loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Multidisciplinārs pētījums par sadzīvē iegūtas sepses pacientiem izdzīvotājiem Latvijā

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0225

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.med. U. Dumpis (Latvijas Universitāte)

Sadarbības partneris: Dr. biol. Assoc. prof. Jānis Kloviņš (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Kopsavilkums

Šajā pētījumā tiks analizētas sepsi pārdzīvojušu personu vajadzības un aprūpes slogs, izmantojot multidisciplināru pieeju un izpētot sociālos, klīniskos un bioloģiskos mehānismus, kas raksturo ilgstošus saslimšanas gadījumus. Pētījuma galvenais mērķis ir iegūt padziļinātu izpratni par pēc sepses izdzīvojušām personām, ieskaitot klīniskos un molekulāros atveseļošanās aspektus. Sekundārie mērķi: 1. Izpētīt vispārējos sepses pacientu aprūpes ceļus un rezultātus, izmantojot PSKUS sepses reģistru un nacionālo datu bāzi. 2. Identificēt pēc sepses izdzīvojušo personu, viņu neoficiālo un formālo aprūpētāju pieredzi un vajadzības atveseļošanās periodā. 3. Analizēt molekulāros datus, izmantojot pacientu asins un fēču paraugus  vienu gadu pēc sepses. Šis projekts ir pirmais šāda veida pētījums Latvijā. Tas sniegs padziļinātu izpratni par molekulārajiem, klīniskajiem un sociālajiem procesiem, kas saistīti ar atveseļošanās procesu pēc sepses un ļaus identificēt potenciālos biomarķieru kandidātus.

Informācija publicēta 02.01.2020.