loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma “GUT IT platformas prototips un informācija par platformas arhitektūru, zarnu mikrobioma taksonomiskā sastāva pārskata sagatavošanas algoritms un zarnu mikrobioma datu references datubāze” izsoli.

Izsoles objekts – vienkāršā licence intelektuālā īpašuma – zinātības (know-how): “GUT IT platformas prototips un informācija par platformas arhitektūru, zarnu mikrobioma taksonomiskā sastāva pārskata sagatavošanas algoritms un zarnu mikrobioma datu references datubāze” (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” projekta Nr. KC-PI-2020/30 “Dinamiska cilvēka mikrobioma datu platforma un interpretācijas rīks personalizētām veselības rekomendācijām” ietvaros.

Pieteikumu izsolei jāiesniedz elektroniskā dokumenta formā, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu līdz 2022.gada 2.augusta plkst. 11:00 (EEST) un nosūtot uz e-pasta adresi iepirkumi@biomed.lu.lv

Pieteikumu izsolei var nosūtīt arī ierakstītā vēstulē pa pastu vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067, aizzīmogotā aploksnē ar norādi: “Pieteikums LBMC intelektuālā īpašuma izsolei.”

Izsoles objekta sākumcena: procentmaksājumi 5% (piecu procentu) apmērā no realizētās produkcijas gada apgrozījuma.

Par izsoles uzvarētāju tiks atzīts izsoles dalībnieks, kura piedāvātā izsolāmā objekta cena būs visaugstākā.

Pieteikumu atvēršanas laiks un vieta: 2022.gada 3.augusta plkst. 11:00 (EEST) klātienē  APP “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067.