11.08.2020 at 10:25:01    

 Welcome, Guest. Please Login.
  Nolikums
APSTIPRINU    
BMC direktore  
Dr. Z.Šomšteine
19.01.2007.    

                                                                               
                                                                                                                                                                                                      
Valsts zinātniskā institūta – atvasinātās publiskās personas
“Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” nolikums
 
I.Vispārīgie jautājumi


1. “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs” (turpmāk – centrs) ir izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošs valsts zinātniskais institūts. Izglītības un zinātnes ministrs centra pārraudzību īsteno ar Izglītības un zinātnes ministrijas starpniecību.
2. Centra darbības mērķis atbilstoši valsts noteiktajai zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikai ir ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu bioloģijas, ķīmijas, medicīnas un citu dabaszinātņu nozaru ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju.
 
II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

 
3. Centram ir šādas funkcijas:
3.1. veikt fundamentālos un lietišķos pētījumus molekulārajā bioloģijā, ģenētikā, bioķīmijā, biomedicīnā, biotehnoloģijā un citās dabaszinātņu nozarēs;
3.2. radīt un izpētīt jaunas bioloģiski aktīvas vielas un diagnostikas līdzekļus, kā arī izstrādāt to iegūšanas tehnoloģijas;
3.3. veikt cilvēka genoma pētījumus un veicināt pētījumu rezultātu izmantošanu medicīnā;
3.4. sadarbībā ar augstskolām veicināt zinātnes un augstākās izglītības integrētu attīstību bioloģijas, ķīmijas, medicīnas un citās dabaszinātņu nozarēs;
3.5. atbilstoši kompetencei sniegt pakalpojumus pētniecības jomā;
3.6. piedalīties valsts un starptautiskos pētījumu projektos un pētniecības programmās;
3.7. atbilstoši kompetencei veikt zinātnisko ekspertīzi, īpaši medicīnas, veterinārās medicīnas un augu aizsardzības jomā.
4.  Lai īstenotu noteiktās funkcijas, centrs veic šādus uzdevumus:
4.1. veicina zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu;
4.2. izstrādā un īsteno programmas un pasākumus zinātniskās kvalifikācijas celšanai;
4.3. organizē zinātniskas konferences, seminārus un lekcijas;
4.4. izdod informatīvus materiālus;
4.5. veido ģenētiskās informācijas datu bāzes un kolekcijas;
4.6. veic citos centra zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.
5. Centram papildus citos centra zinātnisko darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām ir šādas tiesības:
5.1. pieprasīt un saņemt bez maksas no valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos no privātpersonām centra uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju;
5.2. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finanšu palīdzību, kā arī piedalīties projektu konkursos, lai piesaistītu finanšu līdzekļus;
5.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, privātpersonām, kā arī starptautiskajām institūcijām;
5.4. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā iekasēt maksu par centra sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem;
5.5. veikt saimniecisko darbību atbilstoši centra zinātniskās darbības virzieniem.
5.6. dibināt komercsabiedrības un būt par to dalībnieku.
 
 
III. Centra pārvalde

 
6. Centru pārvalda centra zinātnieku koleģiāla institūcija – zinātniskā padome un direktors. Zinātnisko padomi uz pieciem gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēlē centra zinātnieku pilnsapulce (turpmāk – pilnsapulce). Direktoru uz pieciem gadiem ievēlē zinātniskā padome.
7. Zinātniskās padomes operatīvo darbību nodrošina tās birojs, kura sastāvā ir zinātniskās padomes priekiekšsēdētājs, direktors un zinātniskie direktori. Biroja pieņemtos lēmumus  dokumentē Zinātniskās padomes sekretāre
8. Centra direktors pilda Zinātniskās darbības likumā noteiktos pienākumus un funkcijas. Centra direktoram ir vietnieki.
9. Pilnsapulcē piedalās centra zinātnieki. Pilnsapulce ir tiesīga lemt, ja tajā piedalās divas trešdaļas no centra zinātnieku kopējā skaita. Pilnsapulci sasauc pēc centra direktora vai zinātniskās padomes priekšsēdētāja iniciatīvas, vai ja to pieprasa vismaz 10% no centra vadošajiem pētniekiem, pētniekiem un asistentiem.
10. Zinātniskās padomes kompetenci nosaka Zinātniskās darbības likums un zinātniskās padomes nolikums. Zinātniskās padomes nolikumu apstiprina pilnsapulce.
 
IV. Centra finanšu līdzekļi un manta

 
11. Centra finanšu līdzekļus veido:
11.1. valsts budžeta dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tai skaitā bāzes finansējums;
11.2. ienākumi no zinātniskajiem projektiem un programmām;
11.3. ieņēmumi par centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;
11.4. ienākumi no komerclīgumiem;
11.5. ziedojumi un dāvinājumi;
11.6. ārvalstu finanšu palīdzība.
12. Šo noteikumu 11.punktā minētos finanšu līdzekļus izmanto saskaņā ar zinātniskās padomes apstiprinātu kārtību.
13. Centra darbinieku atalgojumu veido:
13.1. atalgojums, ko darbiniekam piešķir un kura apmēru aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bāzes finansējuma piešķiršanas kārtību valsts zinātniskajām institūcijām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem;
13.2. atalgojums, ko saskaņā ar Zinātniskās darbības likumu maksā no centra noslēgto līgumu īstenošanai iegūtajiem finanšu līdzekļiem un kura apmēru nosaka atbilstoši centra iekšējai darba samaksas politikai, kā arī pamatojoties uz centra noslēgtajiem līgumiem.
14. Centrs saskaņā ar normatīvajiem aktiem rīkojas ar centra valdījumā esošo valsts mantu un mantu, kuru centrs iegādājies savas darbības nodrošināšanai.
15. Centrs Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīgs ņemt aizņēmumus un uzņemties garantijas. Pirms finanšu ministra atļaujas pieprasīšanas minēto darījumu veikšanai centrs sagatavoto dokumentāciju saskaņo ar Izglītības un zinātnes ministriju.
 
V. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

 
16. Centra darbinieku faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos, kā arī administratīvos aktus var apstrīdēt, iesniedzot iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
17. Centra direktora faktisko rīcību Administratīvā procesa likumā noteiktajos gadījumos, kā arī administratīvos aktus var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.
18. Pārskatus par centra funkciju izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu centrs iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā.
 
Pieņemti Centra zinātniskās padomes pilnsapulcē 19.01.2007.
Zinātniskās padomes priekšsēdētājs                                                             (Dr. Viesturs Baumanis)
 
 
 
 
 
 
Date: 03.07.2009 at 03:42:48