9. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Mēs nodrošinām, pastāvīgi pārskatām un uzlabojam aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, Mēs pielietojam mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības.

Tomēr, mēs rekomendējam Jums ievērot vispārējos datora un interneta lietošanas drošības noteikumus, kā arī Jūsu privāto datu (it īpaši personu apliecinošo dokumentu) aizsardzības un glabāšanas prasības, un mēs neuzņemsimies atbildību par nesankcionētu piekļuvi Jūsu personas datiem un/vai datu zudumu, ja tas noticis Jūsu vainas vai nolaidības dēļ.

10. Kādas ir Jūsu tiesības Jūsu personas datu apstrādē?

Jums ir tiesības:

a) piekļūt saviem datiem – Jums ir tiesības iegūt no mums informāciju par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus un gadījumos, kad tā ir, piekļūt saviem personas datiem;

b) labot savus datus – Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izlabojam nepareizus personas datus. Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, objekta īpašnieka maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus;

c) dzēst savus datus – zināmos apstākļos Jums var būt tiesības uz savu personas datu dzēšanu; šīs tiesības nav spēkā tad, ja apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu vārda un informācijas brīvību, lai pildītu likumā noteiktās prasības vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;

d) noteiktos gadījumos personīgi saņemt vai nosūtīt savus personas datus citam uzņēmumam (šīs tiesības sauc par tiesībām uz datu pārnešanu). Šīs tiesības attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir Jūsu piekrišana vai līgums, kā arī tad, kad apstrāde notiek automatizēti;

e) piekrišanas atsaukšana – ciktāl mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

f) ierobežot savu datu apstrādi – noteiktos apstākļos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi;

g) iebilst pret savu datu apstrādi – Jums ir tiesības iebilst pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu datus. Tas attiecas uz gadījumiem, kad datu apstrādes pamatā ir mūsu vai trešās personas leģitīmās intereses;

Lai īstenotu minētās tiesības, lūdzu, iesniedz mums vai Datu aizsardzības speciālistam rakstisku pieprasījumu (kontaktinformācija minēta sākumā).

Gadījumā, ja uzskati, ka mēs neapstrādājam personas datus atbilstoši piemērojamai likumdošanai, tev ir tiesības sūdzēties Datu valsts inspekcijā (http://www.dvi.gov.lv).

11. Noteikumi datu apstrādātājiem un sadarbības partneriem

Ja Tu esi viens no mūsu datu apstrādātājiem vai sadarbības partneriem, kura rīcībā saskaņā ar savstarpēji noslēgto līgumu vai darba uzdevumu nonāk personas dati, tad Tev jāievēro noteikumi par personas datu apstrādi. Šie noteikumi ir spēkā arī pēc līguma vai darba uzdevuma izbeigšanās.

Papildus līgumā un Vispārējā datu aizsardzības regulā, turpmāk – GDPR, noteiktajiem nosacījumiem par datu apstrādi un konfidencialitāti, jebkuram mūsu datu apstrādātājam un sadarbības partnerim, kurš saņem vai saņēmis personas datus no mums jāievēro, ka:

– datu apstrāde var notikt tikai atbilstoši līguma/darba uzdevuma priekšmetam, nepārsniedzot pilnvaras un apjomu, kas nepieciešams tā izpildei;

– aizliegta jebkura datu apstrāde, kas nav tieši atļauta līgumā/darba uzdevumā;

– Pārziņa vārdā Apstrādātāja veiktās personas datu apstrādes mērķis ir izpildīt pakalpojumu līgumus.

– Apstrādātājs/sadarbības partneris personas datus drīkst apstrādāt tikai Pārziņa vārdā un saskaņā ar tā norādēm;

– personas dati netiek pārsūtīti trešajām personām vai nodoti ārpus ES bez tiesiska pamata;

– ja Pārzinis Apstrādātājam pieprasa informāciju par drošības līdzekļiem, dokumentāciju vai cita veida informāciju saistībā ar to, kā Apstrādātājs apstrādā personas datus, tas to sniedz ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, ja vien objektīvi informāciju iesniegt šādā termiņā ir iespējams.

– Apstrādātājs nekavējoties, bet ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā paziņo Pārzinim par apstrādes pārkāpumiem, ja vien objektīvi informāciju iesniegt šādā termiņā ir iespējams.

– Apstrādātājs apņemas nodrošināt augstu drošības līmeni saviem produktiem un pakalpojumiem. Apstrādātājs nodrošina drošības līmeni, izmantojot organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības līdzekļus saskaņā ar prasībām par informācijas drošības līdzekļiem, kas minētas GDPR 32. pantā.