loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Mitohondriālās DNS mutāciju un variantu ar nezināmu efektu raksturošana un analīze, izmantojot transmitohondriālos citoplazmatiskos hibrīdu šūnu modeļus.

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2018/1-0180

Projekta izpildes termiņš: 1. augusts 2018. gads –31. jūlijs 2021. gads

Projekta kopējais finansējums:271 941 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Inna Iņaškina

Kopsavilkums

Projekta vispārīgais mērķis ir uzlabot sabiedrības veselību, uzlabojot mitohondriālo patoloģiju diagnostiku unpaplašinot vispārējās zināšanas par mitohondriālās DNS variantu patofizioloģisko ietekmi, kā arī iespējamiemterapijas mērķiem. Projekta specifiskais mērķis ir izmantot transmitohondriālos citoplazmatisko hibrīdu šūnumodeļus, lai raksturotu mitohondriālās DNS mutācijas un polimorfismus, analizējot to individuālo ietekmi uzenerģijas metabolismu šūnā, oksidatīvās fosforilēšanassistemas efektivitāti un kodola gēnu ekspresiju, korealizē mitohondriji, izmantojot atgriezenisko regulāciju. Piedāvātais projekts uzlabos zināšanas parmitohondriālā genoma un kodola gēnu savstarpējo ietekmi, kas ļaus labāk izprast mitohondriju fizioloģijuoksidatīvās fosforilēšanas traucējumu, kā arī neirodeģeneratīvo slimību gadījumā. Projekta iznākums būs jaunainformācija par mitohondriālo traucējumu dažādiem mehānismiem un mutanto gēnu un atšķirīga ģenētiskāfona, piemēram, mtDNShaplogrupu, ietekmi uz šūnu patofizioloģiju. Projekts vērsts uz sabiedrības veselībasuzlabošanu, izmantojot medicīnas, biomedicīnas, medicīnas tehnoloģijas, un bioinformātikas sinerģiju.