loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Farmakokinētikas matemātiskais modelis metformīna terapijas personalizētai optimizācijai

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/2-0088

Projekta izpildes termiņš: 1.decembris 2018. gads – 31. maijs 2021. gads

Projekta kopējais finansējums: 200 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: PhD Egils Stalidzāns

Sadarbības partneris: Latvijas Universitāte

Kopsavilkums

Medikaments metformīns tiek pielietots terapijā vairāk nekā 120 miljoniem pacientu ar 2. tipa cukura diabētu un citām saslimšanām. Metformīna transportam audos un ķermeņa šķidrumos piemīt nozīmīga variabilitāte, ko veido metformīna transportierus (OCT1, OCT2, OCT3, PMAT, MATE1 un MATE2) kodējošo gēnu ģenētiskie varianti. Tā rezultātā, metformīna koncentrācija mērķa audos neatbilst nepieciešamajam terapeitiskajam līmenim, kas izraisa medikamenta devu pārmērīgu palielināšanu. Lai pielāgotu metformīna devas individuālajām prasībām un drošības profilam, ir nepieciešams analizēt saistību starp konkrētām ģenētiskajām variācijām un metformīna transportēšanas īpatnībām cilvēka ķermenī. Projekta ideja ir apvienot vairāk nekā desmit gadu ilgu medicīnisko un ģenētisko pētījumu pieredzi ar datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju speciālistu vairāk nekā desmit gadu pieredzi ar parasto diferenciālo vienādojumu sistēmām, kuru pamatā ir bio-procesu dinamiskā modelēšana. Jau iegūtie eksperimentālie dati no metformīna farmakokinētikas pētījuma kombinācijā ar pieejamo ģenētisko analīžu rezultātiem tiks lietoti metformīna  farmakokinētikas individualizētā dinamiskā mehānisma modeļa parametru noteikšanai. Šis modelis, savukārt, ļaus optimizēt metformīna administrēšanu, lai sasniegtu vislabāko ārstniecisko efektu katram izpētītajam ģenētiskajam profilam. Šī sistēmiskās matemātiskās modelēšanas pieeja var tikt pārnesta arī uz citu medikamentu farmakokinētikas pētījumiem.

Informācija publicēta 03.12.2018.