Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Adipocītu adipoģenēzes, lipolīzes un adipokīnu sintēzes regulācijā iesaistītu jaunu G-proteīnu saistošo receptoru funkcionāla un ģenētiskā izpēte

Aktualitāte

Adipozie audi ir būtiski metabolisma regulatori organismā kā efektīvi enerģijas uzkrājēji un bioloģiski aktīvu molekulu producētāji. Adipocītu sintezēti adipokīni regulē organisma funkcijas, kuras ir cieši saistītas ar aptaukošanās, sirds-asinsvadu, otrā tipa diabēta un hipertensijas slimību riskiem. Adipocītos atbildes funkciju regulācijā svarīgu lomu spēlē G-proteīnu saistošie receptori (GPCR). Pēdējos gados adipocītos ir atklāti vairāki orfānu GPCR, kuru funkcijas un to izraisītie šūnu efekti ir maz pētīti. Šo receptoru funkciju, ligandu saistīšanas specifiskuma un inducēto signālceļu padziļināta izpēte ir būtiska efektīvu terapijas līdzekļu izveidē ar lipīdu disfunkcijām saistīto kardiovaskulārās un metabolisma slimību ārstēšanā.

Projekta mērķis ir četru nesen identificētu adipocītu GPCR (GPR43, GPR109A, GPR109B, GPR81) ģenētisko, strukturālo un funkcionālo aspektu padziļināta izpēte ar akcentu uz šo receptoru inducēto signālu pārnesi un atbildes reakciju baltajos adipocītos.

Projekta uzdevumi

1) Noskaidrot minēto GPCR un to regulatoro lokusu polimorfismus un to iespējamo asociāciju ar lipīdu vielmaiņas izraisītām slimībām, bioķīmiskiem parametriem un adipokīnu profiliem paraugos no Valsts iedzīvotāju genoma datu bāzes.

2) Izmantojot dažādas rekombinanto receptoru ekspresijas sistēmas dzīvnieku un raugu šūnās noskaidrot GPR43, GPR109A, GPR109B, GPR81 receptoru funkcionālās īpašības un ligandu atpazīšanā iesaistītās struktūras, analizējot a) dabīgi sastopamās nesinonīmās mutācijas receptoros, b) ar virzītas mutaģenēzes palīdzību veidotus receptora variantus un c) receptoru homo- un hetero- dimēru veidošanos.

3) Ar adipocītos ekspresētu GPCR selektīviem ligandiem inducēt dažādas pre-adipocītu un adipocītu šūnu kultūras, lai noteiktu a) adipoģenēzes efektivitāti b) izmaiņas lipolīzes un lipoģenēzes procesos un c) adipocītu sekretēto adipokīnu profilu un koncentrācijas, kā arī to mRNS ekspresijas līmeņus.

Plānotie rezultāti

1) tiks noskaidrota četru gēnu lokusu saistība ar virkni detalizētiem fenotipiskiem kritērijiem un iespējams identificēti jauni adipozitātes, diabēta un kardiovaskulārā riska ģenētiskie marķieri

2) atsevišķiem receptoriem tiks noskaidroti ligandu-receptoru mijiedarbības mehānismi, receptoru funkcionālās struktūras, receptoru mijiedarbība un to ietekme uz adipocītu funkcionēšanu

3) šūnu pētniecība atklās receptoru lomu adipoģenēzes, lipolīzes un endokrīnās sintēzes regulācijā, kā arī dos iespēju labāk raksturot adipocītu sekretējošo adipokīnu profilu.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".