loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0016

Projekta nosaukums: „COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā”

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol., Assoc. Prof. J. Kloviņš (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Projekta sadarbības partneri:

  • Rīgas Stradiņa Universitāte;
  • Rīgas Tehniskā universitāte;
  • Latvijas Universitāte

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, veicinot vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu ārstēšanas metožu izstrādi un starptautisku sadarbību.

Projekta rezultātu apkopojums: https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/covid-19-seku-mazinasanai/papildu-projektu-rezultati/ 

https://lzp.gov.lv/vpp/covid-19-saistito-paraugu-biobankas-un-asocieto-datu-integretas-platformas-izveide-latvija/