Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Vēža eksosomas – jauns avots gastrointestinālo audzēju biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai

Projekta nosaukums: Vēža eksosomas – jauns avots gastrointestinālo audzēju biomarķieru un terapeitisko mērķu identificēšanai

Finansējums: Latvijas Zinātnes padome

Projekta numurs: 625/2014

Periods: 2014-2017

Projekta vadītājs: Dr.biol. Aija Linē

Sadarbības partneri: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un Biotehnoloģijas Institūts.

Ar kuņģa un kolorektālajiem audzējiem ik gadu pasaulē saslimst vairāk kā divi miljoni cilvēku un to agrīna diagnostika joprojām ir ļoti aktuāla problēma gan no zinātniskā, gan veselības aprūpes viedokļa. Tādu biomarķieru identificēšana, ko varētu izmantot ne-invazīvu agrīnas diagnostikas testu izstrādei, būtu nozīmīgs solis šo audzēju agrākas diagnostikas, efektīvākas ārstēšanas un pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanas virzienā.

Eksosomas ir mazas, endosomālas izcelsmes ekstracelulāras vezikulas, kas satur dažādus lipīdus, proteīnus, mRNS, miRNS un citas nekodējošās RNS. Jaunākie dati liecina, ka eksosomas kalpo kā starpšūnu komunikācijas līdzeklis gan parakrīnā, gan sistēmiskā veidā, regulējot dažādas normālas fizioloģiskas funkcijas, kā arī veicinot dažādus slimību, to skaitā – vēža, attīstību. Tādēļ tās varētu kalpot gan kā jauns avots vēža biomarķieru identificēšanai, gan potenciāli terapijas mērķi vai terapeitisko aģentu piegādes līdzekļi. Neskatoties uz strauji pieaugošo interesi par eksosomu bioloģiju, ir virkne fundamentālu jautājumu, kas joprojām ir neskaidri. Piemēram, kā tiek nodrošināta RNS sortēšana sekretēšanai eksosomās, kas nodrošina selektīvu eksosomu uzņemšanu recipientu šūnās, kā notiek eksosomu satura uzņemšana recipientu šūnās un kādus bioloģisku efektus tas var izraisīt? Turklāt, līdz šim nav zināmi proteīnu vai RNS dabas marķieri, kas varētu atšķirt vēža un normālu šūnu eksosomas.

Šī projekta mērķis ir raksturot vēža eksosomu RNS un proteīnu saturu, lai identificētu kuņģa un kolorektālo audzēju biomarķierus; identificēt hiposkijas-regulētos eksosomu komponentus un noskaidrot to lomu audzēju progresijā un gūt priekšstatu par faktoriem, kas nosaka recipientu šūnu selektivitāti, eksosomu satura uzņemšanas mehānismu un bioloģiskajiem efektiem, kādus tās izraisa audzēja mikrovides šūnās.

Šim nolūkam mēs plānojam izmantot virkni modernu tehnoloģiju – jaunās paaudzes sekvenēšanu RNS satura raksturošanai, Furjē transformācijas infrasarkano spektroskopiju un 1 un 2-dimensionālo šķidrumu hromatogrāfiju-tandēma masas spektrometriju proteīnu un lipīdu satura raksturošanai, imunohistoķīmiskas audzēju audu analīzes, dzīvu šūnu mikroskopiju un dažādas šūnu bioloģijas pētīšanas metodes eksosomu uzņemšanas un funkcionālo efektu pētīšanai. Šī projekta īstenošanā ir iesaistīti pētnieki no četrām zinātniskām institūcijām – BMC, RAKUS, LU MF un LU MBI, tādējādi nodrošinot pietiekoši plaša spektra ekspertīzi sākot ar gastrointestinālo audzēju klīnisko izpēti, diagnostiku un ārstēšanu, patoloģiju, līdz molekulārajai un šūnas bioloģijai, bioķīmijai un proteomikai.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".