loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Kopīgā iniciatīva pret sirds un asinsvadu slimībām un diabētu

Projekta identifikācijas Nr.: 101126953

Projekta izpildes termiņš: 01.11.2023. – 31.10.2027.

Projekta kopējais finansējums: 66 245 986,50 EUR

Projekta koordinators: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA

Projekta kopsavilkums:

Kopīgās iniciatīvas pret sirds un asinsvadu slimībām un diabētu (JACARDI) mērķis ir samazināt sirds un asinsvadu slimību (SAS) un cukura diabēta (CD) slogu ES valstīs, gan individuālā, gan sabiedriskā līmenī. JACARDI mērķis ir integrēt apstiprinātu paraugpraksi un/vai (izmaksu ziņā) efektīvus pasākumus dažādās valstīs un reģionos, izmantojot starptautiskas izmēģinājuma iniciatīvas, papildinot un nostiprinot esošos politikas un programmu pasākumus. Iniciatīva aptver pilnu “pacienta ceļojumu”: uzlabojot veselības pratību un izpratni par CVD/CD, veicot pārbaudes/skrīningu un primārās profilakses pasākumus starp augsta riska iedzīvotājiem, sasniedzot cilvēkus, kuri dzīvo ar CVD/CD un viņu aprūpes sniedzējus, uzlabojot pakalpojumu sniegšanas ceļus, pašvadību un līdzdalību pasākumos. JACARDI arī risina pārrobežu/transversālus un intersekcijas aspektus, piemēram, veicinot veselības, sociālās, kultūras un etniskās daudzveidības līdztiesību un datu pieejamības uzlabošanu. Darbības sadalītas 11 darba paketēs (DP): 5 pārrobežu/transversālas DP, ar vienu inovatīvu DP attīstībai kopējā metodoloģiskajā un integrējošajā pieejā, un 6 tehniskajās DP. JACARDI plašo pārklājumu nodrošina 21 ES valstu un 77 partneru iesaistīšanās. 142 pilotprojektu plaša ieviešana nodrošinās plašu pārklājumu un ģeogrāfisko izplatību, bet kopējās ieviešanas un novērtēšanas metodoloģijas pieņemšana mazinās neveiksmes riskus un atvieglos panākumu un konteksta faktoru analīzi. Rezultējošais ceļvedis kalpos kā pārliecinošs koncepcijas gadījumu pētījumu pierādījums ar potenciālu paplašināt un palielināt pieredzi valsts/reģionālā līmenī. JACARDI uzlabos starptautisko sadarbību, maksimāli izmantojot iegūtās mācību pieredzes ar skaidru stratēģiju, iesaistot interešu grupas, veicinot pieeju integrāciju un ilgtspējību, lai panāktu augsta līmeņa ietekmi, ieskaitot efektīvu mijiedarbību, sadarbību un līdzradīšanu starp zinātni un politiku.

Informācija publicēta 01.11.2023.