loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Projekta nosaukums: Uz ogļskābes anhidrāzi IX eksponējošām vīrusiem līdzīgajām daļiņām balstītas pretvēža vakcīnas potenciāla izvērtējums

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/4/20/728

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. jūnijs

Projekta kopējais finansējums: 111 505.00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Zane Kalniņa

Projekta mērķis ir izstrādāt uz vīrusiem līdzīgajām daļiņām (VLP) balstītu pret ogļskābes anhidrāzi IX (CAIX) vērstu vēža vakcīnas kandidātu un novērtēt tā efektivitāti krūts vēža peles modelī. CAIX ir membrānas proteīns, kas reti sastopams uz normālu šūnu virsmas, bet tā ekspresija nereti būtiski pieaug ļaundabīgos audzējos hipoksijas gadījumā, kas padara šo proteīnu par pievilcīgu audzēju-specifisku mērķi. CAIX ekspresija uz šūnu virsmas ļauj mērķēt pret to CAIX-specifiskas antivielas, tādējādi ierosinot no antivielām atkarīgo šūnu citotoksicitāti.

Informācija publicēta 04.01.2021.

Projekta progress

2021. gada 1. janvāris – 2021. gada 31. marts

Dotajā projekta realizācijas posmā tika studēta jaunākā zinātniskā literatūra un izstrādāts detalizēts projekta eksperimentālais plāns, kas tika prezentēts projekta zinātniskajam konsultantam.

Dotajā posmā projekts ticis īstenots saskaņā ar plānoto – darbs notika pie pirmās un ceturtās projekta aktivitātes īstenošanas. Pirmās aktivitātes ietvaros ir uzsākts eksperimentāls darbs pie ģenētiski modificētu peļu 4T1 krūts vēža šūnu līniju izveides un raksturošanas ar mērķi iegūt divas vēža šūnu līnijas – tādu, kas pastāvīgi ekspresē ogļskābes anhidrāzi 9 (CAIX) un tādu, kurā šis gēns ir inaktivēts.  

Ceturtās aktivitātes ietvaros tika īstenota dalība CPD apmācības kursos “CRISPR: Revolutionising genome editing advanced certificate program” un iegūts sertifikāts par sekmīgu mācību kursa apguvi).

Informācija publicēta 31.03.2021.

Projekta progress

2021. gada 1. aprīlis – 2021. gada 30. jūnijs

Dotajā projekta realizācijas posmā tika studēta jaunākā zinātniskā literatūra ar mērķi izplānot projekta ietvaros paredzētās in vivo eksperimentu sērijas. Uzsākts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas dzīvnieku ētikas komisijas atļaujas saņemšanai plānotajam darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem.

Dotajā posmā projekts ticis īstenots saskaņā ar plānoto – darbs notika pie pirmās aktivitātes īstenošanas. Pirmās aktivitātes ietvaros turpināts eksperimentāls darbs pie ģenētiski modificētu peļu 4T1 krūts vēža šūnu līniju raksturošanas proteīnu līmenī.

Informācija publicēta 30.06.2021.

Projekta progress

2021. gada 1. jūlijs – 2021. gada 30. septembris

Dotajā projekta realizācijas posmā eksperimentālais darbs notika pie projekta pirmās aktivitātes īstenošanas – ģenētiski modificētās peļu 4T1 krūts vēža šūnu līnijas tika raksturotas proteīnu līmenī. Tika turpināts darbs pie projekta pieteikuma sagatavošanas dzīvnieku ētikas komisijas atļaujas saņemšanai plānotajam darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem, kā arī eksperimentālā darba plānošana un studenta apmācība darbam ar šūnu un molekulārās bioloģijas metodēm. Notika pieredzes apmaiņas vizīte uz Tartu Universitātes izmēģinājumu dzīvnieku laboratoriju.

Informācija publicēta 30.09.2021.

Projekta progress

2021. gada 1. oktobris – 2021. gada 31. decembris

Dotajā projekta realizācijas posmā darbs notika pie projekta pirmās un otrās aktivitātes īstenošanas. Šajā laika periodā pabeigts darbs pie ģenētiski modificēto peļu 4T1 krūts vēža šūnu līniju raksturošanas proteīnu līmenī. Tika iesniegts projekta pieteikums dzīvnieku aizsardzības ētikas komisijas atļaujas saņemšanai plānotajam darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem, un saņemta ētikas atļauja veikt plānotos izmēģinājumus. Tik izstrādāti detalizēti protokoli trīskārt-negatīva krūts vēža modeļsistēmas izveidei pelēs, kā arī dzīvnieku vakcinācijai ar VLP-mCAIX vakcīnu. Turpināts darbs pie divu studentu apmācības darbam ar šūnu un molekulārās bioloģijas metodēm.

Informācija publicēta 30.12.2021.

Projekta progress

  1. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Dotajā projekta realizācijas posmā eksperimentālais darbs notika pie projekta pirmās un otrās aktivitātes īstenošanas. Šajā laika periodā tika uzsākts un sekmīgi pabeigts darbs ar izmēģinājuma dzīvniekiem – tika īstenotas divas izmēģinājuma procedūras. Pirmkārt, tika noskaidrots, ka izstrādātā VLP-mCAIX vakcīna pelēs ir sekmīga – tā spēj ierosināt augsta titra antivielu atbildes, kas vērstas pret peļu CAIX proteīnu. Otrkārt, sekmīgi tika aprobēts trīskārt-negatīva krūts vēža in vivo modelis – pelēm krūts dziedzera taukaudos tika implantētas iepriekšējā projekta īstenošanas periodā izstrādātās 4T1 krūts vēža šūnu līnijas pēc kā tika noteikts un salīdzināts audzēja attīstības ātrums dažādās eksperimentālajās grupās. Tika turpināts darbs pie divu studentu apmācības darbam ar šūnu un molekulārās bioloģijas metodēm, kā arī darbam ar izmēģinājuma dzīvniekiem.

Informācija publicēta 31.03.2022.

Projekta progress

  1. gada 1. aprīlis – 2022. gada 30. jūnijs

Šajā laika periodā tika pilnvērtīgi izvērtēta VLP-mCAIX vakcīnas ierosinātās antivielu atbildes daba, un tika noskaidrots, ka izstrādātā VLP-mCAIX vakcīna pelēs ierosina tāda tipa antivielu atbildes, kam piemīt pretvēža aktivitāte. Ir pabeigts darbs pie izmēģinājuma dzīvnieku audu apstrādes un iesākta vispusīga histoloģiskā analīze. Tika turpināts darbs pie divu studentu apmācības darbam ar histoloģijas un molekulārās bioloģijas metodēm; viens no studentiem sekmīgi aizstāvējis kursa darbu par VLP-mCAIX vakcīnas ierosinātās antivielu atbildes izvērtējumu peļu modelī. Starptautiskā zinātniskajā konferencē FEBS3+, kas norisinājās Tallinā, Igaunijā 15.-17. jūnijā, mutiskā referātā tika prezentēti šī pētnieciskā darba rezultāti. Uzsākts darbs pie zinātniskās publikācijas manuskripta sagatavošanas par modeļsistēmas izveidi CAIX pētījumiem.

Informācija publicēta 30.06.2022.

Projekta progress

  1. gada 1. jūlijs – 2022. gada 30. septembris

Jūlijā un augustā atrados atvaļinājumā. Septembrī mobilitātes ietvaros apmeklēta Porto Universitāte, kurā piedalījos FELASA Experimental Design Working Group organizētajā treniņseminārā un tīklošanās pasākumā “Train the trainers – Workshop on Teaching Experimental Design for Animal Experiments”. Tika turpināts darbs pie zinātniskās publikācijas manuskripta sagatavošanas par modeļsistēmas izveidi CAIX pētījumiem. Paralēli norisinājās darbs pie eksperimentālā darba plānošanas, kā arī pie iepriekšējā projekta īstenošanas periodā iegūto izmēģinājuma dzīvnieku plaušu audu histoloģiskās analīzes un studentu apmācības.

Informācija publicēta 30.09.2022.

Projekta progress

  1. gada 1 oktobris – 2022. gada 31 decembris

Šajā laika periodā darbs notika pie projekta 1., 3. un 4. aktivitātes īstenošanas. Oktobrī un novembrī norisinājās vairāki mobilitātes un tīklošanās pasākumi – mobilitātes ietvaros tika apmeklēta Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrs, kurā veikti eksperimenti ar izmēģinājuma dzīvniekiem, kā arī piedalījos COST akcijas IMPROVE menedžmenta komitejas sanāksmē Briselē, Beļģijā. Tika turpināts darbs pie zinātniskās publikācijas manuskripta sagatavošanas par modeļsistēmas izveidi CAIX pētījumiem. Paralēli norisinājās darbs pie eksperimentālā darba ar izmēģinājuma dzīvniekiem – tika uzsākts un veiksmīgi noslēgts in vivo eksperiments, kura ietvaros testēta izstrādātā VLP-mCAIX vakcīna trīskārt-negatīva krūts vēža modelī pelēs. No 3. decembra atrados ikgadējā atvaļinājumā.

Information published 30.12.2022.

Projekta progress

  1. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. marts

Šajā laika periodā darbs notika pie projekta 1., 3. un 4. aktivitātes īstenošanas. Janvārī un februārī mobilitātes ietvaros notika zinātniski pētnieciskais Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrā, kurā veikti eksperimenti ar izmēģinājuma dzīvniekiem un darbs ar šūnu kultūrām. Paralēli tika turpināts darbs pie zinātnisko publikāciju manuskripta sagatavošanas un uzraudzīta divu bakalaura studentu noslēguma darbu izstrāde. Norisinājās eksperimentālais darbs pie in vivo eksperimentā iegūto audu paraugu histoloģiskās analīzes, kuras ietvaros analizēti izstrādātās VLP-mCAIX vakcīnas efekti uz trīskārt-negatīvu krūts vēzi.

Informācija publicēta 31.03.2023.

Projekta progress

  1. gada 1. aprīlis – 2023. gada 30. jūnijs

Šajā laika periodā darbs notika pie projekta 1., 3. un 4. aktivitātes īstenošanas. Tika turpināts darbs pie in vivo pretvēža vakcinācijas eksperimentā iegūto audu paraugu histoloģiskās analīzes, eksperimentālo datu apkopošanas un analīzes, kā arī zinātnisko publikāciju manuskriptu sagatavošanas. Paralēli tika uzraudzīta divu bakalaura studentu noslēguma darbu izstrāde, tika sekmīgi aizstāvēts viens bakalaura darbs par projektā īstenotā pētījuma rezultātiem. Projekta rezultāti apkopoti prezentēšanai stenda referātā, kas tiks prezentēts starptautiskā zinātniskā konferencē – 47. FEBS kongresā.

Informācija publicēta 30.06.2023.