loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Covid-19 infekcijas klīniskās, bioķīmiskās, imūnģenētiskās paradigmas, un to korelācija ar sociāli demogrāfiskiem, etioloģiskiem, patoģenētiskiem, diagnostiskiem, terapeitiski un prognostiski nozīmīgiem vadlīnijās iekļaujamajiem faktoriem

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0023

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00

Projekta zinātniskais vadītājsLudmila Vīksna (RSU)

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  • Latvijas Universitāte;

Projekta mērķis: ir izpētīt sociāli demogrāfiskos, klīniskos, bioķīmiskos, molekulāros un imunoloģiskos faktorus, kas ietekmē cilvēku uzņēmību pret vīrusu, slimības diagnostiku, norisi, terapijas iznākumu un pēcinfekcijas sekas. Pētījumā ir plānots iesaistīt pacientus ar COVID-19 slimību dažādās smaguma pakāpēs un cilvēkus ar asimptomātisku SARS-CoV-2 infekciju. Iegūtie dati par jaunās infekcijas norises īpatnībām Latvijas iedzīvotāju vidū ir svarīgi, ņemot vēra infekcijas slimībām raksturīgas atšķirības izplatības ātrumā un izpausmēs dažādās populācijās. Tie ļaus izstrādāt klīniskos algoritmus un vadlīnijas, uzlabot diagnostikas un ārstēšanas efektivitāti, samazināt nāves iznākuma risku. Projektā iegūtā informācija dos iespēju veikt salīdzinošu analīzi ar citu valstu pētījumiem par SARS-CoV-2 infekciju un palīdzēs pielāgot Pasaules Veselības Organizācijā izstrādātas rekomendācijas Latvijā.

Projekta rezultātu apkopojums:

https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/covid-19-seku-mazinasanai/papildu-projektu-rezultati/ 

https://lzp.gov.lv/vpp/covid-19-infekcijas-kliniskas-biokimiskas-imungenetiskas-paradigmas-un-to-korelacija-ar-sociali-demografiskiem-etiologiskiem-patogenetiskiem-diagnostiskiem-terapeitiski-un-prognostiski-nozimigi/