loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

VPP projekta BioMedPharm sanāksmē atskatās uz paveikto un izvirza jaunus uzdevumus Latvijas biomedicīnas pētniecības platformas mērķu sasniegšanai

2023. gada 30. augustā, Latvijas Organiskās sintēzes institūtā notika IF-NPP projekta “Valsts Pētījumu programma biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā” (BioMedPharm, Nr. VPP-EM-BIOMEDICĪNA-2022/1-0001) Vadības grupas trešā sanāksme.

Sanāksmes ievadā projekta vadītājs, Organiskās sintēzes institūta direktors Osvalds Pugovičs, informēja par projekta organizatorisko norisi, t.sk. Valorizācijas grupas izveidošanu, Datu pārvaldības plānu un Rezultātu izmantošanas un izplatīšanas plānu, kā arī BioMedPharm izpildes grafiku un tuvojošos pusperioda atskaišu sagatavošanas plānu. Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja ieceri sarīkot BioMedPharm un otra IF-NPP projekta – FOTONIKA – kopīgu konferenci 2023. gada 8. novembrī, lai tādējādi informētu politikas veidotājus un sabiedrību par projektu aktualitātēm un tajā sasniegtajiem rezultātiem. EK Valsts sekretāra vietnieks tautsaimniecības jautājumos Raimonds Lapiņš uzsvēra ministrijas ieinteresētību IF-NPP programmas un BioMedPharm projekta sekmīgā īstenošanā, vienlaikus izceļot sasniegto rezultātu izplatīšanas nozīmi publiskajā telpā un to praktiskā nozīmīguma izskaidrošanas svarīgumu.

Apakšprojektu pārstāvji – Prof. Andrejs Ērglis, Dr. Dāvids Frīdmanis, Dr. Raitis Bobrovs, Prof. Kaspars Tārs, Prof. Dagnija Loča, Prof. Aija Linē, Asoc.prof. Zanda Daneberga un Prof. Jānis Kloviņš sniedza ziņojumus par zinātnisko pētījumu izpildes gaitu, īpaši pievēršoties laikam no iepriekšējās Vadības grupas sanāksmes sasniegtajiem rezultātiem. Atsevišķi ziņojumi sanāksmes dalībnieku vidū raisīja dzīvu diskusiju par iegūto rezultātu nozīmi un tālākas izmantošanas iespējām, tādējādi iezīmējot jaunas idejas gan kopīgu pētījumu veikšanai, gan jau sasniegto rezultātu praktiskas izmantošanas pārbaudei.

Apvienojot Latvijas spēcīgākās medicīnas jomas pētniecības organizācijas, BioMedPharm mērķis ir izveidot nacionāla līmeņa biomedicīnas pētniecības platformu sabiedrības veselības problēmu risināšanai. Platformas uzdevums ir terapijas pieejamības uzlabošana dzīvildzes un darbspējas pieaugumam, attīstot zāļu, to transportformu un vakcīnu ražošanas tehnoloģijas, īstenojot zāļvielu pārprofilēšanu, jaunu zāļu atklāšanu un attīstības pētījumus, kā arī identificējot jaunus biomarķierus un attīstot precīzijas medicīnas risinājumus. BioMedPharm projektu īsteno Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC), Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI), Latvijas Universitātes (LU), Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta (BIOR), Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un Rīgas Tehniskā universitātes (RTU) pētnieki.