loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Daudzpusīgs plastmasas atkritumu biodegradācijas mehānismu raksturojums cieto sadzīves atkritumu poligonā

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2022/1-0299

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Ineta Kalniņa

Sadarbības partneris: Latvijas Universitāte

Kopsavilkums

Katru gadu tiek saražots 353 miljoni tonnu plastmasas atkritumu, no kuriem 50% nonāk atkritumu poligonos un 22% netiek centralizēti savākti un nonāk sauszemes un ūdens ekosistēmās. Plastmasas piesārņojums vidē ir saistīts ar tiešu fizisku ietekmi, ķīmisko piesārņojumu un plastmasas spēju absorbēt un paaugstināt biopieejamību vidē esošiem toksiskiem savienojumiem. Uz biodegradāciju balstītas tehnoloģijas tiek uzskatītas par perspektīvu un videi draudzīgu risinājumu plastmasas atkritumu pārstrādei. Atkritumu poligoni satur bagātus mikroorganismu resursus, tostarp potenciāli efektīvus dažādu atkritumu veidu degradētājus. Tāpēc projekta mērķis būs atkritumu poligona ekosistēmu veidojošo mikroorganismu sabiedrību raksturošana un plastmasas biodegradācijas potenciāla izvērtēšana. Mērķa sasniegšanai tiks veikta atkritumu poliganā atrodamo mikroorganismu sabiedrību taksonomiskās un funkcionālās daudzveidības raksturošana, paralēli ievācot informāciju par vides apstākļiem. Kā nākamais solis būs no atkritumu paraugiem izolēto mikroorganismu plastmasas degradācijas potenciāla izvērtēšana dažādos apstākļos in vitro eksperimentos. Projekta ietvaros iegūtā informācija papildinās zināšanas par taksonomisko un funkcionālo mikroorganismu sabiedrību struktūru poligonu ekosistēmās un plastmasas biodegradācijas mehānismiem. Iegūtie rezultāti būs ar praktisku nozīmi biotehnoloģijā ilgtspējīgu plastmasas pārstrādes tehnoloģiju attīstībai un produktu ar paaugstinātu vērtību izstrādei.

Informācija publicēta 02.01.2023.