loader image

LATVIJAS

BIOMEDICĪNAS

PĒTĪJUMU UN STUDIJU CENTRS


BIOMEDICĪNAS PĒTĪJUMI UN IZGLĪTĪBA NO GĒNIEM LĪDZ CILVĒKAM

Latvijas Universitāte (LU) izsludina Doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu astoto grantu konkursu ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijā.

Atbalsts doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts ar mērķi sekmēt viņu akadēmisko darbību Latvijas Universitātē, pēc dalības projektā nodrošinot doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta akadēmiskās karjeras izaugsmi. Projekts paredz, ka granta saņēmēji pēc zinātniskā doktora grāda ieguves sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā beigām var tikt ievēlēti akadēmiskā amatā un vismaz vienu gadu šajā amatā turpināt strādāt Latvijas Universitātē.

Uz grantu konkursā drīkst pretendēt doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kurš ir autors vai līdzautors ar promocijas darba tēmu saistītām publicētām vai pieņemtām publicēšanai pilna teksta publikācijām un kurš apņemas no darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža projektā strādāt papildus citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā Latvijas Universitātē vai pie sadarbības partnera vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vismaz 30 procentus no pilnas darba slodzes.

Latvijas Universitāte vai sadarbības partneris grantu saņēmušos doktorantus vai zinātniskā grāda pretendentus nodarbinās projektā 50 procentu apmērā no pilnas darba slodzes ne mazāk kā 12 mēnešus. Papildus nodarbinātībai šajā projektā granta saņēmējam no darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža projektā jābūt  iesaistītam citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā Latvijas Universitātē vai pie sadarbības partnera vai nodarbinātam citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā ne mazāk kā 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes.

Latvijas Universitātes sadarbības partnera organizācijas šajā projektā ir Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”; atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”; atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”; Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”; Valsts augstskola “Banku augstskola”; atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”; Daugavpils Universitātes aģentūra “Latvijas Hidroekoloģijas institūts”; Valsts zinātniskais institūts atvasināta publiskā persona “Elektronikas un datorzinātņu institūts”; Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”; atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts”; nodibinājums “Baltic Studies Centre”.

Iesniedzamie dokumenti:

  1. Pieteikums doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu grantu konkursam (konkursa nolikuma 1. pielikums);
  2. Promocijas darba izstrādē paveiktais un plānotais atbilstoši Nozares doktorantūras padomē aptiprinātajam ar laika grafiku ceturkšņos visā granta saņemšanas periodā (konkursa nolikuma 2. pielikums);
  3. Granta konkursa pieteikuma vērtēšanas veidlapa (konkursa nolikuma 3. pielikums);
  4. Publikāciju saraksts (pēdējo piecu gadu laikā), norādot datubāzi un pievienojot publikāciju pilna teksta kopijas. Gadījumā, ja publikācija vēl nav publicēta, bet ir pieņemta publicēšanai, norāda izdevniecību, pievienojot izdevēja apliecinājumu par tās pieņemšanu publicēšanai un pievienojot publikācijas pilna teksta kopiju;
  5. Promocijas darba manuskripts esošajā gatavības pakāpē (1. semestra doktoranti iesniedz promocijas darba tēmas aprakstu), norādot promocijas darba veidu – disertācija vai zinātnisko publikāciju kopa, vai zinātniskā monogrāfija;
  6. Doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta iepriekš vadīto studentu studiju kursu un studentu pētniecisko darbu saraksts;
  7. LU fakultātes dekāna vai institūta direktora elektroniski vai fiziski parakstīta rekomendācija par doktorantu vai zinātniskā grāda pretendentu kā potenciālo LU darbinieku 30 procentu apmērā no pilnas darba slodzes vai sadarbības partnera elektroniski vai fiziski parakstīts apliecinājums uzņemties saistības par doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta  nodarbināšanu citā ar promocijas darba tematiku saistītā pētniecības un attīstības projektā vai citā ar doktorantūras studijām saistītā darbā vismaz 30 procentus no pilnas darba  slodzes no darba līguma noslēgšanas brīža projektā uz 12 mēnešiem;
  8. LU izsniegta izziņa par pabeigtu doktora studiju programmu (iesniedz tikai zinātniskā grāda pretendents).

Doktorants vai zinātniskā grāda pretendents pieteikumu grantu konkursam un pārējos dokumentus iesniedz elektroniski vai fiziski parakstītus, nosūtot viena elektroniska dokumenta PDF veidā, lapaspuses numurējot, uz e-pasta adresi: sam822doktorantura@lu.lv.

Pieteikumus konkursā pieņem no konkursa izsludināšanas dienas līdz 2022. gada 14. oktobrim (pēdējā dokumentu iesniegšanas diena).

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006). Kopumā zinātniski pētnieciskā darbā veikšanai projektā granti piešķirti 88 doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem.

Projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā” ir paredzēts iesaistīt 130 doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē un LU projekta sadarbības partneru organizācijās, kā arī piesaistīt un nodarbināt deviņus ārvalstu docētājus. Pašlaik notiek arī darbs pie LU Doktorantūras skolas izveides un jaunā doktorantūras modeļa ieviešanas, kas paredz, ka LU doktora studiju programmas tiks īstenotas vairākos akadēmiskajos centros sadarbībā ar ārējiem partneriem atbilstoši doktora studiju programmu zinātņu nozarei un starpdisciplinaritātei.

Nolikums 8. kārtai