loader image

LATVIAN

BIOMEDICAL

RESEARCH AND STUDY CENTRE


RESEARCH AND EDUCATION IN BIOMEDICINE FROM GENES TO HUMAN

Raising an alarm

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs ir izstrādājis Trauksmes celšanas kārtību, kas nosaka vienotu kārtību, kādā fiziskā persona, kura vēlas ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, sniedz informāciju, ko guvusi, pildot darba (amata) pienākumus, vai veicot pienākumus uz cita veida ar profesionālo darbību saistītu tiesisko attiecību pamata Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, un šo trauksmes cēlēja aizsardzības pasākumus.

 

1. Kā Trauksmes cēlējs var iesniegt ziņojumu?

Trauksmes cēlējs tiesīgs ziņot par iespējamu pārkāpumu, kas ir saistīts ar iespējamu sabiedrībai svarīgu interešu aizskārumu.

Trauksmes cēlējs Ziņojumu, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantā noteikto, BMC iesniedz:

  • elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz Ziņojuma saņemšanas komisijas e-pasta adresi: trauksmescelejs@biomed.lu.lv;
  • papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu uz BMC adresi: Trauksmes ziņojuma saņemšanas komisijai Rātsupītes ielā 1 k-1, Rīga, LV-1067;
  • papīra dokumenta formātā, iesniedzot to klātienē Ziņojuma saņemšanas komisijai A-221.kabinetā

 

2. Trauksmes cēlāja tiesības un aizsardzības garantijas

Ar brīdi, kad Trauksmes cēlējs ir cēlis trauksmi, viņam un viņa radiniekiem ir tiesības uz visām Trauksmes cēlēja likumā noteiktajām aizsardzības garantijām un tiesībām.

 

3. Datu drošība

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam, tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, komitejas sagatavotajiem dokumentiem un saziņai, kā arī saistītajiem lēmumiem un rīkojumiem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

 

4. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra trauksmes celšanas kārtība

Informācija par Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā iekšējās trauksmes celšanas sistēmu tiek nodrošināta katram darbiniekam, uzsākot darba tiesiskās attiecības un ir pastāvīgi pieejama visiem nodarbinātajiem Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra koplietošanas dokumentu diskā. Trauksmes cēlējam, kurš nav Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbinieks, tiek nodrošināta attiecīgās iekšējās kārtības izsniegšana.

 

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra trauksmes celšanas ziņojuma veidlapa: .docx