11.08.2020 at 10:30:17    

 Welcome, Guest. Please Login.
  Contact us

[LV] Adrese:
 
APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs  
Rātsupītes iela 1,
Rīga, LV-1067
Latvija
Tel: 67808200
Fakss: 67442407
E-pasts:

 
Mūsu rekvizīti:
 
Zinātniskās institūcijas reģistrācijas numurs: 181002
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90002120158
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV90002120158

 
 
[EN] Address:
 
Latvian Biomedical Research and Study Centre
Ratsupites Str. 1,
Riga, LV-1067
Latvia
Tel: +371-67808200
Fax: +371-67442407
E-mail:

 
Our requisites:
 
Scientific Organization Registration No: 181002
Taxpayer Registration No: 90002120158
VAT Payer Registration No: LV90002120158

 
Date: 25.05.2006 at 15:31:38