loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta Nr. VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001

Projekta nosaukums: “Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā”

Akronīms: BioMedPharm

Projekta īstenošanas periods: 2022. gada 1. decembris – 2024. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 5 700 000,00 euro

Vadošais partneris: Organiskās sintēzes institūts

Sadarbības partneri:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  • Rīgas Stradiņa universitāte
  • Rīgas Tehniskā universitāte
  • Latvijas Universitāte
  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”

Projekta mērķis: ir izveidot nacionāla līmeņa pētniecisko platformu biomedicīnā, kas vērsta uz sabiedrības veselības izaicinājumu risināšanu RIS3 specializācijas jomā “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas.

Projekta virsmērķis ir attīstīt valsts biomedicīnas pētniecības platformu, lai risinātu sabiedrības veselības problēmas RIS3 jomā “ Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas” saskaņā ar Valsts pētījumu programmas uzdevumu. Lai sasniegtu Projekta mērķi, tiks veiktas šādas darbības: 1. Jaunu produktu, tehnoloģiju un metožu izstrāde, īstenojot pētnieciskos pilotprojektus; 2. Zinātnisko rezultātu uzlabošana, jo īpaši palielinot daudznozaru un starpiestāžu zinātnisko publikāciju skaitu; 3. Cilvēkresursu pētniecības kapitāla attīstīšana; 4. Zināšanu bāzes pilnveidošana, lai veicinātu sadarbību ar rūpniecību, tostarp slimnīcām, kā arī pieteiktu jaunus nacionāla un starptautiska līmeņa pētnieciskos projektus un iesaistītos starptautiskos pētniecības konsorcijos.

Informācija publicēta 01.12.2022.