loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros.

Projekta nosaukums: „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra infrastruktūras attīstība pētniecības un tehnoloģiju pārneses kapacitātes stiprināšanai biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās”

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.4/17/I/009

Projekta izpildes termiņš: 48 mēneši (2017. gada 1. oktobris – 2021. gada 30. septembris)

Projekta kopējais finansējums: 3 263 196.00 EUR

Projekta mērķis izveidot vienotu, brīvi pieejamu un efektīvi funkcionējošu infrastruktūras kompleksu, kas nodrošinās Latvijas biomedicīnas un biotehnoloģijas pētniecības un tehnoloģiju attīstības vajadzības personalizētās medicīnas risinājumu, inovatīvu cilvēka un veterināro terapijas līdzekļu un diagnostiku izstrādei.

Projekta mērķis ir cieši saistīts ar nepieciešamību attīstīt Latvijai ļoti nozīmīgo biomedicīnas un biotehnoloģijas jomas, lai tās varētu (1) pilnvērtīgi risināt sabiedrības veselības problēmas, it īpaši saistībā ar personalizētās medicīnas, tai skaitā jaunu diagnostikas un individualizētas terapijas līdzekļu attīstību (2) nodrošināt eksperimentālo bāzi jaunu inovatīvu ārstniecības preparātu (tai skaitā veterinārajā medicīnā) izstrādei, lai vecinātu tehnoloģiju pārnesi.

Projekta mērķis balstās BMC izstrādātajā ilgtermiņa stratēģijā, kuras pamatā ir precīzi identificēti iztrūkstošie posmi, kas kavē mūsdienīgus biomedicīnas pētījumus un ar klīnisko medicīnu un sabiedrības veselības monitoringu saistīto praktisko izstrāžu veikšanu. Projekta mērķis paredz plānveidīgi izmantot un attīstīt līdzšinējās BMC un VNPC izveidotās infrastruktūras un zinātniskā potenciāla bāzi, saskaņojot projekta rezultātā izveidoto infrastruktūras izveides plānu ar sadarbības partneriem potenciālu tematisko klasteru izveidei, kā arī nodrošināt izveidojamo infrastruktūru atbilstību starptautiskās sadarbības standartiem, tai skaitā ESFRI-ERIC ietvaros veidojamajām Eiropas līmeņa infrastruktūrām.

Informācija publicēta 02.10.2017.

Projekta progress:

2017. gada 01. oktobris – 2017. gada 31. decembris

Šūnu vizualizācijas iekārtu komplekta izveides ietvaros piegādāta un uzstādīta konfokālās mikroskopijas sistēma ar akustiskiem filtriem, fiksētu un dzīvu šūnu analīzei.

Noslēgti līgumi par citu iekārtu iegādi. Veikti iekārtu pasūtījumi.

Notiek virszemes pārejas, kas savieno BMC pamatkorpusu un Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksu, projektēšanas darbi.

Informācija publicēta 29.12.2017.

Projekta progress:

2018. gada 1. janvāris – 2018. gada 31. marts

Pārskata periodā laboratorijas dzīvnieku uzturēšanas un izpētes komplekta izveides ietvaros tika piegādātas un uzstādītas mazo dzīvnieku anestēzijas sistēmas un automatizētas sterilas gaisa padeves sistēmas ar individuāli ventilējamiem grauzēju krātiņiem.

Turpinās virszemes pārejas, kas savieno BMC Laboratoriju korpusu un Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksu, projektēšanas darbi saskaņā ar noslēgto līgumu Nr. BMC 2017/63 ar SIA „Campaign”

Informācija publicēta 29.03.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. aprīlis – 2018. gada 30. jūnijs

Pārskata periodā laboratorijas dzīvnieku uzturēšanas un izpētes komplekta izveides ietvaros tika piegādāti un uzstādīti bioloģiskas drošības lamināri, divdurvju tvaika autoklāvs un papildaprīkojums, In-vivo attēlu veidošanas sistēma maziem dzīvniekiem.

Šūnu vizualizācijas iekārtu komplekta izveides ietvaros tika piegādāta un uzstādīta dzīvu šūnu vizualizācijas iekārta reālā laikā.

Rekombinantās biotehnoloģijas iekārtu komplekta izveides ietvaros tika piegādāts un uzstādīts HPLC kolonnu komplekts fermentācijas produktu un substrātu analīzēm un mikrofluidizēšanas iekārta.  

Turpinās virszemes pārejas, kas savieno BMC Laboratoriju korpusu un Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksu projektēšanas darbi saskaņā ar noslēgto līgumu Nr.BMC 2017/63 ar SIA „Campaign”. Projekts iesniegts Būvvaldē būvatļaujas saņemšanai.

Informācija publicēta 29.06.2018.

Projekta progress:

2018. gada 1. jūlijs – 2018. gada 30. septembris

Pārskata periodā Šūnu vizualizācijas iekārtu komplekta izveides ietvaros tika piegādāts un uzstādīts Nanodaļiņu analizators.

Rekombinantās biotehnoloģijas iekārtu komplekta izveides ietvaros tika piegādāta un uzstādīta Tangenciālās filtrēšanas iekārta, 4 moduļu laboratorijas bioreaktors EDF ar SCADA BioRe to kontrolei un vadībai un Izejošo gāzu analizators BlueInOne Ferm.

Saņemta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi virszemes pārejas būvniecībai, kas savieno BMC Laboratoriju korpusu un Biomedicīnas tehnoloģiju kompleksu.

Veikts iepirkums Nr. BMC 2018/431 “Pārejas savienojuma izbūve starp ēkām”, kura rezultātā noslēgts līgums ar SIA “Nejss”.

Informācija publicēta 28.09.2018.

Projekta progress

2018. gada 1. oktobris – 2018. gada 31. decembris

Pārskata periodā saskaņā ar līgumu Nr. BMC 2018/431, kas noslēgts ar SIA “Nejss”, ir uzsākta pārejas savienojuma izbūve starp ēkām.

Informācija publicēta 28.12.2018.

Projekta progress:

2019. gada 1. janvāris – 2019. gada 31. marts

Pārskata periodā saskaņā ar līgumu Nr. BMC 2018/431, kas noslēgts ar SIA “Nejss”, turpināta pārejas savienojuma izbūve starp ēkām, kā arī noslēgts līgums Nr. BMC 2019/442 ar SIA „Komercveiksmes” par Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.

Informācija publicēta 29.03.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

Pārskata periodā saskaņā ar līgumu Nr. BMC 2018/431, kas noslēgts ar SIA “Nejss”, turpināta pārejas savienojuma izbūve starp ēkām.

Informācija publicēta 28.06.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

Pārskata periodā saskaņā ar līgumu Nr. BMC 2018/431, kas noslēgts ar SIA “Nejss”, turpināta pārejas savienojuma izbūve starp ēkām.

Pārskata periodā ir noslēgts līgums ar A/S “CAPITAL” par datu servera un datu glabātuves iegādi, kā arī līgumi ar SIA “Faneks” un SIA “Quantum Latvija” par iekārtu iegādi Genoma centra un Rekombinanto biotehnoloģiju servisa centra vajadzībām.

Informācija publicēta 30.09.2019.

Projekta progress:

2019. gada 1. oktobris – 2019. gada 31. decembris

Pārskata periodā nodota ekspluatācijā pāreja starp BMC ēkām, iegādāts datu serveris un datu glabātuves aprīkojums, kā arī iekārtas Genoma centra un Rekombinanto biotehnoloģiju servisa centra vajadzībām.

Turpinās Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde saskaņā ar līgumu Nr.BMC 2018/442, kas noslēgts ar SIA “Komercveiksmes”.

Informācija publicēta 30.12.2019.

Projekta progress:

2020. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. marts

Turpinās Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde saskaņā ar līgumu Nr.BMC 2018/442, kas noslēgts ar SIA “Komercveiksmes”.

Pārskata periodā noslēgts līgums par Valsts iedzīvotāju genomu datubāzes paraugu uzglabāšanas iekārtu iegādi.

Informācija publicēta 31.03.2020.

Projekta progress:

2020. gada 1. aprīlis – 2020. gada 30. jūnijs

Noslēdzas Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa telpu būvprojekta izstrāde saskaņā ar līgumu Nr.BMC 2018/442, kas noslēgts ar SIA “Komercveiksmes”.

Pārskata periodā izsludināts iepirkums BMC 2020/91 “Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa būvniecība”.

Informācija publicēta 30.06.2020.

Projekta progress:

2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 30. septembris

Pārskata periodā notika projektēšanas darbu izpilde saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “Komercveiksmes”.

Pārskata periodā izsludināts iepirkums Nr, BMC 2020/91 “Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa būvniecība”, kas izbeigts bez rezultāta, 20.08.2020. ir izsludināts iepirkums Nr. BMC 2020/93 “Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa būvniecība”. Noslēgts līgums ar SIA “Eltex”.

Pārskata periodā izsludināts iepirkums Nr. BMC 2020/94 BSL-3 iekārtām.

Pārskata periodā noslēdzies iepirkums BMC 2019/87, kura ietvaros tiks iegādāta iekārta liela skaita bioloģisko paraugu uzglabāšanai šķidrā slāpekļa tvaikos.

Informācija publicēta 30.09.2020.

Projekta progress:

  1. gada 1. oktobris – 2020. gada 31. decembris

Pārskata periodā notika Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa būvniecība, pamatojoties uz ar SIA “Eltex” noslēgto līgumu.

Ir iegādātas vairākas BSL-3 iekārtas.

Informācija publicēta 30.12.2020.

Projekta progress:

  1. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

Pārskata periodā turpinājās Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa būvniecība, pamatojoties uz ar SIA “Eltex” noslēgto līgumu.

Ir uzstādītas vairākas BSL-3 iekārtas.

Informācija publicēta 31.03.2021.

Projekta progress:

  1. gada 1. aprīlis – 2021. gada 30. jūnijs

Pārskata periodā pabeigta Bioloģisko materiālu apstrādes un ģenētisko analīžu kompleksa būvniecība. Objekts nodots ekspluatācijā.

Ir iegādāts PĶR iekārtu komplekts.

Informācija publicēta 30.06.2021.

Projekta progress:

  1. gada 1. jūlijs – 2021. gada 30. Septembris

Ir iegādātas Genoma centra vajadzībām paredzētas iekārtas paraugu uzglabāšanai ultra zemajā temperatūrā.

Informācija publicēta 30.09.2021.