loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana

Projekta nosaukums: „Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātniskās izcilības un institucionālās attīstības veicināšana”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.3.3. apakšaktivitātes „Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: 2015/0023/2DP/2.1.1.3.3/15/IPIA/VIAA/005

Projekta izpildes termiņš: 10 mēneši (2015.gada 1.marts – 2015.gada 31.decembris)

Projekta kopējais finansējums: 407 984,00 EUR

Projekta vadītājs: Dr.biol. J.Kloviņš

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (turpmāk – BMC) institucionālās kapacitātes attīstību un veicināt zinātnisko izcilību. Projekta mērķis tiks sasniegts realizējot trīs aktivitātes:

1) Zinātniskās institūcijas attīstības stratēģijas izstrāde. Nosakot institūcijas attīstības stratēģiju, tiks izveidota BMC pētniecības programma, kurā būs definēti galvenie pētniecības virzieni, sasniedzamie mērķi un atbilstošie infrastruktūras pilnveidošanas pasākumi, izveidots institucionālās attīstības un cilvēkresursu attīstības plāns, paredzot pilnveidot pārvaldības struktūru un motivācijas sistēmu, kas balstīsies uz individuālu zinātnieku sasniegto rezultātu, teorētisko zināšanu, praktisko un vadības prasmju izvērtēšanu.

2) Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas izveide vai pilnveide. BMC plānots uzlabot resursu vadības sistēmu, nomainot grāmatvedības programmu un iegādājoties projekta pašizmaksas aprēķiniem, un budžeta kontroles vajadzībām piemērotu sistēmas moduli, nodrošinot to pilnīgu savietojamību. Tāpat tiks izveidota rezultātu pārvaldes sistēma.

3) Sadarbības starp zinātniskajām institūcijām un augstskolām pilnveide. Aktivitātes ietvaros plānots izveidot Starptautisko padomdevēju padomi, kas veicinātu augstu zinātnisko kritēriju ievērošanu un modernu pētniecisko virzienu attīstību BMC. Tiks izstrādāts plāns BMC un LU sadarbībai apmācības un pētniecības procesa organizēšanā, izveidota mērķsadarbībai nepieciešamā materiālā bāze, kā arī sadarbībā ar biomedicīnas jomu pārstāvošajām zinātniskajām institūcijām notiks priekšizpēte un attīstības projektu izstrāde, paredzot vairāku pētniecības un inovatīvo izstrāžu struktūru izveidi.

Informācija publicēta: 02.03.2015.

01.03.2015.-30.06.2015.

Aktivitāte Nr.1.

1. pārskata periodā noritēja aktīvs darbs pie BMC pētniecības programmas sagatavošanas.

Aktivitāte Nr.2.

1. pārskata periodā tika uzsākts darbs pie resursu vadības sistēmas „Horizon” ieviešanas. Kā arī noritēja BMC iekšējo resursu vadības sistēmas audits, kā rezultātā tika sniegtas pirmais rezultatīvais rādītājs – tika saņemtas rekomendācijas BMC iekšējās resursu vadības sistēmas uzlabošanai.

Aktivitāte Nr.3.

1. pārskata periodā noritēja darbs pie BMC Starptautiskās konsultatīvās padomes izveides. Kā arī mērķsadarbībai ar augstākajām izglītības iestādēm nodrošināšanai, noslēdzās iepirkums Nr.BMC2015/48 par nepieciešamo laboratorijas iekārtu un aprīkojuma iegādi materiāltehniskās bāzes izveidei.

01.07.2015.-30.09.2015.

Aktivitāte Nr.1.

2. pārskata periodā tika turpināts darbs pie BMC pētniecības programmas sagatavošanas, kā rezultātā 2015. gada 31. augustā BMC Zinātniskajā padomē tika apstiprināta BMC pētniecības programma un 2015. gada 1. septembrī iesniegta starptautiskajai izvērtēšanai Valsts izglītības attīstības aģentūrā. Aktivitātes ietvaros tika arī uzsākts darbs pie cilvēkresursu attīstības plāna izveides.

Aktivitāte Nr.2.

2. pārskata periodā tika turpināts darbs pie resursu vadības sistēmas „Horizon” ieviešanas, kā arī uzsākta biznesa analīzes rīka „Jedox” ieviešana, kas nodrošinās pašizmaksas aprēķinu. Aktivitātes ietvaros tika uzsākti darbi pie finanšu vadības un grāmatvedības politikas ex-post audita tehniskās specifikācijas izstrādes un pie motivācijas sistēmas pilnveides.

Aktivitāte Nr.3.

2. pārskata periodā BMC Zinātniskās padomes sēdē tika apstiprināts Starptautiskās konsultatīvās padomes sastāvs. Mērķsadarbībai ar augstākajām izglītības iestādēm nodrošināšanai, tika uzsākta iekārtu komplekta apmācībām šūnu bioloģijā iegāde. Aktivitātes ietvaros tika uzsākts darbs pie plāna studentu apmācības organizēšanai BMC, kā arī uzsākts darbs pie attīstības projektiem nepieciešamās priekšizpētes veikšanas.

Informācija sagatavota: 30.09.2015.

01.10.2015.-31.12.2015.

Aktivitāte Nr.1.

Aktivitātes ietvaros tika veikta zinātniskās institūcijas stratēģijas izstrāde, kas ietvēra gan pētniecības programmas latviskās versijas sagatavošanu, gan tās pilnveidošanu, gan institucionālā attīstība plāna izstrādi, gan cilvēkresursu attīstības plāna izstrādi. Pārskata periodā tika izstrādāta pilna pētniecības programmas latviskā versija, kā arī tika saņemts pētniecības programmas vērtējums gan no BMC Starptautiskās konsultatīvās padomes puses, gan VIAA nozīmēto starptautisko ekspertu puses. Tika veikta rūpīga šo abu vērtējumu analīze, kā rezultātā tika veikta pētniecības programmas pilnveide. Kā arī saskaņā ar 2. aktivitātes ietvaros izstrādāto rezultātu pārvaldības sistēmu, kas ietver zinātniskā personāla atalgojuma sistēmas pilnveidi, zinātnisko darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidi un BMC darbinieku novērtēšanas sistēmas izveidi, un 3.aktivitātes ietvaros izstrādāto sadarbības plānu ar augstākās izglītības iestādēm, izstrādāto infrastruktūras attīstības projektu, tika veidots kopējs BMC stratēģijas dokuments. Aktivitātes ietvaros atbilstoši veiktajām izmaiņām tika pilnveidots gan BMC nolikums, gan BMC Zinātniskās padomes nolikums.

Aktivitāte Nr.2.

Pārskata periodā turpinājās darbs pie resursu vadības sistēmas „Horizon” un biznesa analīzes rīka „Jedox” ieviešanas un nodošanas produktīvā ekspluatācijā no ieviesēju puses. BMC šo programmu pilna ekspluatācija tiek uzsākta sākot ar 2016.gada 1.janvārī un 2015.gada gada nogalē vēl noritēja darbs pie datu ievades un praktiskas salīdzināšanas, lai ar pilnas ekspluatācijas uzsākšanu, darbs noritētu bez lielām aizķeršanām. Abu programmu ieviešana nodrošina katra pētniecības projekta pilnas pašizmaksas automātisku aprēķinu. Atbilstoši jauno programmu ieviešanai tika pilnveidota BMC Finanšu vadības un grāmatvedības uzskaites un kārtošanas metodika, kā arī pēc iepirkuma procedūras noslēguma noritēja finanšu vadība un grāmatvedības politikas ex-post audits. Aktivitātes ietvaros arī tika izstrādāta rezultātu pārvaldības sistēma, kuras ietvaros tika pilnveidota BMC zinātnisko darbinieku atalgojuma sistēma, tika izstrādāta motivēšanas sistēma balstīta uz katra zinātniskā darbinieka individuālu motivāciju zinātnisko publikāciju sagatavošanā, kā arī tika izstrādāta BMC darbinieku ikgadējās novērtēšanas sistēma, kas nodrošina darbinieku darbības un rezultātu novērtēšanu.

Aktivitāte Nr.3.

Pārskata periodā 2015.gada 5. un 6.oktobrī Rīgā notika Starptautiskās konsultatīvās padomes  sanāksme, kuras laikā padomes locekļi iepazinās ar BMC izstrādāto pētniecības programmu un deva arī savu novērtējumu. Mērķsadarbības ietvaros ar augstākajām izglītības iestādēm nodrošināšanai, tika veikta atlikušo iekārtu komplekta iegāde. Mērķsadarbības plāna izstrādes ietvaros tika veikta priekšizpēte par apmācības procesa trūkumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem, kuru pilnveide notiks turpmākajos gados. Projekta īstenošanas ietvaros galvenais akcents tika veltīts sadarbības līguma noslēgšanai ar LU, kā arī kopējā plāna apmācību procesa organizēšanā izstrādei, kā ietvaros jau tika veikta vairāku studiju kursu pilnveide, izveidots studentiem piedāvāto darba tēmu saraksts, kā arī veiktas iestrādnes regulārai doktorantu semināru norisei. Aktivitātes ietvaros turpinājās darbs pie attīstības projekta izstrādes, ka rezultātā tika sagatavots BMC stratēģija integrēts infrastruktūras un starpinstitucionālās sadarbības plāns, un izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija. Noslēgts arī sadarbības līgums ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu.

Informācija sagatavota: 30.12.2015.

Skills

Posted on

30. decembris, 2021