loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekta nosaukums: Latvijas Organiskās sintēzes institūta un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra konsolidācija

Projekta identifikācijas Nr.: 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/001

Projekta izpildes termiņš: 2023. gada 8. decembris – 2026. gada 31. maijs

Projekta kopējais finansējums: 10 871 594,00 EUR

Projekta vadītājs: Osvalds Pugovičs

Finansējuma saņēmējs: APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Sadarbības partneris: APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta kopsavilkums:

Divu sekmīgāko Latvijas biomedicīnas jomas pētniecības organizāciju apvienošanās stratēģiskais mērķis vidējā termiņā (3-5 gadi) ir izcila dzīvības zinātņu institūta radīšana, kas savā darbībā organiski apvienos OSI un BMC zinātniskās darbības virzienus un institūtu attīstības mērķus.

Konsolidācija paredz pakāpenisku OSI un BMC darbību un procesu harmonizāciju, kā arī cilvēkresursu apvienošanu, lai līdz 2026. gada 31. maijam izveidotu vienu atvasinātu publisku personu uz OSI un BMC bāzes. Konsolidācijas gaitā plānots veikt strukturālās pārmaiņas, lai paaugstinātu augstākās izglītības un zinātnes kvalitāti, palielinātu resursu ieguldījumu efektivitāti un koplietošanu, un veicinātu starptautisko zinātnisko konkurētspēju, apvienojot OSI un BMC.

Konsolidācijas darbībām nospraustie uzdevumi aptver četrus galvenos darbības virzienus:

  • pētniecības programma un zinātniskā izcilība OSI un BMC zinātniskās darbības virzienos;
  • atbalsta instrumenti akadēmiskā personāla karjeras izaugsmes veicināšanai un risinājumi sadarbības veicināšanai ar augstskolām, ņemot vērā, ka jaunais akadēmiskās karjeras modelis paredz zinātniskā un akadēmiskā darba integrāciju, tostarp sekmējot sadarbību ar augstskolām;
  • resursu koplietojums gan OSI un BMC ietvaros, gan starpinstitucionāli, iesk. pētnieciskās infrastruktūras attīstību un digitalizāciju;
  • pārvaldības uzlabojumi, t.sk. reorganizācijas risinājumi, institucionalizācija un ilgtspējaiekļaujot vienotu pārvaldību un zinātniskā personāla integrāciju, kā arī pārvaldības sistēmas efektivitāti, tostarp iekšējās pārvaldības modelī iekļaujot ārējo ekspertu iesaisti zinātniskās padomes darbā un sadarbību ar zinātnes universitātēm.

Iekšējo pētniecības un attīstības grantu īstenošana

Kopīgas pētniecības programmas iedibināšanai un zinātniskās izcilības vairošanai izveidota īpaša Pētniecības un attīstības grantu (turpmāk – P&A granti) programma. P&A grants ir mērķēts institūcijas iekšējā konkursa kārtībā iegūstams pētniecības finansējums, kura mērķis ir radīt jaunas zināšanas, tehnoloģiskās atziņas un pilnvērtīgu pētniecības kapacitāti attiecīgajās zinātnes nozarēs, tajā skaitā nodrošinot sadarbību ar uzņēmējdarbības sektoru un veicinot starptautisko sadarbību. P&A granta ietvaros obligāti ir jāparedz sadarbība starp OSI un BMC.

Tādā veidā OSI un BMC zinātnieki tiks stimulēti meklēt savstarpēji papildinošas pētniecības tēmas un, līdztekus individuālās zinātniskās kvalifikācijas celšanai, dos ieguldījumu arī konsolidētās institūcijas zinātniskās izcilības attīstībā. Kopēju pētījumu īstenošana attīstīs jaunas metodes personalizētās medicīnas pasākumu veicināšanai un jaunas pieejas zāļu, t.sk. biofarmaceitisko preparātu atklāšanā, tādējādi paplašinot OSI šī brīža zāļu atklāšanas platformas iespējas. Vienlaicīgi BMC savos pētījumu virzienos iegūs iespēju izmantot OSI izveidotās preklīniskās izpētes tehnoloģijas, tādējādi sasniedzot augstāku zinātnisko rezultātu vērtību un tehnoloģiskās gatavības līmeni. Tas nodrošinās augstu pētījumu ietekmi starptautiskā līmenī, veicinot apvienotās institūcijas transformāciju par reģionālas nozīmes izcilības centru.

Informācija publicēta 26.06.2024.