loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika

 Projekta nosaukums: „Vēža specifisko autoantivielu testa izstrādāšana un validēšana agrīnai kuņģa vēža diagnostika”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros

Projekta identifikācijas Nr.: 2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/019

Projekta izpildes termiņš: 20 mēneši (2014.gada 1.janvāris – 2015.gada 31.augusts)

Projekta īstenošanā iesaistītās institūcijas: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, SIA „Gremošanas slimību centrs GASTRO”, SIA „Akadēmiskā histoloģijas laboratorija”

Projekta kopējais finansējums: 374 746,02 EUR (BMC – 159 361,64 EUR, SIA GASTRO – 106 715,39 EUR, SIA AHL – 94 265,26 EUR)

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. A.Linē

Projekta mērķis ir izstrādāt un validēt jaunu diagnostikas līdzekli – vēža specifisku autoantivielu testu agrīnai kuņģa vēža diagnostikai. Projekta ietvaros īstenotais pētījums atbilst valstī noteiktajam prioritārajam zinātnes virzienam – sabiedrības veselība.

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas aktivitātes:

1.1.      Jauna kuņģa vēža antigēnu paneļa izstrāde un tā diagnostiskās vērtības noteikšana retrospektīvā pētījumā.

1.2.      Antigēnu paneļa pielietojuma gastrointestinālo audzēju diferenciāldiagnostikā novērtēšana.

1.3.      Klīniskā materiāla kolekcijas veidošana, klīniskās informācijas apkopošana, endoskopiskā, histoloģiskā un laboratoriskā izmeklēšana.

1.4.      Jaunās Autoantivielu testa versijas testēšana prospektīvā populācijas pētījumā.

1.5.      PVY vīrusveidīgo daļiņu piemērotības izvērtēšana rutīnas diagnostikā lietojama testa izstrādei.

1.6.      Pētījuma rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Informācija publicēta: 06.01.2014.

Līdz 2014. gada martam:

 • Iesākts darbs pie jauna kuņģa vēža antigēnu paneļa izstrādes;
 • Iesākts darbs pie pētījuma dalībnieku iesaistīšanas pētījumā, klīniskā materiāla kolekcijas veidošanas, klīniskās informācijas apkopošanas, pacientu endoskopiskās, histoloģiskās un laboratoriskās izmeklēšanas;
 • Iesākts darbs pie audzēju antigēnus ekspresējošu Kartupeļu vīrusa Y vīrusveidīgo daļiņu producēšanas;
 • Iesākts darbs pie antigēnu paneļa patentspējas analīzes.

Līdz 2014. gada jūnijam:

 • Tika veikta jaunās kuņģa vēža specifisko antigēnu mikročipa versijas testēšana ar 100 kuņģa vēža un 100 veselu cilvēku serumiem; pašlaik tiek turpināts darbs pie iegūto datu analīzes;
 • Tika turpināts darbs pie pētījuma dalībnieku iesaistīšanas pētījumā, klīniskā materiāla kolekcijas veidošanas, klīniskās informācijas apkopošanas, pacientu endoskopiskās, histoloģiskās un laboratoriskās izmeklēšanas;
 • Tika turpināts darbs pie audzēju antigēnus ekspresējošu vīrus-veidīgo daļiņu (VLP) konstruēšanas un producēšanas; pirmās iegūtās VLP tika pārbaudītas mikročipu eksperimentos;
 • Turpināts darbs pie antigēnu paneļa patentspējas analīzes.

Līdz 2014. gada septembrim:

 • Tika pabeigts darbs pie 225 antigēnu mikročipa testēšanas ar 159 dažādu stadiju kuņģa vēža pacientu un 158 veselu donoru serumiem un atlasīts diagnostiski nozīmīgāko 76 antigēnu panelis. Pašlaik tiek izgatavota jaunā AAT versija, kas tiks izmantota difernciāldiagnostikas un prospektīvajā populācijas pētījumā.
 • Tika turpināts darbs pie pētījuma dalībnieku iesaistīšanas pētījumā, klīniskā materiāla kolekcijas veidošanas, klīniskās informācijas apkopošanas, pacientu endoskopiskās, histoloģiskās un laboratoriskās izmeklēšanas;
 • Tika turpināts darbs pie audzēju antigēnu epitopu iebūvēšanas PVY- un/vai PVM vīrus-veidīgo daļiņu (VLP) struktūrās. Šajā projekta posmā PVY vektorā tika klonētas 13 epitopu sekvences un pašlaik tiek veikti to ekspresijas testi.
 • Pētījuma rezultāti ziņoti starptautiskā konferencē: Z. Kalnina, I. Meistere, P. Zayakin, K. Silina, A. Pismennaja, M. Leja, A. Line. Potential of tumour-associated autoantibodies as biomarkers for gastric cancer detection. EACR23, Munich, Germany, July 5-8, 2014. European Journal of Cancer, Proceedings book, ppS235.

Līdz 2014. gada decembrim:

 • Izgatavota jaunā Autoantivielu testa (AAT) versija, kas ietver 76 kuņģa vēža diagnostikā nozīmīgākos antigēnus. Pašlaik notiek darbs pie jaunā AAT tehnisko rādītāju (jutība, variācija starp replikātiem, atkārtojamība starp testiem, uzglabāšanas laiks utt.) noteikšanas.
 • Tika iesākts darbs pie jaunā AAT pielietojuma gastrointestinālo audzēju diferenciāldiagnostikā novērtēšanas. Šim nolūkam AAT tiek testēts ar barības vada, aizkuņģa dziedzera un kolorektālo audzēju pacientu serumiem.
 • Tika turpināts darbs pie populācijas pētījuma dalībnieku iesaistīšanas pētījumā, klīniskā materiāla kolekcijas veidošanas, klīniskās informācijas apkopošanas, pacientu endoskopiskās, histoloģiskās un laboratoriskās izmeklēšanas.
 • Tika iesākts darbs pie jaunās AAT versijas testēšanas prospektīvā populācijas pētījumā.
 • Tika turpināts darbs pie vēža antigēnu epitopus saturošo kartupeļu vīrusam PVM līdzīgo daļiņu konstruēšanas un raksturošanas, izmantojot RT-PCR, masas spektrometriju un elektronmikroskopiju.

Līdz 2015. gada martam:

 • Noteikti jaunās Autoantivielu testa (AAT) versijas tehniskie rādītāji – jutība, variācija starp replikātiem un atkārtojamība starp dažādās dienās veiktiem testiem.
 • Tika turpināts darbs pie jaunās AAT versijas testēšanas prospektīvā populācijas pētījumā, lai noskaidrotu šī testa negatīvo un pozitīvo paredzēšanas vērtību.
 • Tika turpināts darbs pie populācijas pētījuma dalībnieku iesaistīšanas pētījumā, klīniskā materiāla kolekcijas veidošanas, klīniskās informācijas apkopošanas, pacientu endoskopiskās, histoloģiskās un laboratoriskās izmeklēšanas.
 • Iegūtās vēža antigēnu epitopus saturošās PVM vīrusveidīgās daļiņas tika izmantotas mikročipu izgatavošanai un uzsākta mikročipu testēšana, lai noskaidrotu iespējas tās pielietot autoantivielu testu izgatavošanai.

Līdz 2015. gada augustam:

 • Novērtēts jaunā AAT pielietojums gastrointestinālo audzēju diferenciāldiagnostikā; sagatavota diagnostisko rādītāju dokumentācija.  
 • Pabeigts darbs pie jaunās AAT versijas testēšanas prospektīvā populācijas pētījumā un noskaidrota testa diagnostiskā vērtība populācijas skrīningam; sagatavots tehnoloģijas apraksts.
 • Noskaidrots, ka tieši PVM, nevis PVY vīrusiem līdzīgās daļiņas ir izmantojamas lineāro epitopu eksponēšanai. Publikācija par šo tēmu pieņemta publicēšanai žurnālā Molecular Biotechnology.
 • Sagatavota publikācija par neinvazīviem kuņģa vēža biomarķieriem, kas iesniegta izskatīšanai World Journal of Gastroenterology.
 • Sagatavots un iesniegts Lielbritānijas patenta pieteikums par jauno autoantivielu biomarķieru pielietojumu kuņģa vēža diagnostikā.

Informācija sagatavota: 31.08.2015.

Skills

Posted on

30. decembris, 2021