loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Projekta identifikācijas Nr.: 8.2.2.0/20/I/008

Projekta izpildes termiņš: 01.08.2021.-30.11.2023.

Projekta kopējais finansējums: 3 948 793.00 euro (no tiem ESF: 3 356 474.05 un 592 318.95 Nacionālais publiskais finansējums)

Projekta īstenotājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Sadarbības partneri: Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, Banku augstskola, Atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts”, LATVIJAS UNIVERSITĀTE, LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE, VENTSPILS AUGSTSKOLA, Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona “Elektronikas un datorzinātņu institūts”.

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir stiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) un Banku augstskolas (BA) doktorantus un akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās.

Projekta darbības vērstas uz RTU esošā akadēmiskā personāla atjaunotni un prasmju pilnveidi, ārvalstu akadēmiskā personāla un jaunu kvalificētu speciālistu piesaistīšanu, īpašu uzmanību pievēršot doktorantu, zinātniskā grāda pretendentu un projekta ieviešanas periodā doktora zinātnisko grādu ieguvušo jauno zinātnieku iesaistei darbā RTU un pie sadarbības partneriem, kas kopumā veicinās studiju un zinātnes procesa kvalitātes paaugstināšanu, RTU internacionalizāciju un RTU konkurētspējas stiprināšanu, kā arī RTU sasaisti ar darba tirgu pētniecības līmenī. Projekta dalībniekiem tiks paplašinātas arī pētniecībai nepieciešamās infrastruktūras, pētniecības mobilitātes, t.sk. ārvalstīs, iespējas, kā arī projektā mērķtiecīgi tiks pilotēta centralizēta doktorantu plašpielietojuma prasmju apguve un promocijas darba vadītāju apmācība kompetenču pilnveidei.

Ar pieteiktā projekta palīdzību, veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstības vajadzībām nepieciešamo cilvēkresursu sagatavošanu, stiprinot augstākās izglītības resursu efektīvu izmantošanu un attīstot pētniecībā balstītas doktorantūras studiju programmas, RTU palīdzēs veidot Latvijā iesakņotu un globāli konkurētspējīgu cilvēkkapitālu. Sasaistot studijas doktorantūrā ar Latvijas tautsaimniecības attīstībai nepieciešamo akadēmisko un pētniecības prasmju pilnveidi, tai skaitā nodrošinot doktorantu nodarbinātību RTU vai pie sadarbības partnera un veicinot doktorantūras studiju programmās studējošo un zinātniskā grāda pretendentu pētniecības mobilitāti, RTU nodrošinās dinamisku doktorantūras studiju vidi, veicinās doktorantūras un pētniecības labās prakses pārnesi, kā arī doktorantu mērķtiecīgāku integrāciju studiju un pētniecības darbā, savukārt plašpielietojuma prasmes palīdzēs stiprināt individuālu doktorantu karjeras attīstību, tostarp veidojot karjeru ārpus augstākās izglītības institūcijām.

https://www.rtu.lv/lv/universitate/projekti/atvert?project_number=4530

Informācija publicēta 01.12.2022.

Projekta progress 01.11.2022.-31.01.2023.

Informācija publicēta 31.01.2023.

Projekta progress 01.02.2023.-30.04.2023.

Informācija publicēta 30.04.2023.

Projekta progress 01.05.2023.-31.07.2023.

Informācija publicēta 31.07.2023.

Projekta progress 01.08.2023.-30.09.2023.

Informācija publicēta 29.09.2023.

Projekta progress 01.10.2023.-30.11.2023.

Informācija publicēta 30.11.2023.