loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā

sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta nosaukums: „Vakcīnu tehnoloģiskā platforma uz augu vīrusu bāzes”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2017/83

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izpildes

Termiņš: 6 mēneši (2018. gada 30. janvāris – 2018. gada 29. jūlijs)

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes kopējais finansējums: 27 777,77 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. A.Zeltiņš

Projekta mērķis ir izveidot augu vīrusiem līdzīgo daļiņu (VLP) platformu, kura kalpos par galveno komponentu dažādu profilaktisko un terapeitisko vakcīnu radīšanai.

Lai izveidotu jaunu augu VLP platformu dažādu vakcīnu radīšanai, projekta ietvaros ar datorprognozēšanas palīdzību tiks atrasti augu vīrusu strukturālie proteīni, kas satur spēcīgus T-šūnu aktivitāti stimulējošus epitopus, izmantojot internetā brīvi pieejamas datubāzes (piem., www.iedb.org). VLP kandidāti platformas izveidei tiks izvēlēti no iepriekšējo projektu laikā iegūtajām augu VLP, kas vēl nav patentēti vai publicēti. Ja starp šīm augu VLP perspektīvi kandidāti netiks atrasti, ar gēnu sintēzes, ekspresijas rekombinantos mikroorganismos un sekojošas attīrīšanas palīdzību tiks iegūtas papildus  jaunas augu VLP. Augu VLP tiks raksturotas ar fizikāli-ķīmiskām metodēm un peļu imunizācijas eksperimentos. Turklāt visperspektīvākās augu VLP tiks pārbaudītas eksperimentos ar donoru asins šūnām, tādējādi atlasot augu VLP, kas ir spējīgas stimulēt cilvēka imūnsistēmas šūnas. VLP ar vispiemērotākajām īpašībām kalpos kā platforma dažādu vakcīnu izveidei.

Projekta 1.posmā tiks veikta tehnoloģiski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

Informācija publicēta 30.01.2018.

30.01.2018-30.04.2018

Pārskata periodā tika sagatavots iepirkuma nolikums iepirkumam “Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums“. Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt soļus produkta vai tehnoloģijas attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī veikt analīzi par izdevīgākā risinājuma izvēli starp rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanu citai personai (licences līgums, patenta pārdošana), vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes, un sniegt ieteikumus, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem izstrādni vai tehnoloģiju. Iepriekšminētais iepirkums tika izsludināts Iepirkumu uzraudzības mājas lapā 20.03.2018.

Piedāvājumu iesniedza un par uzvarētāju iepirkumā tika atzīta SIA “KPMG Baltics”.

Informācija publicēta 27.04.2018.

01.05.2018.-30.07.2018.

Pārskata periodā turpinās darbs pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrādes sadarbībā ar SIA “KPMG Baltics”.

Publicēts 30.07.2018.