loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā

Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.2. aktivitātes „Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās (EUREKA, 7.Ietvara programma un citi)” ietvaros.Projekta identifikācijas Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004
Projekts tiek īstenots 36 mēneši (01.04.2010.-31.03.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 205 000 LVL
Projekta vadītāja: Dr. biol Aija Linē

Kopsavilkums
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra atpazīstamību Eiropas zinātnes telpā un sekmēt biomedicīnas jomā strādājošo zinātnieku iesaistīšanos Eiropas Savienības un citās starptautiskās sadarbības programmās.
Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros paredzēts īstenot sekojošas aktivitātes:

(1)      nodrošināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) zinātniekiem iespējas piedalīties starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos BMC attīstības stratēģijā definētajos pētījumu virzienos;
(2)      izplatīt BMC pētniecības rezultātus starptautiskā zinātnieku vidē un to popularizēt dažādās mērķa grupās Latvijā un pasaulē;
(3)      mērķtiecīgi attīstīt sadarbību ar BMC profilam atbilstošajiem vadošajiem pētniecības centriem Eiropā un ASV;
(4)      sagatavot iesniegumus ES 7. Ietvara programmas projektu konkursiem.
Sekmīgas šī projekta realizācijas gadījumā tiks sagatavoti vismaz 5 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi Latvijas dalībai ES 7. Ietvara programmā, kas ļaus piesaistīt ievērojamus finansu resursus, kā arī būtiski paaugstināta Latvijas biomedicīnas pētījumu atpazīstamība Eiropā un citur pasaulē un attīstīti starptautiskās sadarbības tīkli, kas nākotnē pavērs daudz plašākas iespējas Latvijas dalībai ES un citās starptautiskās pētījumu programmās sabiedrības veselības un dzīvības zinātņu pētījumu virzienos.


Projekts tiks īstenots Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā 36 mēnešu laikā, sākot no 2010. gada 1. aprīļa. Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 205 000 Ls.

Līdz 2011. gada 30. jūnijam:

BMC tiek turpināta ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekta Nr. 2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 “Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” īstenošana. Šī projekta ietvaros līdz 2011. gada 30. jūnijam ir veiktas sekojošas aktivitātes:  

 • Ir sagatavoti un iesniegti 5 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi sekojošos ES 7. IP projektu konkursos: FP7-HEALTH.2011. 2.4.1-2, FP7-HEALTH-2011-two stage un FP7-REGPOT-2011-1, kā arī Melanoma Research Alliance (MRA) un Human Frontier Science programmas ietvaros izsludinātos projektu konkursos; 
 • BMC zinātnieki ir piedalījušies 42 starptautiskos zinātnes kongresos un konferencēs, tajās sniedzot 8 mutiskas prezentācijas un 36 stenda referātus BMC nozīmīgākajos pētījumu virzienos – cilvēka genoma izpētē, molekulārajā bioloģijā, virusoloģijā, imununoloģijā, vēža šūnu bioloģijā utt; 
 • BMC zinātnieki ir viesojušies IPATIMUP (Porto, Portugālē), Southamptonas Universitātē (Lielbritānija), Haifā (Izraēla) un Upsalas BMC (Zviedrija), kur snieguši prezentācijas par savu pētījumu virzieniem un apsprieduši zinātniskas sadarbības iespējas, strādājuši pie kopēju publikāciju un projektu pieteikumu sagatavošanas; 
 • BMC ir organizēti 5 zinātniski semināri ar ārvalstu vieslektoru piedalīšanos; 
 • Ar šī projekta atbalstu izdotas 4 publikācijas augsta līmeņa starptautiski citējamos zinātniskos izdevumos. 
 • Notiek darbs pie jaunas BMC oficiālās mājas lapas izveidošanas un informatīva bukleta izdošanas.

Līdz 2011. gada septembrim:

Lai gan atvaļinājumu laikā projekta “Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā” aktivitāte nedaudz kritās, jau septembrī tā atsākās ar jaunu sparu. Šajā laikā 6 BMC zinātnieki ir apmeklējuši starptautiskas zinātniskas konferences Stambulā, Ženēvā, Bonnā, Maskavā un Kijevā, un sekmīgi prezentējuši savu pētījumu rezultātus. Taču šī perioda galvenais sasniegums ir tas, ka beidzot BMC ir jauna, mūsdienīga un informatīva mājas lapa, kas tapusi ar šī projekta atbalstu!

Līdz 2011. gada decembrim:

Šajā pārskata periodā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Četri BMC zinātnieki ir apmeklējuši starptautiskas konferences Kanādā, Slovēnijā, Vācijā un Anglijā, kur tika nolasīts viens mutisks referāts un prezentēti 4 stenda referāti.
 • Dr. Dace Pjanova ir piedalījusies ES konsorcija BioGenoMel darba grupas sanāksmē Briselē, kur tika izvērtēti līdzšinējās sadarbības rezultāti melanomas ģenētikas izpētē, apspriestas turpmākās sadarbības iespējas un pasākumi konsorcija stiprināšanai. Savukārt, Dr. Anna Zajakina tika uzaicināta nolasīt lekciju par savu pētījumu rezultātiem Essenes Universitātē, Vācijā, kas pavēra iespēju sadarbības uzsākšanai jaunu HBV infekcijas modeļu izpētes jomā.
 • BMC ir organizēti 5 zinātniski semināri ar ārvalstu vieslektoru piedalīšanos;
 • Ir sagatavots un iesniegts starptautiskās sadarbības projekta iesniegums ES 7. IP projektu konkursā FP7-REGPOT-2012-2013-1.
 • Tiek turpināts darbs pie mūsu jaunās mājas lapas darbības uzlabošanas un informācijas papildināšanas.

Līdz 2012. gada 31. martam:

Šajā pārskata periodā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • BMC zinātnieki ir apmeklējuši četras starptautiskas konferences personalizētas medicīnas, proteīnu kristalogrāfijas un vēža šūnu bioloģijas jomās, kur tika nolasīts viens mutisks referāts un prezentēti 4 stenda referāti.
 • BMC zinātnieki ir devušies 8 darba vizītēs uz zinātniskajiem institūtiem Upsalā, Maskavā, Minhenē, Diseldorfā, Esenē un Tartu.
 • Dr. Dace Pjanova kā koordinatore ir iesniegusi starptautiskās sadarbības projekta iesniegumu ES 7. IP ERA-NET projektu konkursā.
 • Tiek turpināts darbs pie mūsu jaunās mājas lapas darbības uzlabošanas un informācijas papildināšanas, kā arī ir iesākts darbs pie informatīva bukleta sagatavošanas.

Līdz 2012. gada 30. jūnijam:

Šajā pārskata periodā ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Trīspadsmit BMC zinātnieki ir apmeklējuši starptautiskas konferences endokrinoloģijas, cilvēka ģenētikas, vēža šūnu bioloģijas un imunoloģijas, neiroloģijas u.c. jomās. Dalība šajās konferencēs ir devusi iespēju iepazīties ar jaunākajiem sasniegumiem un pētījumu attīstības tendencēm šajās jomās, popularizēt BMC pētījumu rezultātus un sasniegumus, un atrast jaunas starptautiskas sadarbības iespējas.
 • Divpadsmit BMC zinātnieki ir devušies darba vizītēs uz zinātniskajiem institūtiem Haifā, Romā, Bonnā, Līdsā, Leidenē, Upsalā, Vircburgā, Lundā un Tartu. Šajās vizītēs tika prezentēti BMC pētījumu rezultāti un apspriestas turpmākās sadarbības iespējas. Dr. Aija Linē piedalījās Eiropas Komisijas rīkotajā FP7 Health Partnering Event, kura laikā tikās ar vairāku vadošo ES institūtu pārstāvjiem, lai apspriestu iespējas izveidot konsorcijus dalībai FP7 projektu konkursos.
 • Dr. Dace Pjanova piedalījās starptautiskas sadarbības projekta pieteikuma sagatavošanā melanomas izpētes jomā. Šis pieteikums iesniegts NIH UM1 rīkotajā projektu konkursā.
 • BMC notika 3 semināri ar vieslektoru piedalīšanos.
 • BMC Publicitātes darba grupa aktīvi strādā pie informatīva bukleta sagatavošanas.

Līdz 2012. gada 30. septembrim:

 • Arī šajā periodā 13 BMC zinātnieki ir apmeklējuši starptautiskas konferences un kongresus dažādās ar biomedicīnu saistītās nozarēs – cilvēka ģenētikā, vēža bioloģijā un imunoloģijā, bioķīmijā, mikobakterioloģijā u.c. Šajās konferencēs tika prezentēti stenda referāti, gan arī sniegti mutiski ziņojumi, kas dod būtisku ieguldījumu BMC rezultātu popularizēšanā un BMC atpazīstamības veicināšanā. Dalība šajās konferencēs devusi iespēju izveidot jaunus kontaktus un atrast jaunus sadarbības partnerus.
 • Četri BMC zinātnieki ir devušies vizītēs uz zinātniskajiem institūtiem Vladivostokā, Stokholmā, Upsalā un Lundā. Šajās vizītēs tika prezentēti savi pētījumu rezultāti, apspriesta sadarbības projektu gaita un jaunu pieteikumu veidošana.
 • Šajā periodā ir iznākušas 3 publikācijas prestižos zinātniskos žurnālos, kuru publicēšana bija iespējama, pateicoties šī projekta finansējumam.
 • BMC Publicitātes grupa turpina darbu pie informācijas atjaunošanas BMC mājas lapā un informatīva bukleta sagatavošanas.

Līdz 2012. gada 31. decembrim:

 • Šajā periodā 8 BMC zinātnieki ir apmeklējuši starptautiskas konferences ar BMC attīstības prioritārajiem virzieniem saistītās nozarēs – cilvēka ģenētikā, vīrusveidīgo daļiņu un nanodaļiņu izmantošanu vakcīnu konstruēšanā, vēža šūnu bioloģijā un infekciju slimībās. Šajās konferencēs tika prezentēti gan stenda referāti, gan arī sniegts mutisks ziņojums. Dalība šajās konferencēs devusi iespēju izveidot jaunus kontaktus un atrast jaunus starptautiskas sadarbības partnerus.
 • Pieci BMC zinātnieki ir devušies vizītēs uz zinātniskajiem institūtiem Pitsburgā, Sanfrancisko, Oeirā, Zvenigorodā un Strasbūrā. Šajās vizītēs tika prezentēti savi pētījumu rezultāti, apspriesta sadarbības projektu gaita un jaunu pieteikumu veidošana.
 • Dr. Dace Pjanova piedalījās starptautiskas sadarbības projekta pieteikuma sagatavošanā melanomas izpētes jomā FP7-PEOPLE-2013-ITN uzsaukumā un kā koordinatore sagatavoja projekta pieteikumu FP7-HEALTH-2013-INNOVATION-1 uzsaukumā vēža imunoterapijas jomā.
 • Šajā periodā ir iznākušas 2 publikācijas prestižos zinātniskos žurnālos, kuru publicēšanas izmaksas ir segtas no šī projekta līdzekļiem.
 • BMC Publicitātes grupa turpina darbu pie informācijas atjaunošanas BMC mājas lapā un ir sagatavojusi informāciju BMC bukleta izdošanai.

Līdz 2013. gada martam:

 • Šajā periodā BMC zinātnieki ir apmeklējuši 9 starptautiskas konferences ar BMC attīstības prioritārajiem virzieniem saistītās nozarēs – vēža bioloģijā un imunoloģijā, mikroRNS bioloģijā, molekulārajā medicīnā un ērču izraisīto infekciju slimībās. Šajās konferencēs tika prezentēti stenda referāti, izveidoti jauni kontakti ar šajās jomās strādājošajiem zinātniekiem un atrastas jaunas starptautiskas sadarbības iespējas.
 • BMC zinātnieki ir devušies 8 vizītēs uz zinātniskajiem institūtiem Cīrihē, Heidelbergā, Dižonā un Helsinkos. Šajās vizītēs tika prezentēti savi pētījumu rezultāti, apspriesta starptautiskas sadarbības projektu pieteikumu gatavošana un panāktas vienošanās par jauniem sadarbības virzieniem.
 • Tika sagatavoti un iesniegti divi starptautiskas sadarbības projekti ERA-NET TRANSCAN 2. uzsaukumā: Dr. Aijas Linē vadītā grupa kā koordinatori izveidoja konsorciju un sagatavoja projekta pieteikumu CASSANDRA, savukārt Dr. Dace Pjanova kā partneris piedalījās projekta MELTEST sagatavošanā.  
 • Ir iznākušas 2 publikācijas prestižos zinātniskos žurnālos, kuru publicēšanas izmaksas ir segtas no šī projekta līdzekļiem.
 • Ir izdots buklets par BMC profilu un pētniecības darba virzieniem.

Kopsavilkums par projektu no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2013.gada 31.martam

Šī projekta 1. aktivitātes ietvaros BMC zinātniskie darbinieki ir bijuši 100 komandējumos, kuru laikā ir apmeklētas starptautiskas zinātniskās konferences un kongresi. Dalība šajās konferencēs ļāva sekot līdzi jaunākajiem atklājumiem un pētījumu attīstības tendencēm BMC attīstības stratēģijā definētajos pētījumu virzienos, un prezentēt savu pētījumu rezultātus, sniedzot mutiskus vai stenda referātus, kas būtiski veicināja BMC atpazīstamību starptautiskajā zinātnes telpā. Starp apmeklētajām konferencēm bija gan lielās, plaša profila konferences (tādas kā Eiropas Vēža Pētnieku Asociācijas kongress, Eiropas Cilvēka Ģenētikas kongress, FEBS kongress, Eiropas Endokrinoloģijas kongress, Molekulārās Medicīnas TRI-konference u.c.), kuras apmeklēja vairāki tūkstoši delegātu no visas pasaules, un līdz ar to dalība šajos pasākumos deva iespēja prezentēt BMC pētījumus ļoti plašai auditorijai un atrast jaunus potenciālus sadarbības partnerus, gan arī mazākas, specializētas konferences, kas deva iespēju efektīvākai komunikācijai un ideju un sadarbības iespēju apspriešanai ar konkrētajā jomā strādājošajiem zinātniekiem.

2. aktivitātes ietvaros izveidotā BMC oficiālā mājas lapa ir mūsdienīga, informatīva un funkcionāla. Tajā pieejama informācija par BMC struktūru, vēsturi, pētījumu virzieniem, grupām un pašlaik īstenotajiem pētījumu projektiem, kā arī administratīva rakstura informācija atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tā ir efektīvs līdzeklis komunikācijas nodrošināšanā ar dažādām mērķa grupām, par ko liecina pieaugošais studentu, žurnālistu un ārvalstu zinātnieku vēstuļu un zvanu skaits. Informatīvais buklets, kas izdots latviešu un angļu valodā, ir vizuāli atraktīvs un sniedz ieskatu par BMC profilu un galvenajiem pētījumu virzieniem. Šo bukletu paredzēts izplatīt gan Latvijas, gan ārvalstu sadarbības partneriem un BMC viesiem. Turklāt, šī projekta ietvaros tika izgatavoti 6 informatīvi stendi par BMC vēsturi un pētījumu virzieniem, kas izvietoti BMC telpās un kalpo kā uzskates līdzeklis BMC viesiem. No šī projekta līdzekļiem tika segti 10 zinātnisku rakstu publicēšanas izdevumi, to skaitā krāsaino attēlu izmaksas un samaksa par brīvpieeju augsta līmeņa starptautiski citējamos zinātniskos žurnālus.

Būtisku ieguldījumu starptautiskās sadarbības kontaktu veicināšanā deva 47 BMC zinātnieku vizītes ārvalstu zinātniskajās institūcijās. Lielākā daļa vizīšu bija uz ārvalstu zinātniskajiem institūtiem, ar kuriem BMC jau iepriekš bija izveidoti sadarbības kontakti. Šajās vizītēs BMC darbinieki prezentēja jaunākos pētījumu rezultātus, apsprieda kopēju pētījumu veikšanu un pētniecības projektu pieteikumu un publikāciju sagatavošanu, un meklēja jaunus sadarbības virzienus. Taču vairākos gadījumos ir izdevies izveidot jaunus sadarbības kontaktus, kā rezultātā tika izveidoti jauni konsorciji projektu pieteikšanai ES vai ASV pētījumu programmās, kā arī vairāki BMC zinātnieki ir saņēmuši uzaicinājumus uzstāties ar mutiskiem referātiem starptautiskās konferencēs, kas notiks 2013. gadā, kas nodrošinās tālāku BMC pētījumu rezultātu izplatīšanu pēc projekta īstenošanas beigām. Projekta īstenošanas laikā BMC tika rīkoti arī 14 semināri ar ārzemju vieslektoru piedalīšanos.

Divdesmit pieci no BMC zinātniskajiem darbiniekiem, kas apmeklēja konferences vai devās darba vizītēs, ir jaunie zinātnieki vai doktoranti, kas piedalījās ESF aktivitātes 1.1.1.2. projekta īstenošanā. Tas apliecina sinerģiju starp šiem projektiem un parāda, ka šis projekts deva iespēju jauniem zinātniekiem starptautiskā līmenī prezentēt savu pētījumu rezultātus, iegūt pieredzi kontaktu veidošanā un iesaistīties starptautiskas sadarbības projektu pieteikumu gatavošanā.

Ceturtās aktivitātes ietvaros tika sagatavoti 11 starptautiskās sadarbības projektu iesniegumi ES 7. IP vai līdzvērtīgiem starptautiskiem projektu konkursiem.

Projekta ietvaros īstenotie publicitātes pasākumi deva būtisku ieguldījumu BMC atpazīstamībā un nodrošināja informācijas pieejamību par BMC gan starptautiskajai zinātnes sabiedrībai, gan Latvijas sabiedrībai.

Skills

Posted on

30. decembris, 2021