Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Pētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai

Projekta nosaukumsPētnieciskie un tehnoloģiskie risinājumi ilgtspējīgai smiltsērkšķu audzēšanai un pilnvērtīgai izmantošanai

Finansējums: Latvijas Zinātnes padome

Projekta numurs: 672/2014

Periods: 2014-2017

Projekta vadītājs: Dr.biol. A. Zeltiņš

Smiltsērkšķi (SM - Hippophae rhamnoides L.) ir zināmi medicīnā un pārtikā gadsimtiem ilgi. Lai gan SM Eiropā plaši tiek audzēti un izmantoti dažādiem mērķiem, joprojām pastāv vairāki neatrisināti aspekti un neaizpildītas nišas, tie joprojām ir Eiropā nepietiekami izmantota augu suga. Latvijā un citās Eiropas valstīs ir definētas galvenās SM audzēšanas vājās vietas, kam nepieciešams zinātniskais ieguldījums: 1) ierobežots pieejamā augu materiāla raksturojums, kļūdaina identitāte, problemātiska agrīna dzimuma noteikšana; 2) nav pieejamas efektīvas mikroklonālās pavairošanas tehnoloģijas; 3) strauji pieaug slimību un kaitēkļu izraisītās problēmas, tie ir maz pētīti; 4) augstvērtīgi SM pārstrādes blakusprodukti netiek pietiekoši izmantoti. Tāpēc projektam definēti sekojoši mērķi: 1) SM augu materiāla ģenētiskais raksturojums mērķtiecīgai selekcijai un drošai augu materiāla pavairošanai (AP1); 2) SM mikroklonālās pavairošanas tehnoloģijas izstrāde un atveseļotu mātesaugu kodolkolekcijas izveide (AP2); 3) Latvijā sastopamo SM slimību un kaitēkļu identifikācija un raksturojums zinātniskā pamatojuma nodrošināšanai diagnostikas metožu izstrādei un ilgtspējīgas augu aizsardzības sistēmas izveidei (AP3); 4) izstrādāt SM blakusproduktu ekstraktus dzīvnieku barības piedevām un noteikt to ietekmi uz jaundzimušo teļu imunitāti, turpmāko dzīvnieku augšanu, produktivitāti un gaļas kvalitāti (AP4).

Projektā konsorcijā ietilpst četri zinātniskie institūti: Latvijas Valsts augļkopības institūts (LVAI), Pūres Dārzkopības Pētījumu centrs (Pūres DPC), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (LBMC), Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte (LLU VM), kā arī sadarbības partneris no Zviedrijas (Zviedrijas lauksaimniecības zinātņu universitāte). Konsorcija dalībnieku rīcībā ir kompetence un aprīkojums pētījumu virzienos, kas nepieciešami projekta mērķa sasniegšanai: LVAI – dārzs lauka kolekcijas izvietošanai, patogēno un derīgo mikroorganismu kolekcijas, siltumnīcas, molekulārās bioloģijas, augu patoloģijas, bioķīmijas un eksperimentālās pārstrādes laboratorijas; Pūres DPC - in vitro pavairošanas laboratorija; LBMC – virusoloģijas, biotehnoloģijas laboratorijas, nākamās paaudzes sekvencēšanas aprīkojums (NGS); LLU VM – klīnisko izmēģinājumu vieta.

Pētījumi organizēti 4 apakšprojektos (AP), par vadītāju izvēloties kompetentāko partneri. LVAI ir vadošais partneris, atbildīgs par visa projekta ieviešanu un pārējo partneru koordinēšanu, nodrošinās WP1 un WP3 vadīšanu, sekojošas pētījumu aktivitātes: SM augu materiāla ģenētiskais raksturojums; dzimumam specifisko marķieru ieviešana un pielietošana, SM somaklonālās mainības novērtēšana; atveseļotu mātesaugu kolekcijas izveide; SM slimību un kaitēkļu identifikācija un raksturojums, aprakstu un datu lapu izstrāde nozīmīgākajām slimībām un kaitēkļiem; SM blakusproduktu ekstraktu izstrāde, ķīmiskās analīzes. Pūres DPC vadīs AP2 un vadīs mikroklonālās pavairošanas tehnoloģijas izstrādi un atveseļotu mātesaugu kolekcijas izveidi. LBMC atbildēs par pētījumiem virusoloģijā, SM vīrusu noteikšanu izmantojot NGS metodes, vīrusu ierosināto slimību noteikšanu un SM vīrusu diagnostikas metožu izstrādi. LLU VM būs atbildīgs par klīniskajiem eksperimentiem, skaidrojot ekstraktu pielietošanu teļu imunitātes paaugstināšanā, iekaisumu procesu mazināšanā, vielmaiņas uzlabošanā, kā arī ekstraktu iedarbību uz tālāku dzīvnieku attīstību.

AP1 ieviestās izpētes metodes veicinās drošu, labi raksturotu SM kolekciju uzturēšanu, selekciju, zināšanas par dzimumu iedzimtību paātrinās selekciju. AP2 radītās zināšanas nodrošinās SM in vitro pavairošanu un patogēnu elimināciju, izmantojot meristemātisko audu kultūras. AP3 tiks izveidotas labi raksturotu SM patogēno sēņu un baktēriju izolātu un entomoloģisko paraugu kolekcijas, veikta slimību un kaitēkļu identifikācija un raksturošana, identificēti SM audzēšanai būtiskākie bioloģiskie riski, radīta informācija diagnostikas metožu izstrādei, kas būtiska ilgtspējīgu augu aizsardzības sistēmu izstrādei un nodrošināšanai dārzos. Kā praktiskais rezultāts plānots SM nozīmīgāko slimību un kaitēkļu aprakstu un informācijas lapu izveide. SM blakusproduktu izpēte, ekstraktu izstrāde un klīniskie pētījumi AP4 ietvaros rezultātus ļaus izmantot citu ar pārtiku, medicīnu un kosmētiku saistīto nozaru pētījumos, kā arī izstrādāt rekomendācijas SM piedevu izmantošanā teļu imūnsistēmas paaugstināšanā, vispārējas veselības un gaļas kvalitātes uzlabošanā.

Šī projekta ietvaros radītās jaunās zināšanas, kas gūtas, iesaistot konsorcijā vairāku zinātņu disciplīnu pētniekus, radīs zinātniskos un tehnoloģiskos pamatus SM audzēšanas un izmantošanas uzlabošanai.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".