Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Transkripcijas faktoru kvantitatīvu izmaiņu molekulārie efekti vēža šūnās in vitro

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1273

Periods: 2010-2012

Projekta vadītāja: Dr. biol. Laima Tihomirova

Mērķi

Veikt eksperimentus, kas tendēti uz audzēju šūnu proliferācijas un/vai invāzijas spēju samazināšanu, izmantojot kā iespējamo modeli NF-kappaB ekspresijas bloķēšanu. 

Uzdevumi:

1)      konstruēt vektorus, kas satur NFKB1 gēna p50 subvienību kodējošo daļu

2)      konstruēt vektorus,  kuri ekspresē inhibējošo proteīnu IkB.

3)      sagatavot nepieciešmos materiālus siRNA un asRNA izmantošanai

4)      veikt krūts un kuņģa vēža šūnu līniju transfekciju,

5)      analizēt transficētās šūnas, to proliferāciju, migrāciju, invāzijas spējas u.t.t.

6)      analizēt proteīnu ekspresiju transfektantos un transkripcijas efektivitāti.

Galvenie sagaidāmie rezultāti, to teorētiskā un praktiskā nozīme.

         Balstoties uz publicētajiem zinātniskajiem darbiem mēs domājam, ka NF-kappaB supresija vēža šūnās dos iespēju mazināt audzēju proliferācijas un invāzijas spējas. Sagaidām, ka projekta realizēšanas laikā iegūtie rezultāti veicinās izpratni par vēža veidošanās procesā iesaistītajiem gēniem un to bioloģiskajām funkcijām, kas tiks pētītas, izmantojot „reversās” ģenētikas principus. Tiks noskaidrotas iespējas dažādu gēnu ekspresijas izmaiņu radīto efektu analīzei, izmantojot dažādas vēža šūnu kultūras un  in vitro veidotas gēnu konstrukcijas. Pozitīvu rezultātu gadījumā eksperimentus vajadzēs atkārtot in vivo, izmantojot peles ar implantētiem audzējiem, kas pagaidām dotā projekta ietvaros netiek plānots. Rezultāti tiks publicēti līdz ar to uzkrāšanos.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".