loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2020/30

Projekta 1. kārta: 2020. gada 31. marts – 2020. gada 30. septembris

Projekta 2. kārta: 2020. gada 1. decembris – 2022. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums 2. kārtai: 321 245.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. J. Kloviņš

Projekta sākotnējā posmā tiks iekļauta komercializācijas plāna sagatavošana produkta laišanai tirgū, izpētot potenciālo klientu sasniegšanas stratēģijas.

Komercializācijas pasākumi sastāvēs no rūpnieciskiem pētījumiem un eksperimentālās izstrādes, lai pierādītu piedāvātās platformas pamatotību.

Projekta galvenais mērķis ir izstrādāt daudzfunkcionālu, uz mākoņresursiem balstītu datu vākšanas un analizēšanas platformu, kas, pamatojoties uz mikrobioma analīzēm un pieejamo, uz pierādījumiem balstīto zinātnisko informāciju, ļautu nodrošināt personalizētas uztura, dzīvesveida un medikamentozās terapijas rekomendāciju iespējas.

Projekta ieviešana dos iespēju izveidot produktu ar augstu pievienoto vērtību saskaņā ar RIS3 investīciju prioritāti Nr.1 (produkti ar augstu pievienoto vērtību) perspektīvā biomedicīnas jomā, kas ir RIS3 prioritārā specializācijas joma Nr.2. Līdz ar to projekts sniegs nozīmīgu pienesumu vienam no galvenajiem RIS3 mērķiem – “Nākotnes izaugsmes nozares, kur var rasties produkti ar augstu pievienoto vērtību”.

Projekta īstenošana stiprinās zināšanu bāzi, kā arī ļaus piesaistīt jaunus, spējīgus speciālistus augošajai biomedicīnas nozarei, kas ir saskaņā ar uz zināšanu bāzes veidošanu un cilvēkresursu atjaunošanu perspektīvās nozarēs virzītām RIS3 aktivitātēm (prioritāte Nr. 6).

Kopumā šis starpnozaru projekts ietver sekojošas zinātnes nozares/apakšnozares saskaņā ar OECD klasifikāciju: bioloģija (1.6.), datorzinātne un informācijas zinātne (1.2.), klīniskā medicīna (3.2.) un veselības zinātnes (3.3.).

Informācija publicēta 31.03.2020.

Periods: 31.03.2020-30.06.2020

Sagatavots iepirkuma nolikums iepirkumam “Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums”. Iepirkums izsludināts Iepirkumu uzraudzības mājaslapā laikā posmā no 18.05.2020. līdz 29.05.2020. Piedāvājumu iesniedza un par uzvarētāju iepirkumā atzīts SIA „InnoMatrix”.

Informācija publicēta 30.06.2020.

01.12.2020 tika uzsākta projekta 2. kārtas realizācija.

Informācija publicēta 01.12.2020.

Projekta progress:

2020. gada 1. decembris – 2021. gada 28. februāris

Ir uzsākta brīvprātīgo dalībnieku iesaiste, bioloģiskā materiāla un dzīvesveida datu apkopošana. Norit iegūto mikrobiālās DNS paraugu visa metagenoma sekvenēšana un datu analīze. Uzsākts darbs pie platformas arhitektūras projektēšanas.

Informācija publicēta 26.02.2021.

Projekta progress:

  1. gada 1. marts – 2021. gada 31. maijs

Turpinās brīvprātīgo dalībnieku iesaistes, bioloģiskā materiāla un dzīvesveida datu apkopošanas. Norit iegūto mikrobiālās DNS paraugu visa metagenoma sekvenēšana un datu analīze. Turpinās darbs pie platformas arhitektūras projektēšanas, tiek sagatavota datu platformas tehniskā specifikācija. Veikta komercializācijas pasākumu plāna atjaunināšana un uzsākts darbs pie komercializācijas piedāvājuma sagatavošanas.

Informācija publicēta 31.05.2021.

Projekta progress:

  1. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. augusts

Turpinās brīvprātīgo dalībnieku iesaiste, bioloģiskā materiāla un dzīvesveida datu apkopošana. Norit iegūto mikrobiālās DNS paraugu visa metagenoma sekvenēšana un datu analīze. Sagatavota datu platformas tehniskā specifikācija. Veikta komercializācijas pasākumu plāna atjaunināšana, izstrādāts komercializācijas piedāvājums. Izstrādāti pieteikumi un izpildītas prasības dalībai vairākos komercializācijas pasākumos.

Informācija publicēta 31.08.2021.

Projekta progress:

  1. gada 1. septembris – 2021. gada 30. novembris

Turpinās brīvprātīgo dalībnieku iesaiste, bioloģiskā materiāla un dzīvesveida datu apkopošana. Norit iegūto mikrobiālās DNS paraugu visa metagenoma sekvenēšana un datu analīze. Tiek izstrādāta datu platforma. Norit izveidotā komercializācijas piedāvājuma virzīšana tirgū, īstenojot aktīvu dalību vairākos komercializācijas pasākumos.

Informācija publicēta 30.11.2021.

Projekta progress:

  1. gada 1. decembris – 2022. gada 28. februāris

Noslēgusies brīvprātīgo dalībnieku iesaiste, bioloģiskā materiāla un dzīvesveida datu apkopošana. Pabeigta iegūto mikrobiālās DNS paraugu visa metagenoma sekvenēšana un datu analīze, kā arī datu platformas izstrāde. Norit izveidotā komercializācijas piedāvājuma virzīšana tirgū īstenojot aktīvu dalību vairākos komercializācijas pasākumos.

Informācija publicēta 28.02.2022.

Projekta progress:

  1. gada 1. marts – 2022. gada 31. maijs

Tiek veikta izstrādātās datu platformas testēšana no lietotāju, administratoru, kurjeru, ārstu un citu lomu profiliem. Notiek apkopoto datu testēšana ar izveidotajiem algoritmiem. Tiek pilnveidots rezultātu izsniegšanas dizains platformas lietotājam. Turpinās izveidotā komercializācijas piedāvājuma virzīšana tirgū, notiek pārrunas ar potenciālajiem licences pircējiem.

Informācija publicēta 31.05.2022.

Projekta progress:

  1. gada 1. jūnijs – 2022. gada 30. jūnijs

Turpinās izveidotā komercializācijas piedāvājuma virzīšana tirgū un notiek pārrunas ar potenciālajiem licences pircējiem. Blastoties uz testēšanā pamanītajām nepilnībām, tiek veikti labojumi adminstratora profilam. Tiek apsitiprināta un tulkota platformas piekrišanas politika (piekrišana datu apstrādei), sīkdatņu poltika. Notiek references kohortas demogrāfisko datu attēlošanas testēšana. Notiek demogrāfisko datu attēlošanas reālajā laikā testēšana. APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” ir izsludinājis rakstisku intelektuālā īpašuma “GUT IT platformas prototips un informācija par platformas arhitektūru, zarnu mikrobioma taksonomiskā sastāva pārskata sagatavošanas algoritms un zarnu mikrobioma datu references datubāze” izsoli. Vairāk informācijas šeit: https://biomed.lu.lv/jaunumi/intelektuala-ipasuma-izsole/

Informācija publicēta 29.07.2022.