loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Genoma izpētes padome

Genoma izpētes padome, kas izveidota pamatojoties uz 2018. gada 27. jūnija (prot. Nr. 30 27. §) Ministru kabineta rīkojumu Nr. 284 “Par Genoma izpētes padomi”,  darbojas saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likumu, Ģenētiskās izpētes kārtību  (Nr.692, 10.08.2004), Genoma izpētes padomes nolikumu (Nr.698, 10.08.2004) un citu saistīto normatīvo aktu noteikto kārtību. Normatīvie akti atrodami šeit.

Genoma izpētes padomes funkcijas

 1. Saskaņā ar Cilvēka genoma izpētes likumu:
  • izskatīt ar ģenētisko izpēti saistītus projektus un koncepcijas, sniegt par tiem atzinumus un koordinēt to īstenošanu;
  • veicināt sabiedrības informēšanu par ģenētiskās izpētes mērķiem un norisi;
  • pārstāvēt sabiedrības intereses ģenētiskās izpētes jomā.
 2. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 “Ģenētiskās izpētes kārtība” 2.punktu sniegt atļauju ģenētiskajai izpētei.
 3. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 696 “Kārtība, kādā izsniedzamas atļaujas kodētu audu paraugu daļu (alikvotu) un kodētu veselības stāvokļa aprakstu kopiju izvešanai ārpus Latvijas, un audu paraugu izmantošanas kontroles kārtība” 2.punktu sniegt atļauju izvešanai un izpētei ārpus Latvijas.

Genoma izpētes padomes sastāvs

Padomes priekšsēdētājs

Jānis Kloviņš – Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs

Padomes locekļi

Zanda Daneberga – Latvijas Cilvēka ģenētikas asociācijas valdes locekle

Aija Linē – Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe

Vents Sīlis – Centrālās medicīnas ētikas komitejas priekšsēdētājs

Uldis Berķis – Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta pārstāvis

Edgards Strautiņš – Veselības ministrijas Farmācijas departamenta vecākais eksperts

Laura Skrabule – Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve

Pieteikumu iesniegšana

  Pētījuma pieteikums Genoma izpētes padomei ir jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi genoma.padome@biomed.lu.lv.

  E-pasta pielikumā jābūt projekta aprakstam (var izmantot to pašu aprakstu, kas iesniegts Centrālās medicīnas ētikas komitejai), Centrālās medicīnas ētikas komitejas atzinumam un pieteikuma veidlapai.

  Pieteikuma veidlapa ir pieejama šeit.

  Genoma izpētes padomes izsniegto atzinumu saraksts pieejams šeit.