loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Zināšanu un biobankas resursu integrācija metabolo slimību personalizētas profilakses un ārstēšanas attīstībā, izmantojot visaptverošu translācijas pieeju.

Akronīms: INTEGROMED 

Uzsaukums: H2020-WIDESPREAD-2018-2020 

Līguma numurs: 857572 

Īstenošanas termiņš: 42 mēneši (2019. gada 1. oktobris – 2023. gada 31. marts) 

Koordinators: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LBMC) 

Projekta partneri:

University of Dundee (UNIVDUN)

Weizmann institute of science LTD (WEIZMANN)

Lunds Universitet (ULUND)

Projekta mājas lapa: https://integromed.net/

Projekta vadītājs: Dr.biol., Assoc. prof. Jānis Kloviņš 

Kopējais projekta finansējums: 800 000.00 EUR 

Kopsavilkums

INTEGROMED projekta mērķis ir sniegt LBMC iespēju gūt jaunu pieredzi un resursus no izcilām zinātniskām institūcijām, izveidojot pētniecības un inovāciju sadarbības tīklu ar trim starptautiski vadošām organizācijām translācijas medicīnas jomā – Dandī Universitāti, Lundas Universitāti un Veizmana Zinātnes institūtu. INTEGROMED stratēģija ir veicināt izcilību un attīstīt ilgtspējīgu pieeju, kas vērsta uz visiem translācijas medicīnas aspektiem, ieskaitot klīnisko un biobanku resursu optimālu izmantošanu, dažādu -omics pieeju integrēšanu sistēmiskā darbplūsmā, attīstot uz pacientu orientētas pieejas un veicinot uzņēmējdarbību. Projektā liela uzmanība tiek pievērsta metabolo slimību, tai skaitā 2. tipa  cukura diabēta, izpētei, tomēr apmācības, mentoringa un zinātnieku apmaiņas pasākumi, kā arī praktiskie rezultāti būs pieejami arī citu jomu pārstāvjiem, tai skaitā pētniekiem, ārstiem un citām ieinteresētajām personām Latvijā, veicinot pētījumā izstrādāto stratēģiju ieviešanu plašākā mērogā. Projekta rezultāts tiks sasniegts, balstoties uz trīs galvenajiem mērķiem: (1) Pilnveidot un optimizēt lielo biobanku un prospektīvo pētījumu kohortu sniegto resursu izmantošanu kopā ar valsts veselības aprūpes sistēmu, uzlabot zināšanas klīnisko pētījumu izveidē, lai attīstītu jaunas precīzijas medicīnas pieejas; (2) Stiprināt uz sadarbību balstītu speciālistu apmācību dažādu -omics pieeju, bioinformātikas un modelēšanas jomā, lai palielinātu izcilību modernu multi‑omics tehnoloģiju ieviešanā tādās jomās kā genomika, DNS metilācija un gēnu ekspresijas profila, mikrobioma un metaboloma analīze; (3) Izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju un ilgtspējības plānu, iesaistot visas ieinteresētās puses, nodrošināt klīnisko pielietojumu un uzņēmējdarbības prasmju attīstību un apmācību, lai izveidotu inovācijām labvēlīgu ekosistēmu ap LBMC.

Informācija publicēta 01.10.2019.