loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Jūras mikrobioma izmantošana jaunos, ilgtspējīgos biogēnos un ekosistēmu pakalpojumos

Akronīms: BlueRemediomics

Uzsaukums: Circular economy and bioeconomy sectors (HORIZON-CL6-2022-CIRCBIO-01)

Projekta identifikācijas Nr.: 101082304

Projekta izpildes termiņš: 01.12.2022.-30.11.2026.

Projekta kopējais finansējums: 7683577,50 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr.biol. Dāvids Fridmanis

Projekta koordinators: EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL)

Sadarbības partneri:

 1. CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE (CNRS)
 2. SORBONNE UNIVERSITE (SU)
 3. COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
 4. INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L’EXPLOITATION DE LA MER (Ifremer)
 5. EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL RESOURCE CENTRE EUROPEAN RESEARCH INFRASTRUCTURE CONSORTIUM (EMBRC-ERIC)
 6. STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN (SZN)
 7. USTAV ORGANICKE CHEMIE A BIOCHEMIE, AV CR, V.V.I. (UOCHB AVCR)
 8. NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS (NORCE)
 9. ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION (LEITAT)
 10. FONDATION TARA (FTO)
 11. UNIVERSITY OF THE WESTERN CAPE (UWC)
 12. ABS-INTERNATIONAL (ABSint)
 13. ERINN INNOVATION LIMITED (ERINN)
 14. NAICONS SRL (NAICONS SRL)
 15. DEINOVE (DEINOVE)
 16. LATVIJAS BIOMEDICINAS PETIJUMU UN STUDIJU CENTRS (LBMC)
 17. BOKSTEEN AQUACULTURE (Zilt)
 18. VALAGRO SPA (VALAGRO)
 19. LEROY SEAFOOD GROUP ASA (LSG ASA)

Projekta kopsavilkums:

Jūras mikroorganismu kopienas uz Zemes veic dzīvības uzturēšanai kritiskas funkcijas un tās ir milzīgu neizmantotu bioresursu dārgumu krātuve, kas var stiprināt Eiropas zilo ekonomiku. Lai atraisītu šo slēpto potenciālu, kā arī atbildīgi īstenotu ar jūras mikroorganismiem saistītos atklājumus, ir nepieciešami vairāki uzlabojumi. Mums ir jāapvieno un jāpielieto progresīvas tehnoloģijas, lai noteiktu jūras mikrobioma sastāvu, tā dalībnieku mijiedarbību un funkcionālo repertuāru, vienlaikus nodrošinot ilgtspējīgu un taisnīgu resursu izmantošanu, saglabājot pasaules okeāna veselību un uzlabojot sabiedrības izpratni par okeāna globālo nozīmi, izceļot okeānā mītošo mikroorganismu lomu.

Lai apmierinātu šīs vajadzības, BlueRemediomics: (1) izstrādās un nodrošinās integrētu bioinformātikas platformu jūras mikrobioma potenciāla izpētei; (2) izveidos inovatīvas kulturomikas un augstas caurlaidības skrīninga platformas, lai eksperimentāli izmantotu jūras mikroorganismu konsorcijus; (3) izmantos platformas, lai identificētu un izstrādātu dabiskus produktus, kas iegūti no jūru mikrobioma; (4) veicinās akvakultūru un ekosistēmu pakalpojumus, kas iemiesos principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”; (5) maksimāli palielinās vienlīdzīgu piekļuvi okeāna mikrobioma resursiem un palielinās dažādu ieinteresēto pušu izpratni par jūras mikrobiomu; (6) Nodrošinās apmācību, rīkus un resursus dažādām ieinteresētajām personām. Lai sasniegtu izvirzītos mērķus, BlueRemediomics projekta ietvaros uzlabotā “Atklājumu platforma” tiks sasaistīta ar “Lietojumprogrammām”, kas ir izstrādātas, lai atvieglotu ciklisku un iteratīvu mijiedarbību. Apvienojot vairākus, pašlaik sadrumstalotus datu resursus, “Atklājumu platforma” paātrinās jaunu produktu identificēšanu un izstrādi, samazinās atkarību no resursiem, palielinās patērētāju ieguvumus un risinās galvenās sabiedrības problēmas. Tiks izveidotas jaunas pieejas un ieguvumu sadales modalitātes, kas līdzsvaros jūras ģenētisko resursu ilgtspējīgu un taisnīgu izmantošanu ar intelektuālā īpašuma aizsardzību.

Informācija publicēta 01.12.2022.