loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta nosaukums: „ Pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2017/84

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izpildes termiņš: 6 mēneši (2018. gada 30. janvāris – 2018. gada 29. jūlijs)

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes kopējais finansējums: 27 777,77 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. K.Tārs

Projekta mērķis ir pret-Laimas slimības vakcīnas kandidāta attīstība. Iepriekšējo projektu gaitā BMC pētnieki ar izstrādājuši pret-Laimas slimības vakcīnas kandidātu, kura efektivitāte ir parādīta uz baktēriju preparātiem un dzīvnieku modelī. Projekta laikā tiks padziļināti izpētīts un uzlabots uz VVD tehnoloģijas balstīts, dzīvniekos konceptuāli pārbaudītu pret-Laima slimības vakcīnas kandidāts.

Projekta komerciālie gala produkti būs licencējams Eiropas patents un produkta mērogošanas tehnoloģijas licence.

Projekta 1.posmā tiks veikta tehnoloģiski ekonomiskā priekšizpēte un komercializācijas stratēģijas izstrāde.

Informācija publicēta 30.01.2018.

30.01.2018-30.04.2018

Pārskata periodā tika sagatavots iepirkuma nolikums iepirkumam “Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums“. Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt soļus produkta vai tehnoloģijas attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī veikt analīzi par izdevīgākā risinājuma izvēli starp rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanu citai personai (licences līgums, patenta pārdošana), vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes, un sniegt ieteikumus, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem izstrādni vai tehnoloģiju. Iepriekšminētais iepirkums tika izsludināts Iepirkumu uzraudzības mājas lapā 20.03.2018.

Piedāvājumu iesniedza un par uzvarētāju iepirkumā tika atzīta SIA “KPMG Baltics”.

Informācija publicēta 27.04.2018.

01.05.2018.-30.07.2018.

Pārskata periodā turpinās darbs pie Tehniski ekonomiskās priekšizpētes un Komercializācijas stratēģijas izstrādes sadarbībā ar SIA “KPMG Baltics”.

Publicēts 30.07.2018.