loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: „Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gada perioda programmas “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Pētniecība” ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: NFI/R/2014/045

Projekta izpildes termiņš: 24 mēneši (2015.gada 1.maijs – 2017.gada 30.aprīlis)

Projekta sadarbības partneri: Oslo University Hospital (OUH); Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte (LU MF)

Projekta kopējais finansējums: 486 485,00 EUR (BMC – 252 720,00 EUR; OUH – 187 012,00 EUR; LU MF – 46 753,00 EUR)

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. A.Linē

Kontakti:

Projekta zinātniskā vadītāja Dr.biol. Aija Linē (BMC) – aija@biomed.lu.lv 

Aktivitātes vadītāja un vadības komitejas locekle Dr. Alicia Llorente (OUH) – alillo@rr-research.no 

Aktivitātes vadītāja un vadības komitejas locekle Dr.biol. Una Riekstiņa (LU MF) – una.riekstina@lu.lv 

Projekta administratīvā vadītāja Līga Vonda (BMC) – liga.vonda@biomed.lu.lv 

Projekta galvenais mērķis ir noskaidrot prostatas vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) lomu audzēja progresijā un, pētot EV saturu, identificēt potenciālus terapijas mērķus un biomarķierus slimības gaitas prognozēšanai. Projekta ietvaros paredzēts salīdzināt nukleīnskābju saturu vezikulās, ko producē agresīvi un lēni progresējoši audzēji, noskaidrot funkcionālos efektus, ko šīs vezikulas izraisa audzēja mikrovidē esošajās šūnās un atrastos biomarķieru kandidātus testēt prostatas vēža pacientu bioloģisko šķidrumu paraugos. Šis pētījums dos iespēju novērtēt vai vēža producētās EVs atspoguļo audzēja ģenētisko heterogenitāti un molekulārās izmaiņas, ko audzējs iegūst progresijas laikā, un līdz ar to var kalpot par pamatu neinvazīvu testu izstrādei prostatas vēža diagnostikai, monitoringam un agresivitātes prognozēšanai.

 • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē, kas norisinājās 2016. gada 17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
 • pētniecības projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” partneru sanāksmē, kas norisinājās 2016.gada 18. oktobrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē tika prezentēti projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” līdz šim brīdim sasniegtie rezultāti. Šeit

Projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” dalībnieku sanāksmē tika apspriesti līdzšinējie projekta rezultāti, definēti tālākie uzdevumi, sastādīts publikāciju plāns, kā arī apspriestas iespējas sagatavot kopīgu pieteikumu ERA-NET projektu konkursā.

Augusts – Oktobris:

 • Tika iegūti pirmie RNS sekvenēšanas dati PC pacienta asins un urīna EVs, kas ņemtas pirms un pēc operācijas, un šī paša pacienta prostatas vēža un relatīvi normālajos audos. Tas dod iespēju salīdzināt asins un urīna EV RNS saturu, novērtēt kā mainās EV RNS saturs pēc operācijas un identificēt vēža- asociētas RNS.
 • Tika iesākts darbs pie klīniskās informācijas apkopošanas un analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.
 • Tika turpināts darbs pie EV reportieru konstruēšanas EV bioizplatības pētījumiem.
 • Iesākts darbs pie miRNS biomarķieru analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.

Maijs – Jūlijs:

 • Cristina Bajo Santos devās uz OUH, kur bija iegūti sekmīgi pilot-pētījuma rezultāti par urīna EV RNS sekvenēšanu, lai turpinātu darbu pie RNS sekvenēšanas lielākā PC pacientu kohortā.
 • Kristīne Soboļevska sekmīgi aizstāvēja Cristinas Bajo Santos vadībā izstrādāto kursa darbu par urīna EV frakcionēšanu un subpopulāciju raksturošanu.
 • Noslēdzās darbs pie jaunu pacientu iesaistīšanas prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un tika turpināta bioloģisko paraugu vākšana 3 un 9 mēnešu laikaposmā pēc operācijas.
 • Tika mainīta stratēģija EV reportieru konstruēšanai EV bioizplatības pētījumiem – iegūtas jaunas konstrukcijas un iesākts darbs pie transfekcijas optimizācijas.

Februāris – Aprīlis:

 • Noslēdzās doktorantu Lilites Sadovskas un Jura Stefanoviča vizītes OUH un Oslo Universitātē. Lilite Sadovska šīs vizītes laikā apguva iemaņas cilvēka audzēju ksenotransplantu veidošanā pelēs, bet Juris Stefanovičs izstrādāja metodes EV imuno-izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tika turpināts darbs pie EV frakcionēšanas un EV subpopulāciju raksturošanas.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu klonu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek turpināts darbs pie miRNS satura analīzes dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Novembris – Janvāris

 • Projekta izpildītāji – doktoranti Lilite Sadovska un Juris Stefanovičs Stipendiju aktivitātes ietvaros ir devušies uz OUH, lai apgūtu iemaņas darbam ar laboratorijas dzīvniekiem un izstrādātu jaunas metodes EV izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek analizēts miRNS saturs dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Lilite Sadovska viesojās Dr. Kjersti Flatmark vadītajā Vēža Terapijas Translācijas laboratorijā, kur apgūst metodes darbam ar laboratorijas dzīvniekiem. No kreisās: Dr. Markus Fusser, Lilite Sadovska, Dr. Kjersti Flatmark, Dr. Stein Waagene.

Projekta pirmā posma pārskata seminārs, kurā tika apspriesti iegūtie rezultāti, radušās problēmas un nākamie uzdevumi.

 • RNS satura analīze prostatas vēža pacienta asinīs un urīnā esošajās EVs un audzēja audu paraugos parādīja, ka gan asins plazmas, gan urīna EVs satur RNS molekulas, ko producējušas audzēja šūnas. Iespējams, šīs RNS molekulas varētu kalpot kā biomarķieri prostatas vēža diagnostikā un slimības gaitas novērošanā.
 • miRNS profilēšana prostatas vēža pacientu urīnā esošajās EVs ļāva identificēt vairākas miRNS, kas varētu kalpot kā biomarķieri slimības gaitas prognozēšanai.
 • Ir izveidots in vitro modelis prostatas vēža producēto EV funkcionālo efektu pētīšanai monocītos.
 • Izrādījās, ka TRAMP šūnas nav piemērotas iezīmētu EV konstruēšanai, tādēļ tika izvēlēta alternatīva stratēģija EV funkcionālo efektu izpētei in vivo.
 • Ir izveidota Prostatas Vēža biobanka, kurā iekļauti audzēja audu, kā arī noteiktos laika posmos ņemti asins un urīna paraugi, kas kalpo par pamatu EV RNS biomarķieru izpētei.

Divpusējā sadarbība

Divpusējās sadarbības atbalsta pasākumu projektu īstenošanas laikā aktivitātē „Pētniecība” divpusējās sadarbības fonda ietvaros (projekts Nr. BFP/2016/01) tika nodrošināta iespēja Norvēģijas sadarbības partnera – Oslo Universitātes slimnīcas pārstāvjiem Aliciai Llorente un Martai Rodriguez piedalīties:

 • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē, kas norisinājās 2016. gada 17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
 • pētniecības projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” partneru sanāksmē, kas norisinājās 2016.gada 18. oktobrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē tika prezentēti projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” līdz šim brīdim sasniegtie rezultāti. Šeit

Projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” dalībnieku sanāksmē tika apspriesti līdzšinējie projekta rezultāti, definēti tālākie uzdevumi, sastādīts publikāciju plāns, kā arī apspriestas iespējas sagatavot kopīgu pieteikumu ERA-NET projektu konkursā.

Augusts – Oktobris:

 • Tika iegūti pirmie RNS sekvenēšanas dati PC pacienta asins un urīna EVs, kas ņemtas pirms un pēc operācijas, un šī paša pacienta prostatas vēža un relatīvi normālajos audos. Tas dod iespēju salīdzināt asins un urīna EV RNS saturu, novērtēt kā mainās EV RNS saturs pēc operācijas un identificēt vēža- asociētas RNS.
 • Tika iesākts darbs pie klīniskās informācijas apkopošanas un analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.
 • Tika turpināts darbs pie EV reportieru konstruēšanas EV bioizplatības pētījumiem.
 • Iesākts darbs pie miRNS biomarķieru analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.

Maijs – Jūlijs:

 • Cristina Bajo Santos devās uz OUH, kur bija iegūti sekmīgi pilot-pētījuma rezultāti par urīna EV RNS sekvenēšanu, lai turpinātu darbu pie RNS sekvenēšanas lielākā PC pacientu kohortā.
 • Kristīne Soboļevska sekmīgi aizstāvēja Cristinas Bajo Santos vadībā izstrādāto kursa darbu par urīna EV frakcionēšanu un subpopulāciju raksturošanu.
 • Noslēdzās darbs pie jaunu pacientu iesaistīšanas prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un tika turpināta bioloģisko paraugu vākšana 3 un 9 mēnešu laikaposmā pēc operācijas.
 • Tika mainīta stratēģija EV reportieru konstruēšanai EV bioizplatības pētījumiem – iegūtas jaunas konstrukcijas un iesākts darbs pie transfekcijas optimizācijas.

Februāris – Aprīlis:

 • Noslēdzās doktorantu Lilites Sadovskas un Jura Stefanoviča vizītes OUH un Oslo Universitātē. Lilite Sadovska šīs vizītes laikā apguva iemaņas cilvēka audzēju ksenotransplantu veidošanā pelēs, bet Juris Stefanovičs izstrādāja metodes EV imuno-izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tika turpināts darbs pie EV frakcionēšanas un EV subpopulāciju raksturošanas.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu klonu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek turpināts darbs pie miRNS satura analīzes dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Novembris – Janvāris

 • Projekta izpildītāji – doktoranti Lilite Sadovska un Juris Stefanovičs Stipendiju aktivitātes ietvaros ir devušies uz OUH, lai apgūtu iemaņas darbam ar laboratorijas dzīvniekiem un izstrādātu jaunas metodes EV izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek analizēts miRNS saturs dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Lilite Sadovska viesojās Dr. Kjersti Flatmark vadītajā Vēža Terapijas Translācijas laboratorijā, kur apgūst metodes darbam ar laboratorijas dzīvniekiem. No kreisās: Dr. Markus Fusser, Lilite Sadovska, Dr. Kjersti Flatmark, Dr. Stein Waagene.

Projekta pirmā posma pārskata seminārs, kurā tika apspriesti iegūtie rezultāti, radušās problēmas un nākamie uzdevumi.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Sasniegumi:

 • Iznācis raksts par cirkulējošo miRNS pielietošanu prostatas vēža diagnostikā, un prognostiskā, kas publicēts Molecular Cancer (IF=5.888).
 • Rezultāti par hipoksisko EV lomu starpšūnu komunikācijā tika prezentēti ISEV2016 konferencē Rotterdamā.

Jaunākie rezultāti:

 • RNS satura analīze prostatas vēža pacienta asinīs un urīnā esošajās EVs un audzēja audu paraugos parādīja, ka gan asins plazmas, gan urīna EVs satur RNS molekulas, ko producējušas audzēja šūnas. Iespējams, šīs RNS molekulas varētu kalpot kā biomarķieri prostatas vēža diagnostikā un slimības gaitas novērošanā.
 • miRNS profilēšana prostatas vēža pacientu urīnā esošajās EVs ļāva identificēt vairākas miRNS, kas varētu kalpot kā biomarķieri slimības gaitas prognozēšanai.
 • Ir izveidots in vitro modelis prostatas vēža producēto EV funkcionālo efektu pētīšanai monocītos.
 • Izrādījās, ka TRAMP šūnas nav piemērotas iezīmētu EV konstruēšanai, tādēļ tika izvēlēta alternatīva stratēģija EV funkcionālo efektu izpētei in vivo.
 • Ir izveidota Prostatas Vēža biobanka, kurā iekļauti audzēja audu, kā arī noteiktos laika posmos ņemti asins un urīna paraugi, kas kalpo par pamatu EV RNS biomarķieru izpētei.

Divpusējā sadarbība

Divpusējās sadarbības atbalsta pasākumu projektu īstenošanas laikā aktivitātē „Pētniecība” divpusējās sadarbības fonda ietvaros (projekts Nr. BFP/2016/01) tika nodrošināta iespēja Norvēģijas sadarbības partnera – Oslo Universitātes slimnīcas pārstāvjiem Aliciai Llorente un Martai Rodriguez piedalīties:

 • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē, kas norisinājās 2016. gada 17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
 • pētniecības projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” partneru sanāksmē, kas norisinājās 2016.gada 18. oktobrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē tika prezentēti projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” līdz šim brīdim sasniegtie rezultāti. Šeit

Projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” dalībnieku sanāksmē tika apspriesti līdzšinējie projekta rezultāti, definēti tālākie uzdevumi, sastādīts publikāciju plāns, kā arī apspriestas iespējas sagatavot kopīgu pieteikumu ERA-NET projektu konkursā.

Augusts – Oktobris:

 • Tika iegūti pirmie RNS sekvenēšanas dati PC pacienta asins un urīna EVs, kas ņemtas pirms un pēc operācijas, un šī paša pacienta prostatas vēža un relatīvi normālajos audos. Tas dod iespēju salīdzināt asins un urīna EV RNS saturu, novērtēt kā mainās EV RNS saturs pēc operācijas un identificēt vēža- asociētas RNS.
 • Tika iesākts darbs pie klīniskās informācijas apkopošanas un analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.
 • Tika turpināts darbs pie EV reportieru konstruēšanas EV bioizplatības pētījumiem.
 • Iesākts darbs pie miRNS biomarķieru analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.

Maijs – Jūlijs:

 • Cristina Bajo Santos devās uz OUH, kur bija iegūti sekmīgi pilot-pētījuma rezultāti par urīna EV RNS sekvenēšanu, lai turpinātu darbu pie RNS sekvenēšanas lielākā PC pacientu kohortā.
 • Kristīne Soboļevska sekmīgi aizstāvēja Cristinas Bajo Santos vadībā izstrādāto kursa darbu par urīna EV frakcionēšanu un subpopulāciju raksturošanu.
 • Noslēdzās darbs pie jaunu pacientu iesaistīšanas prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un tika turpināta bioloģisko paraugu vākšana 3 un 9 mēnešu laikaposmā pēc operācijas.
 • Tika mainīta stratēģija EV reportieru konstruēšanai EV bioizplatības pētījumiem – iegūtas jaunas konstrukcijas un iesākts darbs pie transfekcijas optimizācijas.

Februāris – Aprīlis:

 • Noslēdzās doktorantu Lilites Sadovskas un Jura Stefanoviča vizītes OUH un Oslo Universitātē. Lilite Sadovska šīs vizītes laikā apguva iemaņas cilvēka audzēju ksenotransplantu veidošanā pelēs, bet Juris Stefanovičs izstrādāja metodes EV imuno-izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tika turpināts darbs pie EV frakcionēšanas un EV subpopulāciju raksturošanas.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu klonu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek turpināts darbs pie miRNS satura analīzes dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Novembris – Janvāris

 • Projekta izpildītāji – doktoranti Lilite Sadovska un Juris Stefanovičs Stipendiju aktivitātes ietvaros ir devušies uz OUH, lai apgūtu iemaņas darbam ar laboratorijas dzīvniekiem un izstrādātu jaunas metodes EV izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek analizēts miRNS saturs dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Lilite Sadovska viesojās Dr. Kjersti Flatmark vadītajā Vēža Terapijas Translācijas laboratorijā, kur apgūst metodes darbam ar laboratorijas dzīvniekiem. No kreisās: Dr. Markus Fusser, Lilite Sadovska, Dr. Kjersti Flatmark, Dr. Stein Waagene.

Projekta pirmā posma pārskata seminārs, kurā tika apspriesti iegūtie rezultāti, radušās problēmas un nākamie uzdevumi.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Projekta ietvaros tiek īstenotas sekojošas aktivitātes:

 1.  EV subpopulāciju raksturošana šūnu modeļos;
 2.  EV uzņemšanas un to izraisīto funkcionālo efektu izpēte dažādās šūnās;
 3.  EV bioizplatības izpēte peļu prostatas vēža modelī;
 4.  Prostatas vēža biobankas veidošana
 5.  EV RNS satura izpēte prostatas vēža pacientu bioloģiskajos šķidrumos.

Informācija publicēta: 05.05.2015.

Progress projekta īstenošanā

Sasniegumi:

 • Iznācis raksts par cirkulējošo miRNS pielietošanu prostatas vēža diagnostikā, un prognostiskā, kas publicēts Molecular Cancer (IF=5.888).
 • Rezultāti par hipoksisko EV lomu starpšūnu komunikācijā tika prezentēti ISEV2016 konferencē Rotterdamā.

Jaunākie rezultāti:

 • RNS satura analīze prostatas vēža pacienta asinīs un urīnā esošajās EVs un audzēja audu paraugos parādīja, ka gan asins plazmas, gan urīna EVs satur RNS molekulas, ko producējušas audzēja šūnas. Iespējams, šīs RNS molekulas varētu kalpot kā biomarķieri prostatas vēža diagnostikā un slimības gaitas novērošanā.
 • miRNS profilēšana prostatas vēža pacientu urīnā esošajās EVs ļāva identificēt vairākas miRNS, kas varētu kalpot kā biomarķieri slimības gaitas prognozēšanai.
 • Ir izveidots in vitro modelis prostatas vēža producēto EV funkcionālo efektu pētīšanai monocītos.
 • Izrādījās, ka TRAMP šūnas nav piemērotas iezīmētu EV konstruēšanai, tādēļ tika izvēlēta alternatīva stratēģija EV funkcionālo efektu izpētei in vivo.
 • Ir izveidota Prostatas Vēža biobanka, kurā iekļauti audzēja audu, kā arī noteiktos laika posmos ņemti asins un urīna paraugi, kas kalpo par pamatu EV RNS biomarķieru izpētei.

Divpusējā sadarbība

Divpusējās sadarbības atbalsta pasākumu projektu īstenošanas laikā aktivitātē „Pētniecība” divpusējās sadarbības fonda ietvaros (projekts Nr. BFP/2016/01) tika nodrošināta iespēja Norvēģijas sadarbības partnera – Oslo Universitātes slimnīcas pārstāvjiem Aliciai Llorente un Martai Rodriguez piedalīties:

 • Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē, kas norisinājās 2016. gada 17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā;
 • pētniecības projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” partneru sanāksmē, kas norisinājās 2016.gada 18. oktobrī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā.

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” vidusposma izvērtēšanas konferencē tika prezentēti projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” līdz šim brīdim sasniegtie rezultāti. Šeit

Projekta “Cancer-derived extracellular vesicles: function and clinical applications in prostate cancer” dalībnieku sanāksmē tika apspriesti līdzšinējie projekta rezultāti, definēti tālākie uzdevumi, sastādīts publikāciju plāns, kā arī apspriestas iespējas sagatavot kopīgu pieteikumu ERA-NET projektu konkursā.

Augusts – Oktobris:

 • Tika iegūti pirmie RNS sekvenēšanas dati PC pacienta asins un urīna EVs, kas ņemtas pirms un pēc operācijas, un šī paša pacienta prostatas vēža un relatīvi normālajos audos. Tas dod iespēju salīdzināt asins un urīna EV RNS saturu, novērtēt kā mainās EV RNS saturs pēc operācijas un identificēt vēža- asociētas RNS.
 • Tika iesākts darbs pie klīniskās informācijas apkopošanas un analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.
 • Tika turpināts darbs pie EV reportieru konstruēšanas EV bioizplatības pētījumiem.
 • Iesākts darbs pie miRNS biomarķieru analīzes retrospektīvajā PC un BPH pacientu kohortā.

Maijs – Jūlijs:

 • Cristina Bajo Santos devās uz OUH, kur bija iegūti sekmīgi pilot-pētījuma rezultāti par urīna EV RNS sekvenēšanu, lai turpinātu darbu pie RNS sekvenēšanas lielākā PC pacientu kohortā.
 • Kristīne Soboļevska sekmīgi aizstāvēja Cristinas Bajo Santos vadībā izstrādāto kursa darbu par urīna EV frakcionēšanu un subpopulāciju raksturošanu.
 • Noslēdzās darbs pie jaunu pacientu iesaistīšanas prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un tika turpināta bioloģisko paraugu vākšana 3 un 9 mēnešu laikaposmā pēc operācijas.
 • Tika mainīta stratēģija EV reportieru konstruēšanai EV bioizplatības pētījumiem – iegūtas jaunas konstrukcijas un iesākts darbs pie transfekcijas optimizācijas.

Februāris – Aprīlis:

 • Noslēdzās doktorantu Lilites Sadovskas un Jura Stefanoviča vizītes OUH un Oslo Universitātē. Lilite Sadovska šīs vizītes laikā apguva iemaņas cilvēka audzēju ksenotransplantu veidošanā pelēs, bet Juris Stefanovičs izstrādāja metodes EV imuno-izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tika turpināts darbs pie EV frakcionēšanas un EV subpopulāciju raksturošanas.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana prospektīvajā longitudinālajā pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu klonu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek turpināts darbs pie miRNS satura analīzes dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Novembris – Janvāris

 • Projekta izpildītāji – doktoranti Lilite Sadovska un Juris Stefanovičs Stipendiju aktivitātes ietvaros ir devušies uz OUH, lai apgūtu iemaņas darbam ar laboratorijas dzīvniekiem un izstrādātu jaunas metodes EV izolēšanai no prostatas vēža pacientu bioloģiskajiem šķidrumiem.
 • Tiek turpināta pacientu iesaistīšana pētījumā un bioloģisko paraugu vākšana.
 • Tiek turpināts darbs pie stabili transfecētu peļu prostatas vēža šūnu iegūšanas, EV bioizplatības pētījumiem.
 • Tiek analizēts miRNS saturs dažādās EV subpopulācijās pacientu plazmā un urīnā.

Lilite Sadovska viesojās Dr. Kjersti Flatmark vadītajā Vēža Terapijas Translācijas laboratorijā, kur apgūst metodes darbam ar laboratorijas dzīvniekiem. No kreisās: Dr. Markus Fusser, Lilite Sadovska, Dr. Kjersti Flatmark, Dr. Stein Waagene.

Projekta pirmā posma pārskata seminārs, kurā tika apspriesti iegūtie rezultāti, radušās problēmas un nākamie uzdevumi.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]