loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums:Prostatas vēža ekstracelulārās vezikulas: funkcionālā loma starpšūnu komunikācijā un klīniskais pielietojums

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Pētniecība” ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: NFI/R/2014/045

Projekta izpildes termiņš: 24 mēneši (2015.gada 1.maijs – 2017.gada 30.aprīlis)

Projekta sadarbības partneri: Oslo University Hospital (OUH); Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte (LU MF)

Projekta kopējais finansējums: 486 485,00 EUR (BMC – 252 720,00 EUR; OUH – 187 012,00 EUR; LU MF – 46 753,00 EUR)

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. A.Linē

Kontakti:

Projekta zinātniskā vadītāja Dr.biol. Aija Linē (BMC) – aija@biomed.lu.lv

Aktivitātes vadītāja un vadības komitejas locekle Dr. Alicia Llorente (OUH) – alillo@rr-research.no

Aktivitātes vadītāja un vadības komitejas locekle Dr.biol. Una Riekstiņa (LU MF) – una.riekstina@lu.lv 

Projekta administratīvā vadītāja Līga Vonda (BMC) – liga.vonda@biomed.lu.lv

Projekta galvenais mērķis ir noskaidrot prostatas vēža šūnu producēto ekstracelulāro vezikulu (EV) lomu audzēja progresijā un, pētot EV saturu, identificēt potenciālus terapijas mērķus un biomarķierus slimības gaitas prognozēšanai. Projekta ietvaros paredzēts salīdzināt nukleīnskābju saturu vezikulās, ko producē agresīvi un lēni progresējoši audzēji, noskaidrot funkcionālos efektus, ko šīs vezikulas izraisa audzēja mikrovidē esošajās šūnās un atrastos biomarķieru kandidātus testēt prostatas vēža pacientu bioloģisko šķidrumu paraugos. Šis pētījums dos iespēju novērtēt vai vēža producētās EVs atspoguļo audzēja ģenētisko heterogenitāti un molekulārās izmaiņas, ko audzējs iegūst progresijas laikā, un līdz ar to var kalpot par pamatu neinvazīvu testu izstrādei prostatas vēža diagnostikai, monitoringam un agresivitātes prognozēšanai.

Projekta ietvaros tiek īstenotas sekojošas aktivitātes:

  • EV subpopulāciju raksturošana šūnu modeļos;
  • EV uzņemšanas un to izraisīto funkcionālo efektu izpēte dažādās šūnās;
  • EV bioizplatības izpēte peļu prostatas vēža modelī;
  • Prostatas vēža biobankas veidošana
  • EV RNS satura izpēte prostatas vēža pacientu bioloģiskajos šķidrumos.