loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Universitāte izsludina 2. kārtu atklātam grantu konkursam doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijās.

Uz grantu izsludinātajā konkursā var pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām; doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir gatavs promocijas darbu iesniegt publiskai aizstāvēšanai zinātniskā doktora grāda ieguvei un aizstāvēt to līdz 2023. gada 31. oktobrim; kā arī doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš vismaz 30 procentus no pilna darba laika vismaz pusgada garumā piedalās zinātniski pētnieciskajā projektā pētnieka amatā Universitātē vai sadarbības partnera institūcijā (Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā “Silava”; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”; Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā; Latvijas Organiskās sintēzes institūtā; VSIA “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”; VSIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”; Banku augstskolā vai Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā) vai saņem bāzes finansējumu pētniecībai 30 procentus no pilna darba laika.

Paredzēts, ka doktorants vai zinātniskā grāda pretendents kā granta saņēmējs projekta laikā būs darba tiesiskajās attiecībās ar Latvijas Universitāti vai sadarbības partneri un pretendēs uz finansiālu atbalstu 12 mēnešu periodā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes. Granta apjoms sastāda 1000 EUR bruto par 50 procentu darba slodzi. Granta saņēmējam ir jābūt nodarbinātam citā pētniecības projektā vismaz 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

Sīkāka informācija par konkursu pieejama šeit: 03012022_www_lu_granti_ii_karta (2)

Konkursa nolikums: nolikums_konkursam_sam

Eiropas Sociālā fonda projekts “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006)