loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākums “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” ietvaros.

Projekta nosaukums: „Ekstracelulāro vezikulu modificēšana tumorsuppresoro miRNS nogādāšanai vēža šūnās.”

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.2/VIAA/1/16/203

Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts)

Projekta kopējais finansējums: 133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Artūrs Ābols

Projekta mērķis ir modificēt mezenhimālās cilmes šūnas (MSC), lai tās producētu ekstracelulārās vezikulas (EV), kas satur tumorsupresorās miRNS un prezentē proteīna G IgG saistošo domēnu uz to virsmas, kas ļaus tās izmantot mērķētas vēža terapijas izveidē. Pasaulē EV šobrīd tiek plaši un intensīvi pētītas, dēļ to daudzsološām īpašībām, kuras var tikt pielietotas nākotnē dažādu slimību diagnostikā un ārstniecībā. Zināšanas, kas tiks, iegūtas šī projekta laikā, var mainīt šī brīža priekšstatus par EV terapeitisko pielietojumu un veicināt izpratni par EV lomu dažādos bioloģiskos un patoloģiskos procesos. Projekta rezultāti tiks publicēti divos starptautiski atzītos žurnālu rakstos un prezentēti trīs starptautiskās konferencēs, kas dos ieguldījumu Latvijas zinātniskajā izcilībā un veicinās tās atpazīstamību šajā jomā. Projekta laikā iegūtās modificētās EVs iespējams nākotnē kalpos par pamatu jaunu pretvēža terapiju izveidē.

Informācija publicēta: 01.09.2017.

Paveiktais

2017.gada 1.septembris – 2017.gada 30.novembris

Šajos trīs mēnešos, tika studēta jaunākā literatūra un izstrādāts detalizēts un galējs projekta izpildes plāns. Projekta plāns tika prezentēts zinātniskam konsultantam.

Projekta pētāmā problēma un aktualitāte tika populārzinātniskā veidā prezentēta plašākai sabiedrībai pasākuma “Zinātnieku nakts” ietvaros.

Tika uzsākts cilmes šūnu modificēšana, atlasot no literatūras labākos kandidātgēnus un metodes tā paveikšanai. Tika izveidoti modificējamo gēnu shematiski modeļi.

Informācija publicēta: 30.11.2017.

Paveiktais

2017.gada 1.decembris – 2018.gada 28.februāris

Šajos 3 mēnešos tika izveidoti un saaudzēti atsevišķu izej šūnu krājumi, kuras tika notestētas arī uz mikoplazmu. Hibrīdproteīnu veidošanai tika izveidoti praimeri un tika veikta atsevišķu transficējāmo fragmentu pavairošana, griešana un attīrīšana tālākām procedūrām.

Kā arī šajā laikā, tika sagatavota un nolasīta prezentācija par projekta mērķi un aktualitāti topošo zinātnieku forumā “Ko nozīmē būt zinātniekam”. Un novadītas vairākas ekskursijas un paraugdemonstrējumi ieinteresētiem skolniekiem, ko nozīmē būt molekulāram biologam. Tika uzsākts arī darbs pie nākamā gada “Zinātnieku nakts” plāna.

Informācija publicēta: 28.02.2018.

Paveiktais

2018.gada 1.marts – 2018.gada 31.maijs

Šajos 3 mēnešos tika līdz galam izveidota projektā izmantoto šūnu banka un izveidoti trīs lentivīrusu vektori, kas satur dažādus hibrīd proteīnu gēnus. Tie tika pavairoti, attīrīti un sagatavoti pakošanai, lai transficētu mezenhimālās cilmes šūnas.

Kā arī šajā laikā, tika sagatavota un nolasīta prezentācija par projekta mērķi un aktualitāti studentu korporācijai. Kā arī, tika veiktas pārrunas ar projekta zinātnisko konsultantu par paveikto atbilstoši darba plānam.

Informācija publicēta: 31.05.2018.

Paveiktais

2018.gada 1. jūnijs – 2018 .gada 31. augusts

Šajos 3 mēnešos tika sagatavotas HEK293T šūnas lentivīrusu plazmīdu pakošanai vīrusu daļiņās. Šūnas tika audzētas līdz noteiktam blīvumam un skaitam specializētā barotnē, kam sekoja to transficēšana ar plazmīdām, kultivēšana vīrusu daļiņu izveidošanai, vīrusu daļiņu attīrīšana no šūnām, titrēšana, saturošās plazmīdas apstiprināšana un sasaldēšana alikvotās, kas tiks izmantotas cilmes šūnu transfekcijas eksperimentiem.

Kā arī šajā laikā tika prezentētas projekta aktualitātes un mērķi ar līdzšinējiem rezultātiem Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra studentu padomes rīkotā seminārā: “Jaunākie atklājumi vēža pētījumos”. Tika veiktas pārrunas ar projekta zinātnisko konsultantu par paveikto atbilstoši darba plānam.

Informācija publicēta: 31.08.2018.

Paveiktais

2018.gada 1. septembris – 2018.gada 30. novembris

Projektā izmantotās mezenhimālās cilmes šūnas tika inficētas ar izveidotajām lentivīrusa daļiņām vairākos atšķaidījumos, lai atrastu optimālo infekciozo daļiņu un šūnu attiecību. Tika secināts, ka vīrusu daļiņu skaits ir nepietiekams, lai efektīgi inficētu cilmes šūnas, kā rezultātā, tika veikti arī dažādi optimizēšanas eksperimenti, lai padarītu infekcijas procesu efektīgāku. Pēc infekcijas šūnas tiek ilgstoši kultivētas barotnē ar atlasīto puromicīna koncentrāciju, lai iegūtu šūnu klonus, kas satur infekcijas ceļā iegūto hibrīdgēnu. Tika organizēts un novadīts viens Zinātnieku naktis 2018 kontroles punkts Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā un veiktas pārrunas ar projekta zinātnisko konsultantu, atbilstoši darba plānam.

Informācija publicēta: 30.11.2018.

Paveiktais

2018.gada 1. decembris – 2019.gada 28. februāris

Šūnas tika kultivētas selektīvā barotnē pēc atkārtotas infekcijas ar jaunizveidotiem vīrusiem un kontroles vīrusu. Pēc dažu nedēļu kultivēšanas, tika secināts, ka atkārota infekcija ir notikusi veiksmīgi un ar augstu efektivitāti spriežot pēc kontroles vektora. Inficētās šūnas tika pavairotas, saskaitītas un sasaldētas alikvotās turamākiem eksperimentiem. Modificēto šūnu alikvotas tika atsaldētas un saaudzētas lielos apjomos adherentā un suspensijas kultūrā vezikulu izdalīšanai no barotnes un šūnas tika lizētas DNS, RNS un proteīnu izdalīšanai. Izdalīto vezikulu daudzums tika kvantificēts ar BSA testu un izmērs ar NTA daļiņu analizētāju. Gēna ieklonēšana šūnu genomā tika testēta ar PCR metodi. Eksperimentu rezultāti tika izrunāti ar projekta zinātnisko konsultanti atbilstoši projekta plānam, kā arī tika novadītas ēnu dienas vairākiem vidusskolniekiem par projektā pētāmo problēmu.

Informācija publicēta 28.02.2019.

Paveiktais

2019.gada 1. marts – 2019.gada 31. maijs

Tika pavairotas modificētās EVs un izdalītas no šūnu barotnēm, lai optimizētu WB metodi, kas ir nepieciešama modificētā proteīna ekspresijas un lokalizācijas apstiprināšanai. Paralēli WB optimizēšanai tika uzdizainēts lentivīrusa vektors, kas satur trīs tumorsupresorās miRNS ar EV sortēšanas signālu un apzinātas iespējamās kompānijas, kas spēj izveidot šādu vektoru. Tika novadītas vairākas ekskursijas BMC telpās vidusskolniekiem ar mērķi popularizēt projektā apskatīto tēmu aktualitāti, ka arī palīdzēju sagatavot skolniekam posteri ZPD aizstāvēšanai valsts mērogā par projekta tēmu. Eksperimentu rezultāti tika izrunāti ar projekta zinātnisko konsultanti atbilstoši projekta plānam.

Informācija publicēta 31.05.2019.

Paveiktais

2019.gada 1. jūnijs – 2019.gada 31. augusts

Tika sagatavots stenda referāts un noprezentēts konferencē: “THE FIRST ISEV & MRS JOINT EXTRACELLULAR VESICLE CONFERENCE FOCUSED ON CANCER”, Nashville, TN, USA, 2.08 – 4.082019. Kā arī tika pārdizainēts lentivīrusa vektors, kas satur vienu audzēju nomācošu miRNS ar vezikulu sortējošu signālu, lai samazinātu riskus un vektors tika pasūtīts no kompānijas, kas ir spējīgi šādu vektoru izveidot. Tika sagatavoti un saaudzēti jauni šūnu stoki inficēšanas eksperimenta veikšanai ar jauno vīrusu. Visbeidzot – tika izveidots plāns un interaktīvas spēles zinātnieku naktij, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar projektā apskatīto tēmu populārzinātniskā veidā, kā arī projekta zinātniskie rezultāti tika izdiskutēti ar projekta zinātnisko konsultanti atbilstoši projekta plānam.

Informācija publicēta 30.08.2019.

Paveiktais

2019.gada 1. septembris – 2019.gada 30. novembris

Tika pavairots un attīrīts lentivīrusa vektors, kas satur audzēju nomācošo miRNS. Tika konstruēti vīrusi izmantojot jauniegūto vektoru un inficētas modificētās cilmes šūnas, kas satur iepriekš ieklonēto hibrīdgēnu. Papildus šūnas tika inficētas arī ar vīrusiem, kas satur kotroles vektoru, kam nav audzēju nomācošās miRNS, kas tiks izmantotas ka kontroles. Paralēli tika saaudzētas vēža šūnas modificēto vezikulu testēšanai. Visbeidzot – tika novadītas interaktīvas spēles zinātnieku naktī, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar projektā apskatīto tēmu populārzinātniskā veidā, kā arī projekta zinātniskie rezultāti tika izdiskutēti ar projekta zinātnisko konsultanti atbilstoši projekta plānam.

Informācija publicēta 29.11.2019.

Paveiktais

2019. gada 1. decembris – 2020. gada 29. februāris

Tika apstiprināta tumorsupresorās miRNS-206 ieklonēšana, ekspresija un pastiprināta sortēšana modificētajās MSC šūnās. Rezultāti tika prezentēti 78. Latvijas Universitātes konferencē, molekulārās bioloģijas sadaļā. Kā arī tika veikta hibrīdproteīna un tumor supresor miRNS modificēto cilmes šūnu saaudzēšana un EV izdalīšana. Modificēto vezikulu saistīšana ar audzēju specifiskām antivielām un pievienošana dažādu audzēju šūnu līnijām. Visbeidzot  – tika novadītas ēnu dienas 8 skolniekiem, kuras laikā viņi tiks iepazīstināti ar projektā apskatīto tēmu populārzinātniskā veidā, kā arī projekta zinātniskie rezultāti tika izdiskutēti ar projekta zinātnisko konsultanti atbilstoši projekta plānam.

Informācija publicēta 28.02.2020.

Paveiktais

2020. gada 1. marts – 2020. gada 31. maijs

Šajā periodā proejktā tika sagatavoti paraugi augstas izšķirtspējas plūsmas citometra analīzei, lai noskaidortu cik % no modificētām vezikulām satur modificēto proteīnu uz virsmas un vai tas spēj funkcionāli saistīt Ab. Tika veikta cilmes šūnu modificēto ārpusšūnu vezikulu testēšana uz krūts vēža šūnu līnijām MCF7, MB-MDA-231 un vairogdziedzera vēža šūnu līniju 8305C. Tika novērota samazināta proliferācija MCF7 šūnu līnijām, un miRNS-206 mērķgēnu ekspresijas samazināšanās, kamēr MB-MDA231 un 8305C šūnās šāds efekts netika novērots, ka bija sagaidāms sagaidāms. Atšķirības starp modificētām EVs, kas ir konjugētas ar antivielu pret mērķšūnu antigēnu EpCAM  vai bez tā netika novērots. Paralēli tika sagatavots un iesniegts publikācijas manuskripts par cilmes šūnu vezikulu pielietošanu audzēja terapijā, kas tika pieņemts publicēšanai. Projekta zinātniskie rezultāti tika izdiskutēti ar projekta zinātnisko konsultanti atbilstoši projekta plānam.

Informācija publicēta 29.05.2020.

Paveiktais

2020. gada 1. jūnijs – 2020. gada 31. augusts

Šajā period tika veikta cilmes šūnu modificēto ārpusšūnu vezikulu testēšana uz krūts vēža šūnu līnijām MCF7 un MB-MDA-231 un novērota samazināta MCF7 šūnu migrācija, kā arī samazināta miRNS-206 mērķgēnu, kā piemēram ESR1, VEGFA, CCND1 transkripcija, kamēr ESR2 ekspresija netika izmainīta, taču MB-MDA231 šūnās šāds efekts netika novērots, kā bija sagaidāms. Paralēli tika sagatavots un prezentēts stenda posteris ISCT 2020 Paris Virtual par cilmes šūnu vezikulu pielietošanu audzēja terapijā. Projekta zinātniskie rezultāti tika izdiskutēti ar projekta zinātnisko konsultanti atbilstoši projekta plānam.

Informācija publicēta 31.08.2020.