loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Projekta nosaukums: Cilvēka ogļskābes anhidrāžu strukturālie un kinētiskie pētījumi jaunu zāļvielu izstrādnei.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/3/19/464

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2020. gada 1. februāris – 2023. gada 31. janvāris)

Projekta kopējais finansējums: 133 806.00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr. biol. Jānis Leitāns

Projekta kopsavilkums:

Pētījuma mērķis ir vairāku zāļvielu pārbaude uz vēža saistīto hCA IX un pirmās kristālstruktūras noteikšana hCA Va un/vai hCA Vb ar iespējam izmantot jaunu pret-aptaukošanās medikamentu izstrādnē. Projekts ir saistīts ar RIS3 mērķiem, biomedicīnas, biofarmācijas un biotehnoloģijas jomā. Projekta laikā plānots izstrādāt hCA Va un hCA Vb ekspresijas, producēšanas un attīrīšanas sistēmu, kā arī veikt pirmējos kristalogrāfijas mēģinājumus. Projekta laikā tiks pārbaudītas vairākas potenciālās zāļvielas uz vēža saistīto hCA IX, vizualizējot savienojumu piesaistīšanās veidu, kā arī iegūstot precīzus inhibēšanas datus izmantojot stopped-flow iekārtu.

Informācija publicēta 03.02.2020.

Projekta progress

 1. gada 1. februāris – 2020. gada 30. aprīlis

Sākta hCA Va un hCA Vb proteīnu ekspresijas, producēšanas un attīrīšanas sistēmas optimizācija. Veikta hCA Va ekspresija E.coli ekspresijas sistēmā, iegūstot ievērojamu daudzumu enzimātiski aktīvu un šķīstošu hCA Va proteīnu. Izveidots pirmējais hCA proteīna attīrīšanas protokols un patreiz notiek sistēmas optimizācija.

Informācija publicēta 30.04.2020.

Projekta progress

 1. gada 1. maijs – 2020. gada 31. jūlijs

Veikta hCA Va enzīma attīrīšanas sistēmas optimizācija, kā arī veiktas pirmējās reakcijas kristalizācijas apstākļu noteikšanai. Veikta hCA IX enzīma ko-kristalizācija ar vairākiem sulfonamīdu klases inhibitoriem.

Informācija publicēta 31.07.2020.

Projekta progress

 1. gada 1. augusts – 2020. gada 31. oktobris

Veikta hCA IX enzīma kokristalizācija ar sulfonamidu klases inhibitoriem, datu ievākšana un 3D struktūras aprēķins. Turpināti hCA Va kristalizācijas apstākļu meklējumi.

Informācija publicēta 30.10.2020.

Projekta progress

 1. gada 1. novembris – 2021. gada 31. janvāris

Veikta hCA IX enzīma kokristalizācijas apstākļu optimizācija ar dažādiem benzēn sulfonamīdu klases inhibitoriem. Ievākti difrakcijas dati un veikta ligandu modelēšana. hCA Va enzīma kristalizācijas apstākļu optimizācija.

Informācija publicēta 29.01.2021.

Projekta progress

 1. gada 1. februāris – 2021. gada 30. aprīlis

Turpināti hCA IX enzīma kokristalizācijas eksperimenti ar benzēnsulfonamīdu klases inhibitoriem. Turpināta hCA Va enzīma kristalizācijas apstākļu noteikšana.

Informācija publicēta 30.04.2021.

Projekta progress

 1. gada 1. maijs – 2021. gada 31. jūlijs

Ievākti dati no hCA IX – ligandu kompleksu kristāliem un veikts 3D struktūras aprēķins. Turpināti hCA Va un hCA Vb kristalizācijas apstākļu meklējumi.

Informācija publicēta 30.07.2021.

Projekta progress

 1. gada 1. augusts – 2021. gada 31. oktobris

Veikta hCA IX ko-kristalizācija ar sulfonamīdu klases inhibitoriem. Ievākti difrakcijas dati un veikts 3-D struktūras aprēķins.

Informācija publicēta 29.10.2021.

Projekta progress

 1. gada 1. novembris – 2022. gada 31. janvāris

hCA IX – benzēnsulfonamīdu ko-kristalizācijas apstākļu optimizācija. Difrakcijas datu ievākšana no proteīnu kristāliem. Veikts 3-D struktūras aprēķins un noteikti ligandu piesaistes mehānismi. Zinātniskas publikācijas sagatavošana par proteīna-ligandu mijiedarbībām.Turpināti hCA Va kristalizācijas apstākļu meklējumi variējot kristalizācijas temperatūru.

Informācija publicēta 31.01.2022.

Projekta progress

 1. gada 1. februāris – 2022. gada 30. aprīlis

Turpinātas hCA IX – inhibitoru kompleksu ko-kristalizācijas optimizācijas. Datu ievākšana no hCA IX – inhibitoru kompleksa kristāliem. Ligandu piesaistes veidu noteikšana hCA IX aktīvajā centrā. Turpināta hCA Va kristalizācijas apstākļu pārbaude. Dalība LU. 80. konferencē, prezentējot ar projektu saistītos rezultātus.

Informācija publicēta 29.04.2022.

Projekta progress:

2022. gada 1. maijs – 2022. gada 31. jūlijs

Enzimātiski aktīvu hCA II, hCA Va, hCA IX un hCA XII sagatavošana kinētiskajiem mērījumiem. Turpināta hCA Va kristalizācijas apstākļu optimizācija. hCA IX ko-kristalizācija ar inhibitoriem. Datu ievākšana no proteinu kristāliem. Struktūras aprēķins un ligandu piesaistes veidu noteikšana.

Informācija publicēta 29.07.2022.

Projekta progress

 1. gada 1. augusts – 2022. gada 31. oktobris

Dažādu ogļskābes anhidrāžu izoformu kinētiskā analīze. Sulfonamīdu-hCA mijiedarbību detektēšana. hCA izoformu ko-kristalizācija ar benzēnsulfonamīdu klases inhibitoriem. Konferences plakāta sagatavošana. Dalība 2nd DrugDiscovery konferecē prezentējot ar projektu saistītus rezultātus.

Informācija publicēta 31.10.2022.

Projekta progress

 1. gada 1. novembris – 2023. gada 31. janvāris

Iesniegts patents Latvijas Republikas Patentu valdē par mitohondriālās ogļskābes anhidrāzes izoformas Va iegūšanu. Veikta hCA IX ko-kristalizācija ar dažādiem sulfonamīdu klases inhibitoriem. Proteīnu difrakcijas datu apstrāde. 3D struktūras aprēķins un ligandu piesaistes veidu noteikšana. Turpināta hCA Va kristalizācijas apstākļu optimizācija, izmantojot aditīvus.

Informācija publicēta 31.01.2023.