loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība

Projekts tiek īstenots darbības programmas ″Uzņēmējdarbība un inovācijas″ papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ″Zinātnes infrastruktūras attīstība″ pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2011/0045/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/001
Projekta izpildes termiņš: 42 mēneši (01.12.2012.-30.06.2015.)
Projekta kopējais finansējums: 14 703 275 LVL, projektu līdzfinansē ERAF LVL 12 476 405 apmērā un ERAF vidējā svērtā atbalsta intensitāte sastāda 84,85%
Projekta iesniedzējs: Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Projekta sadarbības partneri: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Universitāte
Projekta vadītājs BMC: Dr.biol. Jānis Kloviņš

Projekta īstenošanas vietas: Aizkraukles iela 21, Rīga; Rātsupītes iela 1, Rīga; Jelgavas iela 1, Rīga; O.Vācieša iela 4, Rīga; Kr. Valdemāra iela 48, Rīga; Kronvalda bulv. 4, Rīga; Šķūņu iela 4, Rīga; Rātsupītes iela 7, Rīga; Āzenes iela 24, Rīga.

Projekta mērķis ir pilnveidot Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnisko un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centrā, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību darbības programmas ″Uzņēmējdarbība un inovācijas″ papildinājuma 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes ″Zinātnes infrastruktūras attīstība″ pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Projektā plānotās aktivitātes:

 1. Latvijas Organiskās sintēzes institūta zinātniskās aparatūras iegāde,
 2. Latvijas Organiskās sintēzes institūta ēku rekonstrukcija,
 3. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās aparatūras iegāde,
 4. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēku rekonstrukcija,
 5. Latvijas Universitātes zinātniskās aparatūras iegāde,
 6. Latvijas Universitātes jaunas ēkas būvniecība,
 7. Rīgas Tehniskās universitātes telpu renovācija,
 8. Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biofarmācijas centra zinātniskās aparatūras iegāde,
 9. Latvijas Organiskās sintēzes institūta Biofarmācijas centra ēku rekonstrukcija,
 10. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra zinātniskās aparatūras iegāde,
 11. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra ēku rekonstrukcija.

Projekta ieviešanas rezultāti: 76 zinātniskās aparatūras komplekti; renovētas vai no jauna izveidotas 5270 m2 laboratoriju telpas.

Paveiktais:

Līdz 2012. gada 30. jūnijam:

3. aktivitāte

Norisinājās iepirkumu procedūra par iekārtu iegādi, kā rezultātā 2012. gada 8. jūnijā tika noslēgti līgumi par šādu iekārtu iegādi – ultra centrifūga ar rotoru komplektu, lielapjoma preparatīvā hromatogrāfijas iekārta, savukārt 8. jūnijā tika noslēgts līgums par nukleofektora iegādi. Šajā pārskata periodā tika uzstādītas šādas iekārtas – automatizēta sistēma nukleīnskābju izolēšanai, dinamiskās gaismas izkliedes spektrometrs.

4. aktivitāte

Norisinājās iepirkuma procedūra par ieejas mezgla renovāciju, kā arī tika izsludināta iepirkuma procedūra par ūdensapgādes ārējā tīkla izbūvi.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika uzstādītas šādas iekārtas – šūnu šķirošanas sistēma, fluorescences punktu analizators.

11. aktivitāte

Norisinājās darbs pie dokumentācijas sagatavošanas iepirkuma izsludināšanai BMC Biofarmācijas centra ēkas rekonstrukcijas skiču projektam.

Līdz 2012. gada septembrim:

3. aktivitāte

Norisinājās iepirkumu procedūra par iekārtu iegādi, kā rezultātā 2012. gada 11. jūlijā tika noslēgts līgums par bionalizatora iegādi, savukārt, 16. jūlijā tika noslēgts līgums par nākamās paaudzes daudzfunkcionālā genoma analizēšanas iekārta (I kārta) iegādi. Šajā pārskata periodā tika uzstādītas šādas iekārtas – bioanalizators, ultra centrifūga ar rotoru komplektu, lielapjoma preparatīvā hromotogrāfijas iekārta. Tika izsludināts iepirkums nākamās paaudzes daudzfunkcionālā genoma analizēšanas iekārtas II daļai.

4. aktivitāte

Norisinājās Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēkas ieejas mezgla renovācijas darbi.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā norisinājās darbs pie proteīnu kristalogrāfijas rentgenstaru ģeneratora uzstādīšanas.

11. aktivitāte

Tika izsludināts iepirkums BMC Biofarmācijas centra ēkas rekonstrukcijas skiču projektam.

Līdz 2012. gada decembrim:

3. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika piegādāta un uzstādīta nākamās paaudzes daudzfunkcionālā genoma analizēšanas iekārta (I daļa), ka arī tika uzstādīti elektronu mikroskopijas piederumi. Tika izsludināts iepirkums nākamās paaudzes daudzfunkcionālā genoma analizēšanas iekārtas II daļai. Noslēdzās konkurss par nākamās paaudzes daudzfunkcionālās genoma analizēšanas iekārtas II daļas iegādi.

4. aktivitāte

Norisinājās un noslēdzās konkurss par Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēkas kravas-pasažieru lifta piegādi un izbūvi.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā norisinājās darbs iepirkuma specifikāciju sagatavošanas nākamo iekārtu iegādei.

11. aktivitāte

Tā kā pārāk augstās piedāvātās cenas dēļ tika anulēts izsludinātais iepirkums „Rekonstrukcijas projekta priekšizpētes pakalpojuma piegāde Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centram”, šajā pārskata periodā tiek gatavota jauna tehniskā specifikācija jaunam iepirkumam.

Līdz 2013. gada martam:

3. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika piegādāta nākamās paaudzes daudzfunkcionālā genoma analizēšanas iekārta (II daļa), kā arī sākās darbi pie tās uzstādīšanas.

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā norisinājās darbi pie kravas-pasažieru lifta vecā lifta demontāžas un jaunā lifta montāžas. Kā arī norisinājās darbs pie iepirkuma par tehniskā projekta izstrādi Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra ēkas renovācijas darbiem dokumentācijas sagatavošanas.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā norisinājās darbs iepirkuma specifikāciju sagatavošanas nākamo iekārtu iegādei.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā turpinās darbs pie jaunas tehniskās specifikācijas sagatavošanas tehniskajam projektam un projektēšanas darbiem Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra ēkas rekonstrukcijai.

Līdz 2013. gada jūnijam:

3. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika uzstādīta nākamās paaudzes daudzfunkcionālās genoma analizēšanas iekārtas komplekta II daļa. Kā arī n tika izsludināts un noslēdzās iepirkums par termoregulējamu proteīnu kristalizācijas inkubatoru iegādi; tika izsludināts iepirkums par analītiskas un preparatīvas hromatogrāfijas iekārtas ar piederumiem un aukstuma kameru, darbam ar termolabiliem objektiem, iegādi.

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika pabeigta jaunā kravas lifta uzstādīšana un lifts tika nodots ekspluatācijā. Kā arī tika izsludināts iepirkums „Tehniskā projekta izstrāde BMC ēkai Rīgā, Rātsupītes ielā 1 – inženiertīklu renovācijas un ar to saistīto koplietošanas telpu remontdarbi, un autoruzraudzība”.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika izsludināts iepirkums par „Analītiskas un preparatīvas hromatogrāfijas iekārtas ar piederumiem un aukstuma kameru, darbam ar termolabiliem objektiem, iegādi”.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas un iepirkuma nolikuma sagatavošanas tehniskajam projektam un projektēšanas darbiem Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra ēkas rekonstrukcijai.

Līdz 2013. gada septembrim:

3. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika piegādāti un uzstādīti termoregulējamie proteīnu kristalizācijas inkubatori.

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika noslēgts līgums iepirkuma „Tehniskā projekta izstrāde BMC ēkai Rīgā, Rātsupītes ielā 1 – inženiertīklu renovācijas un ar to saistīto koplietošanas telpu remontdarbi, un autoruzraudzība” ietvaros, kā rezultātā sākās projektēšanas darbi BMC ēkas renovācijai.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika noslēgts līgums iepirkuma par „Analītiskas un preparatīvas hromatogrāfijas iekārtas ar piederumiem un aukstuma kameru, darbam ar termolabiliem objektiem, iegādi” ietvaros.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā turpinās darbs pie tehniskās specifikācijas un iepirkuma nolikuma sagatavošanas tehniskajam projektam un projektēšanas darbiem Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Biofarmācijas centra ēkas rekonstrukcijai.

Līdz 2013. gada decembrim:

3. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika izsludināts iepirkums radioaktivitātes skaitītāja – scintelatora iegādei – iepirkums Nr.BMC 2013/34 „Mikroplašu šķidrās scintilācijas luminometra iegāde”.

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika saņemts tehniskais projekts BMC ēkai iepirkuma Nr.BMC2013/332 „Tehniskā projekta izstrāde BMC ēkai Rīgā, Rātsupītes ielā 1 – inženiertīklu renovācijas un ar to saistīto koplietošanas telpu remontdarbi, un autoruzraudzība” ietvaros.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika piegādāta un uzstādīta augstas izšķirtspējas preparatīvā hromatogrāfijas iekārta iepirkuma Nr.BMC 2013/31 „Analītiskas un preparatīvas hromatogrāfijas iekārtas ar piederumiem un aukstuma kameru, darbam ar termolabiliem objektiem, iegādi” ietvaros.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika izsludināts iepirkums Nr.BMC 2013/33 „Tehniskā projekta izstrāde BMC ēkas rekonstrukcijai par Biofarmācijas centra kompleksu, un autoruzraudzība”.

Līdz 2014. gada martam:

3. aktivitāte

Šajā pārskata periodā noslēdzās iepirkums radioaktivitātes skaitītāja – scintelatora iegādei – iepirkums Nr.BMC 2013/34 „Mikroplašu šķidrās scintilācijas luminometra iegāde” un tika noslēgts līgums ar SIA „Adrona” par iekārtas piegādi.

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā norisinājās iepirkums Nr.2013/35 „Biomedicīnas centra ēkas inženiertīklu renovācijas un koplietošanas telpu remontdarbi ”.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā šūnu laboratorijas pamataprīkojuma iegādei tika izsludināts iepirkums Nr.2014/37 „Kriosmalcināšanas iekārtas iegāde”.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā norisinājās iepirkums Nr.BMC 2013/33 „Tehniskā projekta izstrāde BMC ēkas rekonstrukcijai par Biofarmācijas centra kompleksu, un autoruzraudzība”.

Līdz 2014. gada jūnijam:

3. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika piegādāts un uzstādīts radioaktivitātes skaitītājs – scintelators iepirkuma Nr.BMC 2013/34 „Mikroplašu šķidrās scintilācijas luminometra iegāde” ietvaros. Tādējādi ir sasniegti visi 3.aktivitātē paredzētie rezultatīvie rādītāji un aktivitātes īstenošana ir noslēgusies.

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika noslēgts līgums iepirkuma Nr.2013/35 „Biomedicīnas centra ēkas inženiertīklu renovācijas un koplietošanas telpu remontdarbi” ietvaros un tika uzsākti līgumā paredzētie darbi.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika noslēgts līgums iepirkuma Nr.2014/37 „Kriosmalcināšanas iekārtas iegāde” ietvaros.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika noslēgts līgums iepirkuma Nr.BMC 2013/33 „Tehniskā projekta izstrāde BMC ēkas rekonstrukcijai par Biofarmācijas centra kompleksu, un autoruzraudzība” ietvaros un tika uzsākti līguma paredzētie projektēšanas darbi.

Līdz 2014. gada septembrim:

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika veikti iepirkuma Nr.2013/35 „Biomedicīnas centra ēkas inženiertīklu renovācijas un koplietošanas telpu remontdarbi” noslēgtā līguma ietvaros paredzētie darbi, kā arī tika veikta aptauja un noslēgts līgums Nr.BMC 140722-1 „Dažādi izbūves darbi”. Abu iepriekš minēto līgumu ietvaros paredzētie darbi tika pabeigti, tādējādi tika sasniegti projektā paredzētie rezultāti: rekonstruētas ventilācijas iekārtas, rekonstruēta elektroinstalācija, rekonstruētas telpas. Kā arī saskaņā ar projektā veiktajiem un apstiprinātajiem grozījumiem, tika izsludināts iepirkums Nr.BMC 2014/45 „Siltummezgla renovācija”.

10. aktivitāte

Šajā pārskata noritēja darbs pie tehnisko specifikāciju sagatavošanas nepieciešamo iekārtu iegādei.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā noritēja līguma izpilde iepirkuma Nr.BMC 2013/33 „Tehniskā projekta izstrāde BMC ēkas rekonstrukcijai par Biofarmācijas centra kompleksu, un autoruzraudzība” ietvaros.

Līdz 2014. gada decembrim:

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā noslēdzās iepirkums Nr.BMC 2014/45 „Siltummezgla renovācija”, tika veikti iepirkuma līguma noteiktie darbi.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika izsludināts iepirkums Nr.BMC 2014/47 „Iebūvējamo iekārtu iegāde”.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika izsludināts iepirkums Nr.BMC 2014/46 „Biomedicīnas centra ēkas rekonstrukcija par biofarmācijas centra kompleksu”. 

Līdz 2015. gada martam:

4. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika noslēgti iepirkuma Nr.BMC 2014/45 „Siltummezgla renovācija”, līgumā noteiktie darbi, tādējādi ir sasniegti visi aktivitātē paredzētie rezultāti un aktivitātes īstenošana ir noslēgusies.

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā noslēdzās iepirkums Nr.BMC 2014/47 „Iebūvējamo iekārtu iegāde”, kā arī tika izsludināts iepirkums Nr.BMC 2015/48 „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde”.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā noslēdzās iepirkums Nr.BMC 2014/46 „Biomedicīnas centra ēkas rekonstrukcija par biofarmācijas centra kompleksu”, tādējādi 2015.gada aprīlī tiks noslēgts līgums par iepirkumā paredzēto darbu veikšanu un tiks uzsākti rekonstrukcijas darbi.

Līdz 2015. gada jūnijam:

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā noslēdzās iepirkumi Nr.BMC 2015/48 „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegāde”, Nr.BMC 2015/51 „Specializēto sistēmu piegāde”, Nr.BMC 2015/372 „Iekārtu iegāde”, iepirkumu ietvaros tika noslēgti līgumi ar piegādātājiem. Kā arī tika izsludināts jauns iepirkums Nr.BMC 2015/53 „Iebūvējamo iekārtu iegāde”, jo tika pārtraukti noslēgtie līgumi iepriekš izsludinātajā iepirkumā Nr.BMC 2014/47 „Iebūvējamo iekārtu iegāde”.

11. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika uzsākti būvdarbi iepirkuma Nr.BMC 2014/46 „Biomedicīnas centra ēkas rekonstrukcija par biofarmācijas centra kompleksu” noslēgtā līguma ietvaros.

Līdz 2015. gada septembrim:

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā noslēdzās iepirkums Nr.BMC 2015/53 „Iebūvējamo iekārtu iegāde”, kā arī tika uzsākta iekārtu uzstādīšana šūnu laboratoriju vajadzībām.

11. aktivitāte

Šajā pārskata tika turpināti būvdarbi iepirkuma Nr.BMC 2014/46 „Biomedicīnas centra ēkas rekonstrukcija par biofarmācijas centra kompleksu” noslēgtā līguma ietvaros.

Līdz 2015. gada novembrim:

10. aktivitāte

Šajā pārskata periodā tika pabeigta atlikušo iekārtu komplektu iegāde, nokomplektējot šūnu un dzīvnieku laboratorijas, tādējādi sasniedzot aktivitātes ietvaros plānotos rezultātus.

11. aktivitāte

Šajā pārskata tika pabeigti Biomedicīnas centra ēkas rekonstrukcijas par biofarmācijas centra kompleksu būvdarbi, tādējādi sasniedzot aktivitātes ietvaros plānoto rezultātu.

Informācija sagatavota: 30.11.2015.

Skills

Posted on

30. decembris, 2021