loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Melno mušķērāju (Ficedula hypoleuca) ligzdu telpiskais sadalījums saistībā ar plēsēju sabiedrībām, ligzdas aizsardzību, pēcnācēju izdzīvotību un mātīšu promiskuitāti

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0348

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Daugavpils universitātē: 2023. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. septembris

BMC: 2023. gada 1. oktobris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Indriķis Krams

Kopsavilkums

Šajā projektā tiks pētīti melno mušķērāju ligzdu telpiskais izvietojums, plēsonības izraisītā mazuļu mirstība, kas tiks darīts saistībā ar ārpuspāra paternitāti un plēsēju sabiedrībām putnu apdzīvotajos mežos. Pētījumu laikā tiks noskaidrots, vai plēsēju – zīdītāju (caunveidīgo) klātbūtne samazina ārpuspāra pēcnācēju īpatsvaru ligzdās, mazina mobinga uzvedības intensitāti un padara mušķērāju telpisko izplatību par nejaušu. Ir sagaidāms, ka plēsīgo putnu klātbūtne palielinās ārpuspāra pēcnācēju īpatsvaru, palielinās plēsēju mobinga intensitāti un pastiprinās mušķērāju populācijas telpisko izplatības koncentrāciju atsevišķos telpas punktos. Šis projekts paplašinās izpratni par socialitātes, no blīvuma atkarīgo populāciju dinamikas procesu un plēsēju-upuru lomu promiskuitātes uzvedības evolūcijas un ekoloģiskajos mehānismos un ar plēsējiem saistīto populāciju telpiskajā izplatībā.

Informācija publicēta 01.12.2023.