loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Jaunu DNS diagnostikas testu izstrāde un validācija lietošanai klīniskajā praksē

Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0311/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/022
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 409 860,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Projekta vispārīgais mērķis – Ieviest dislipidēmijas un sirds slimību ģenētiskā riska noteikšanu Latvijā, uzlabot sirds slimību profilaksi un ārstēšanu, palielināt Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un samazināt mirstību, palielināt biofarmācijas uzņēmumu konkurētspēju un farmācijas produktu eksporta pieaugumu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis – Izstrādāt inovatīvas dilsipidēmijas ģenētiskās diagnostikas metodes un tehnoloģijas, noskaidrot optimālos ģenētisko marķieru paneļus sirds slimību riska novēršanai, izstrādāt diagnostikas testu komplektu prototipus komerciālai izmantošanai, ieviest dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas pakalpojumu Latvijā un izstrādāt profilakses un terapijas pasākumu algoritmus.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:

  • Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija;
  • Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde;
  • Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/ terapijas algoritma izstrāde;
  • Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipa izstrāde.
  • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
  • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana. 

Paveiktais:

Uz doto brīdi tiek apkopota publikācijās un datubāzēs pieejamā informācija par nozīmīgākajiem kandidātgēniem un to mutācijām/polimorfismiem, kas ietekmē lipīdu metabolisma regulāciju. Šajos pētījumos īpaša uzmanība tiek pievērsta CELSR2, FADS2, FADS3, HMGCR, ABCG5, DNAH11, NCAN, TRIB1, DOCK7, 11q23.3 lokusiem, kas daudzās populācijās uzrādījuši būtiski izmainītus lipīdu koncentrāciju profilus. Paralēli tiek arī veikti pirmo visplašāk aprakstīto ar dislipidēmiju saistīto polimorfismu genotipēšana Latvijas populācijā. Šajā periodā arī notika pieredzes apmaiņas brauciens uz Karolinskas universitāti Stokholmā, Zviedrijā.

Turpinoties projektam no valsts iedzīvotāju genoma datubāzes tiek atlasīta tālākajiem pētījumiem nepieciešamā dažādu lipīdu metabolisma slimību pacientu paraugkopa, kā arī tiek atlasīta līdzvērtīga kontroles – (ar lipīdu metabolisma slimībām nesirgstošu) personu paraugkopa. Abas paraugkopas izmēģinājuma kārtā tiks skrīnētas ar jaunizveidoto pirmo dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas paneļa prototipu. Pēc iegūto rezultātu analīzes un validēšanas paneļa prototipa polimorfismu sastāvs tiks optimizēts, aizstājot Latvijas populācijā retus zema efekta polimorfismus ar citiem biežākiem un potenciāli ietekmīgākiem polimorfismiem. Paralēli šiem darbiem turpinās jaunu – Latvijas populācijā izplatītu ar dažādām lipīdu metabolisma slimībām saistītu polimorfismu meklējumi.

Līdz 30.06.2012.

Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija

Šajā periodā tika veikta statistiskā analīze polimorfismu sastāvam, kas tika noteikts iepriekšējos periodos no Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) iepriekš atlasītajiem 600 paraugiem (300 no cilvēkiem ar paaugstinātu ZBL un holesterīna līmeni un 300 no cilvēkiem ar normālu ZBL un holesterīna līmeni plazmā). Iegūtie rezultāti uzrādīja būtisku lipīdu vielmaiņas izmaiņu asociāciju ar polimorfismiem CETP (holesterola estera pārneses proteīna) gēnā. Mazāk būtiska asociācija lipīdu vielmaiņas izmaiņām tika konstatēta arī ar APOA1, APOA5, HMGCR, LCAT, LIPG, LPL, MLXIPL, NIACR1 un TOMM40 gēniem. Šo gēnu nozīmīgums dislipidēmijas attīstībā tiks detalizētāk izvērtēts, palielinot analizējamo paraugu skaitu.

Tiek turpināti arī darbi, kas saistīti ar paraugu sekvencēšanas analīzi to gēnu promoteru rajonos, kas atklāti „uz vienu gēnu fokusētajos” pētījumos. Iegūto rezultātu analīze neuzrādīja promoteru rajonu izmaiņas, kuru saistība dislipidēmiju būtu būtiska un ticama. Šajā periodā tika arī veikta arī informācijas atlases, iegūšanas un analīzes automatizācijas sistēmas uzlabošana. Iegūtā programmatūra tiek testēta. Atklātās nepilnības tiks apspriestas un nodotas tālākai uzlabojumu veikšanai.

Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde

Šajā periodā tika ar reālā laika fluorometrijas programmējamā termostata palīdzību tika veikta „protopanelī” ietilpstošo astoņu polimorfismu analīze uz no Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) iepriekš atlasītajiem 600 paraugiem (300 no cilvēkiem ar paaugstinātu ZBL un holesterīna līmeni un 300 no cilvēkiem ar normālu ZBL un holesterīna līmeni plazmā).

Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma izstrāde

Šajā atskaites periodā tika turpināta un uzlabota pētījuma gaitā izstrādātā genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma prototipa ieviešana praksē.

Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipu izstrāde

Astoņu polimorfismu „protopaneļa” izveides ietvaros tika turpināta diagnostikas testam nepieciešamo pamat reaģentu un materiālu tirgus izpēte. Izpētes rezultātā identificētie iespējamie piegādātāju gala saraksts tiks apzināts pēc protopaneļa validācijas.

Līdz 2012. gada 30. septembrim:

Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija

Šajā periodā tika veikta polimorfismu sastāva analīze APOA1, APOA5, HMGCR, LCAT, LIPG, LPL, MLXIPL, NIACR1 un TOMM40 gēnos visiem atlikušajiem Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) rīcībā esošajiem paraugiem ar noteiktu lipīdu sastāvu un holesterīna līmeni plazmā. Analīzes rezultātā noteiktā polimorfismu sastāva dati tika apvienoti ar iepriekš iegūtajiem un tika uzsākta rezultātu statistiskā analīze.

Šajā periodā tika uzsākti darbi, pie paraugu sekvencēšanas analīzes to gēnu intronu rajonos, kas atklāti „uz vienu gēnu fokusētajos” pētījumos. Vēl šajā periodā tika veikta tālāka informācijas atlases, iegūšanas un analīzes automatizācijas sistēmas uzlabošana. Iegūtā programmatūra tika notestēta unatklātās nepilnības tika nodotas tālākai uzlabojumu veikšanai.

Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde

Šajā periodā tika veikta iepriekš noteikto „protopanelī” ietilpstošo astoņu polimorfismu analīzes rezultātu apkopošana un analīze. Turpmākajos periodos šo rezultātu apvienošana ar rezultātiem no jauniegūtajiem – dislipidēmijas pacientiem ļaus izvērtēt izstrādātā „protopaneļa” lietderību un efektivitāti.

Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma izstrāde

Šajā atskaites periodā tika piesaistīti pirmie dislipidēmijas pacienti, kuru paraugiem turpmākajā projekta izpildes gaitā ar reālā laika fluorometrijas programmējamā termostata palīdzību tiks veikta „protopanelī” ietilpstošo astoņu polimorfismu analīze. Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipu izstrāde Astoņu polimorfismu „protopaneļa” izveides ietvaros tika turpināta diagnostikas testam nepieciešamo pamat reaģentu un materiālu tirgus izpēte. Izpētes rezultātā identificētie iespējamie piegādātāju gala saraksts tiks apzināts pēc „protopaneļa” validācijas.

Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Šajā atskaites periodā tika uzsākts darbs pie projekta rezultātus atspoguļojošas zinātniskās publikācijas rakstīšanas.

Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Polimorfismu diagnostiskā paneļa rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana ietvaros tika uzsākta visu patenta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu apzināšana un sagatavošana. Patenta pieteikums tiks iesniegts pēc „protopaneļa” validācijas.

Līdz 2012. gada 31. decembrim:

Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija

Šajā periodā tika veikta statistiskā apstrāde rezultātiem, kas iegūti iepriekšējos periodos veicot polimorfismu sastāva analīzi APOA1, APOA5, HMGCR, LCAT, LIPG, LPL, MLXIPL, NIACR1, TOMM40 u.c. gēniem visiem Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) rīcībā esošajiem paraugiem ar noteiktu lipīdu sastāvu un holesterīna līmeni plazmā. Iegūtie rezultāti uzrādīja, ka MLXIPL gēnā analizētās variācijas ir asociētas ar augsta blīvuma lipoproteīnu un triglicerīdu līmeņu izmaiņām, CETP gēna variācijas ir asociētas tikai ar augsta blīvuma lipoproteīnu līmeņu izmaiņām, savukārt TOMM40 gēna variācijas ir asociētas tikai ar zema blīvuma lipoproteīnu līmeņu izmaiņām.

Šajā periodā tika turpināti darbi, pie to gēnu intronu rajonu sekvencēšanas analīzes, kas tika atklāti „uz vienu gēnu fokusētajos” pētījumos. Tiek arī turpināts darbs pie informācijas atlases, iegūšanas un analīzes automatizācijas sistēmas uzlabošanas.

Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde

„Protopanelī” iekļauto polimorfismu analīzes rezultātu izvērtēšana uzrādīja, ka tikai nelielā procentā gadījumu dislipidēmija Latvijas populācijā ir izskaidrojama ar izmaiņām analizētajās gēnu pozīcijās, kas norāda uz „protopaneļa” zemo efektivitāti. Šī iemesla dēļ tika nolemts visu nosekvencēt visus dislipidēmiju izraisošos gēnus Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes rīcībā esošajiem dislipidēmijas slimniekiem, izmantojot nākamās paaudzes sekvencēšanas iekārtu.

Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma izstrāde

Šajā atskaites periodā tika veikta „protopanelī” ietilpstošo astoņu polimorfismu analīze, neviena no analīzēm neizskaidroja pacientu slimības ģenētiskos cēloņus.

Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipu izstrāde

Tika uzsākta nākamās paaudzes sekvencēšanai nepieciešamo pamat reaģentu un materiālu tirgus izpēte, jo visu dislipidēmiju izraisošo gēnu sekvencēšana varētu skaitam sniegt ģenētisku skaidrojumu lielākam procentam.

 Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Turpinās darbs pie projekta mērķus un rezultātus skaidrojošo materiālu izstrādes.

 Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

 Tiek turpināta visu patenta iesniegšanai nepieciešamo dokumentu apzināšana un sagatavošana. Kā arī tieka apzinātas patentēšanas iespējas saistībā ar nākamās paaudzes sekvencēšanas tehnoloģijas pielietošanu diagnostikas vajadzībām.

Līdz 2013. gada 31. martam

Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija

Šajā periodā tika sagatavota un pilnveidota zinātniskā publikācija par rezultātiem, kas iegūti no polimorfismu sastāva analīzes uz Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) iepriekš atlasītajiem 600 paraugiem un uzrādīja būtisku lipīdu vielmaiņas izmaiņu asociāciju ar polimorfismiem CETP gēnā, kā arī mazāk būtisku asociāciju ar lipīdu vielmaiņas izmaiņām APOA1, APOA5, HMGCR, LCAT, LIPG, LPL, MLXIPL, NIACR1 un TOMM40 gēniem.

Vēl šajā periodā tika uzsākts darbs pie ilustratīvo materiālu sagatavošanas nākamās zinātniskās publikācijas sagatavošanas ietvaros, par polimorfismu sastāva analīzi visiem Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) rīcībā esošajiem paraugiem ar noteiktu lipīdu sastāvu un holesterīna līmeni plazmā, kas uzrādīja MLXIPL gēna asociāciju ar augsta blīvuma lipoproteīnu un triglicerīdu līmeņu izmaiņām, CETP gēna asociāciju ar augsta blīvuma lipoproteīnu līmeņu izmaiņām, un TOMM40 gēna asociāciju ar zema blīvuma lipoproteīnu līmeņu izmaiņām.

Arī šajā periodā tika veikti darbi ar intronu rajonu analīzes gēniem, kuru saistība ar dislipidēmiju tika uzrādīta „uz vienu gēnu fokusētajos” pētījumos. Šajā periodā tika turpināts darbs pie informācijas atlases, iegūšanas un analīzes automatizācijas.

 Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde

Šajā periodā tika veikts visu dislipidēmiju izraisošo gēnu vienlaicīgās sekvencēšanas (ar nākamās paaudzes sekvencēšanas iekārtu) eksperimenta tehnoloģiskais dizains, tika izvēlēta pētījuma vajadzībām vispiemērotākā gēnu selekcijas metode, kā arī tika apzināti un iegādāti visi ar tehnoloģiju saistītie specifiskie reaģenti. Paralēli tika izvēlēti pirmie paraugi, kam ģenētiskā analīze tiks veikta ar projekta gaitā izstrādāto tehnoloģiju palīdzību.

Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma izstrāde

Sadarbībā ar vadošajiem Latvijas kardiologiem tika uzsākta ģimenes hiperholesterinēmijas pacientu identificēšanas izmantojot projekta gaitā izstrādāto algoritmu, kā rezultātā tika iesaistīti un izvēlēti pirmie pacienti, kuriem veiks uz nākamās paaudzes sekvencēšanu balstītu ģenētisko analīzi.

Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipu izstrāde

Tika turpināta nākamās paaudzes sekvencēšanai nepieciešamo pamat reaģentu un materiālu tirgus izpēte.

Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Turpinās darbs pie projekta mērķus un rezultātus skaidrojošo materiālu izstrādes.

Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Tika sagatavoti visi dokumenti, kas saistīti ar patentu pieteikumu sagatavošanas, izskatīšanas un reģistrācijas iepirkumu, kā arī tika uzsākta visu Eiropas līmeņa patentu iesniegšanai nepieciešamo dokumentu apzināšana un sagatavošana.

Līdz 2013. gada 30. jūnijam

Rezultātu kopsavilkums

Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija

Šajā periodā, zinātniskajā žurnālā „PLOSOne” tika nopublicēta zinātniskā publikācija „The Association of Common SNPs and Haplotypes in CETP Gene with HDL Cholesterol Levels in Latvian Population” par rezultātiem, kas iegūti no polimorfismu sastāva analīzes uz Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) iepriekš atlasītajiem paraugiem un uzrādīja būtisku lipīdu vielmaiņas izmaiņu asociāciju ar polimorfismiem CETP gēnā, kā arī mazāk būtisku asociāciju ar lipīdu vielmaiņas izmaiņām APOA1, APOA5, HMGCR, LCAT, LIPG, LPL, MLXIPL, NIACR1 un TOMM40 gēniem.

Vēl šajā periodā tika turpināts darbs pie ilustratīvo materiālu un teksta sagatavošanas nākamās zinātniskās publikācijas sagatavošanas ietvaros, par polimorfismu sastāva analīzi visiem Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes (VIGDB) rīcībā esošajiem paraugiem ar noteiktu lipīdu sastāvu un holesterīna līmeni plazmā.

Šajā periodā tika arī turpināti darbi ar intronu rajonu analīzes gēniem, kuru saistība ar dislipidēmiju tika uzrādīta „uz vienu gēnu fokusētajos” pētījumos, kā arī uzsākta nākamās paaudzes sekvencēšanas rezultātā iegūto jauno ģenētisko marķieru validācija. Tika arī turpināts darbs pie informācijas atlases, iegūšanas un analīzes automatizācijas.

Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde

Šajā periodā tika veikta pirmo paraugu ģenētiskā analīze ar projekta gaitā izstrādāto tehnoloģiju palīdzību.

Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma izstrāde

Šajā periodā tika turpināta sadarbība ar Latvijas vadošajiem kardiologiem un tika iesaistīti jauni dislipidēmijas pacienti.

Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipu izstrāde

Šajā periodā no potenciālā piegādātāja tika iegādāti un izmēģināti nākamās paaudzes sekvencēšanai nepieciešamie pamat reaģenti un materiāli.

Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Turpinās darbs pie projekta mērķus un rezultātus skaidrojošo materiālu izstrādes.

Līdz 2013. gada 30. septembrim

Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija

 Šajā periodā tika turpināts darbs pie zinātniskās publikācijas ilustratīvo materiālu un teksta sagatavošanas, par polimorfismu sastāva analīzi visiem VIGDB rīcībā esošajiem paraugiem ar noteiktu lipīdu sastāvu un holesterīna līmeni plazmā.

Šīs aktivitātes ietvaros tika uzsākta arī ar nākamās paaudzes sekvencēšanas palīdzību jaunatklāto Latvijas populācijā sastopamo ģenētisko variāciju validācija, izmantojot Sangera sekvencēšanas un genotipēšanas metodes.

Papildus tiek turpināts darbs pie datu analīzes palīg programmatūras izstrādes.

Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde

Šīs aktivitātes ietvaros tika turpināta paraugu ģenētiskā analīze ar projekta gaitā izstrādāto tehnoloģiju palīdzību, kā arī bakstoties uz validācijas rezultātiem tika uzsākta genotipēšanas tehnoloģijas optimizācijas plāna izstrāde.

Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma izstrāde

Šīs aktivitātes ietvaros tika turpināts darbs pie ar aktivitātes rezultātu sasniegšanu saistītās dokumentācijas izstrādes.

Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipu izstrāde

Šajā periodā no potenciālā piegādātāja tika iegādāti un izmēģināti qPCR genotipēšanai nepieciešamie pamat reaģenti un materiāli.

Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Tiek turpināt darbs pie projekta mērķus un rezultātus skaidrojošo materiālu izstrādes.

Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Tika gatavoti patentējamo tehnoloģiju un metodiku apraksti.

Līdz 2013. gada 31. decembrī

Gēnu diagnostikas testam piemērotu ģenētisko marķieru identificēšana un validācija

Šajā periodā, balstoties uz rezultātiem, kas tika iegūti veicot nākamās paaudzes sekvencēšanu un jaunatklāto Latvijas populācijā sastopamo ģenētisko variāciju validāciju, tika sagatavota publikācija „Evaluation of massive parallel sequencing as the diagnostic tool for Familial Hypercholesterolemia”. Tā tika iesniegta un akceptēta publicēšanai žurnālā „Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B”.

Vēl šajā periodā tika pabeigts darbs pie datu analīzes palīgprogrammatūras izstrādes.

Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde

Jaunu metožu un genotipēšanas tehnoloģiju izstrāde aktivitātes ietvaros tika pabeigta genotipēšanas tehnoloģiju optimizācija un validācija, kā rezultātā tika izstrādāts Jaunas genotipēšanas tehnoloģijas apraksts.

 Latvijas medicīnai pieejama genotipēšanas pakalpojuma un profilakses/terapijas algoritma izstrāde

Šajā atskaites periodā tika sagatavoti dokumenti, kas nepieciešami, lai iedzimtās dislipidēmijas ģenētiskās diagnostikas testu varētu apstiprināt kā medicīnisku tehnoloģiju, šāda metodes apstiprināšana ļauj to turpmāk izmantot medicīniskajā diagnostikā. Paralēli Latvijas kardioloģijas un endokrinoloģijas speciālistiem tiek piedāvāti zinātniski ģenētiskās analīzes pakalpojumi, kuru ietvaros iespējams noteikt astoņas biežāk sastopamās iedzimto dislipidēmiju izraisošās mutācijas, kā arī, izmantojot nākamās paaudzes sekvencēšanu, noteikt kodējošās daļas nukleotīdu secību visiem ar dislipidēmiju saistītajiem gēniem.

 Dislipidēmijas un kardiovaskulāro ģenētisko marķieru noteikšanai piemērotu diagnostikas testu komplektu prototipu izstrāde

Šajā periodā tika sagatavoti divi diagnostikas testu komplektu prototipi. Ar vienu no tiem ir iespējams veikt astoņu biežāk sastopamo iedzimto dislipidēmiju izraisošo mutāciju noteikšanu, savukārt izmantojot otru ir iespējams noteikt multifaktoriālās dislipidēmijas saslimšanas ģenētisko risku.

 Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana

Šīs aktivitātes ietvaros tika sagatavots projekta mērķus un rezultātus skaidrojošs informatīvais plakāts, Kas novietots Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un studiju centa vestibilā.

 Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana

Šajā pārskata periodā tika pabeigts darbs pie patentu izstrādes, kā rezultātā Latvijas Republikas Patentu valdē tika iesniegts patents “Viena nukleotīda polimorfismu komplekts paaugstināta vai pazemināta augsta blīvuma lipoproteīna holesterola līmeņa asinīs ģenētiskās predisponētības noteikšanai” patenta pieteikums Nr P-13-208, un Eiropas Patentu ofisā tika iesniegts patents „SNP composition and method for diagnosing risk for dyslipidemia” patenta pieteikums Nr EP13192992.9.

Skills

Posted on

30. decembris, 2021