Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Vēža izpēte

A. Zajakinas grupa

Anna Zajakina , Dr. biol.

Vadošā pētniece
Telefons: +371 67808200
E-pasts: anna@biomed.lu.lv

Pētniecība

Vēža gēnu terapijas grupa specializējas klīniski pielietojamu pretvēža terapijas metožu izveidošanā, izmantojot gēnu terapijas vektorus un šo metožu apvienošanu ar ķīmijterapiju un imunoterapiju. Darbā tiek izmantoti dažādi alfavīrusu vektori kā daudzsološi kandidāti īslaicīgajai intratumorālajai terapeitisko gēnu piegādei. Grupa ir nodibināta 2014. gadā un šobrīd ir izveidota sadarbība ar dažādu nozaru ekspertiem - ķīmiķiem, bioinformātiķiem, imunoloģijas speciālistiem. Tiek vadīti divi sadarbības projekti, kas orientēti uz alfavīrusu RNS piegādi audzējos, izmantojot klasisko metodi - infekciju ar rekombinantu vīrusu (i), kā arī vīrusa RNS piegādi ar magnētisko nanodaļiņu un polifunkcionālu pirimidīna atvasinājumu palīdzību (ii). Viens no grupas darba mērķiem ir alfavīrusu infekcijas mehānismu pētīšana un audzēju mikrovides faktoru identifikācija, kas ļautu efektīvi atrast vēža šūnu specifiskos mērķus.

Terapeitisko gēnu izvēle

Ar audzējiem asociētie makrofāgi (TAM) ir galvenā audzēja mikrovides regulācijas daļa. Viena no jaunākajām metodēm ir makrofāgu funkcionālā pārprogrammēšana, lai tie pārtrauktu atbalstīt audzēja progresiju un darbotos pret audzēju. Līdz ar to, mēs plānojam fokusēt savu uzmanību uz citokīnu gēnu piegādi, kas inducētu TAM polarizāciju par pro-iekaisuma audzēju supresīvu M1 fenotipu.

Kombinēšana ar jaunākajiem ķīmijterapijas savienojumiem

Kombinētā terapija ir laba platforma preklīniskiem pielietojumiem, lai bloķētu audzēju atjaunošanos pēc ķīmijterapijas. Mēs tupinām preklīnisko alfavīrusu vektoru novērtēšanu kombinācijā ar standarta un jaunākajiem ķīmijterapijas savienojumiem, lai (i) noskaidrotu optimālo terapijas stratēģiju, (ii) pārvarētu medikamentu rezistenci un (iii) izprastu iespējamos sinerģisko efektu mehānismus.

Uz audzēja šūnām tēmēta terapija

Alfavīrusu infekcijas mehānismi un iespējamā iekļūšanas regulācija, kas ir svarīga to mērķēšanā uz audzējiem, pagaidām ir pretrunīga. Mēs turpinām pētīt pilnu pret infekciju uzņēmīgo peļu melanomas šūnu un infekcijas neuzņēmīgo šūnu proteomu. Identificētie gēni un signālceļi varētu kalpot kā platforma audzēju vides regulācijā, lai atvieglotu vīrusu mērķēšanu audzējos. No otras puses, lai paaugstinātu piegādes efektivitāti un transgēnu produkciju audzējos, mēs piedāvājam pielietot nevirālo alfavīrusu RNS atkārtotas piegādes stratēģiju. Šis paņēmiens ļaus pārvarēt imūno atbildi pret vektoru. Lai piegādātu alfavīrusu RNS mēs izmantojam mērķētas liposomas un magnētiskās nanodaļiņas ar pievienotiem oligonukleotīdiem, kuri irkomplementāri alfavīrusu RNS. Tiks pārbaudīta uz vīrusa virsmas absorbēto nanodaļiņu spēja nogādāt vīrusu audzēja atrašanās vietās ar magnētiskā lauka palīdzību.

Nozīmīgākās publikācijas

1. Zajakina A, Spunde K and Lundstrom K. Application of alphaviral vectors for immunomodulation in cancer therapy. Curr Pharm Des. Accepted for publication.

2. Vasilevska J,  De Souza G A, Stensland M, Skrastina D, Zhulenkovs D, Paplausks R, Kurena B, Kozlovska T, Zajakina A. Comparative protein profiling of B16 mouse melanoma cells susceptible and non-susceptible to alphavirus infection: effect of the tumor microenvironment. Cancer Biol Ther. 2016 Aug 11:1-16.

3. Zajakina A, Vasilevska J, Kozlovska T, Lundstrom K. Alphaviral Vectors for Cancer Treatment. Viral Nanotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2015. Chapter 28, 467-485.

4. Zajakina A, J. Vasilevska, D. Zhulenkov, A. Spaks, A. Plotniece, T. Kozlovska. High efficiency of alphaviral gene transfer in combination with 5-fluorouracil in mouse mammary tumor model. BMC Cancer 2014 Jun 20;14:460. PMID: 24950740.

5. Zhulenkovs D., K. Jaudzems, A. Zajakina, A. Leonchiks. Enzymatic activity of circular sortase A under denaturing conditions: An advanced tool for protein ligation. Biochemical Engineering Journal, Volume 82, 15 January 2014, Pages 200–209. Science direct: S1369703X13003331.

6. Zajakina A, R. Bruvere, T. Kozlovska. A Semliki fores virus expression system as a model for investigating the nuclear import and export of hepatitis B virus nucleocapsid protein. Acta Virol. 2014, 58(2):173-9. PMID: 24957723.

7. Vasilevska J, Skrastina D, Spunde K, Garoff H, Kozlovska T, Zajakina A. Semliki Forest virus biodistribution in tumor-free and 4T1 mammary tumor-bearing mice: a comparison of transgene delivery by recombinant virus particles and naked RNA replicon. Cancer Gene Therapy J. 2012, Aug;19(8):579-87. PMID: 22722377.

8. Hutornojs V., Niedre-Otomere B., Kozlovska T., Zajakina A. Comparison of ultracentrifugation methods for concentration of recombinant alphaviruses: sucrose and iodixanol cushions. Environmental and Experimental Biology. 2012, 10: 117–123.

9. Niedre-Otomere B, Bogdanova A, Skrastina D, Zajakina A, Bruvere R, Ose V, Gerlich WH, Garoff H, Pumpens P, Glebe D, Kozlovska T. 2012. Recombinant Semliki Forest virus vectors encoding hepatitis B virus small surface and pre-S1 antigens induce broadly reactive neutralizing antibodies. Journal of Viral Hepatitis. Sep;19(9):664-73. PMID: 22863271.

10. Zajakina A, Niedre-Otomere B, Aleksejeva J, Kozlovska T. Alphaviruses: multiplicity of vectors and their promising application as vaccines and cancer therapy agents. "Medicinal Protein Engineering" Book Chapter, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton London, New York, 2009, pp. 519-532.

11. Aleksejeva J, Sominska I, Brūvere R, Ose-Klinklāva V, Zajakina A, Kozlovska T. 2008. Expresion of hepatitis C virus structural genes controlled by alphaviral recombinant replicons. Acta Biol. 745: 115-130.

12. Braun S, Zajakina A, Aleksejeva J, Sharipo A, Brūvere R, Meisel H, Pumpēns P, Kozlovska T. 2007. Proteasomal degradation of HBV core protein from naturally occurring internally deleted core gene variants. J Medical Virology, 79(9):1312-21. PMID: 17607782.


1.       Anna Zajakina, Karina Spunde and Kenneth Lundstrom. Application of alphaviral vectors for immunomodulation in cancer therapy. Curr Pharm Des. Accepted for publication. 

2.       Jelena Vasilevska, Gustavo Antonio De Souza, Maria Stensland, Dace Skrastina, Dmitry Zhulenvovs, Raimonds Paplausks, Baiba Kurena, Tatjana Kozlovska, Anna Zajakina. Comparative protein profiling of B16 mouse melanoma cells susceptible and non-susceptible to alphavirus infection: effect of the tumor microenvironment. Cancer Biol Ther. 2016 Aug 11:1-16.

3.       Zajakina A, Vasilevska J, Kozlovska T, Lundstrom K.  Alphaviral Vectors for Cancer Treatment. Viral Nanotechnology. CRC Press, Taylor & Francis Group. 2015.  Chapter 28, 467-485.

4.       Zajakina A, J. Vasilevska, D. Zhulenkov, A. Spaks, A. Plotniece, T. Kozlovska. High efficiency of alphaviral gene transfer in combination with 5-fluorouracil in mouse mammary tumor model. BMC Cancer 2014 Jun 20;14:460. PMID: 24950740.

5.       Zhulenkovs D., K. Jaudzems, A. Zajakina, A. Leonchiks. Enzymatic activity of circular sortase A under denaturing conditions: An advanced tool for protein ligation. Biochemical Engineering Journal, Volume 82, 15 January 2014, Pages 200–209. Science direct: S1369703X13003331.

6.       Zajakina A, R. Bruvere, T. Kozlovska. A Semliki fores virus expression system as a model for investigating the nuclear import and export of hepatitis B virus nucleocapsid protein. Acta Virol. 2014, 58(2):173-9. PMID: 24957723.

7.       Vasilevska J, Skrastina D, Spunde K, Garoff H, Kozlovska T, Zajakina A.  Semliki Forest virus biodistribution in tumor-free and 4T1 mammary tumor-bearing mice: a comparison of transgene delivery by recombinant virus particles and naked RNA replicon. Cancer Gene Therapy J. 2012, Aug;19(8):579-87. PMID: 22722377.

8.       Hutornojs V., Niedre-Otomere B., Kozlovska T., Zajakina A. Comparison of ultracentrifugation methods for concentration of recombinant alphaviruses: sucrose and iodixanol cushions. Environmental and Experimental Biology. 2012, 10: 117–123.

9.       Niedre-Otomere BBogdanova ASkrastina DZajakina ABruvere ROse VGerlich WHGaroff HPumpens PGlebe DKozlovska T. 2012. Recombinant Semliki Forest virus vectors encoding hepatitis B virus small surface and pre-S1 antigens induce broadly reactive neutralizing antibodies. Journal of Viral Hepatitis. Sep;19(9):664-73. PMID: 22863271.

10.    Zajakina A, Niedre-Otomere B, Aleksejeva J, Kozlovska T. Alphaviruses: multiplicity of vectors and their promising application as vaccines and cancer therapy agents. "Medicinal Protein Engineering" Book Chapter, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton London, New York,  2009, pp. 519-532.

11.    Aleksejeva J, Sominska I, Brūvere R, Ose-Klinklāva V, Zajakina A, Kozlovska T.  2008. Expresion of hepatitis C virus structural genes controlled by alphaviral recombinant replicons. Acta Biol. 745: 115-130.

Braun S, Zajakina A, Aleksejeva J, Sharipo A, Brūvere R, Meisel H, Pumpēns P, Kozlovska T. 2007. Proteasomal degradation of HBV core protein from naturally occurring internally deleted core gene variants. J Medical Virology, 79(9):1312-21. PMID: 17607782.

Zinātniskais personāls

Svetlana Lubina , sveta-26@biomed.lu.lv

Svetlana Lubina

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808212
E-pasts: sveta-26@biomed.lu.lv

Aleksandra Vežāne , MSc. biol., aleksandra@biomed.lu.lv

Aleksandra Vežāne , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: aleksandra@biomed.lu.lv

Olga Trofimova , olltro@inbox.lv

Olga Trofimova

Laborants
Telefons: +371 67808200
E-pasts: olltro@inbox.lv

Sadarbības partneri

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".