Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai

 

 

Projekta nosaukums: „ Metformīna terapijas ietekmējošo faktoru savstarpējās mijiedarbības izpēte 2.tipa cukura diabēta ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/091

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. janvāris – 2019.gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 648 235,48 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol., Assoc. Prof. J. Kloviņš 

 

Projekta mērķis ir raksturot līdz šim maz pētītus faktorus, kas nosaka atbildes reakciju uz metformīna terapiju, nolūkā identificēt medikamenta efektivitāti un panesamību raksturojošus marķierus 2.tipa cukura diabēta (T2D) ārstēšanā. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ietvers ar metformīna lietošanu asociētu taksonomisko un funkcionālo izmaiņu zarnu mikrobiomā izvērtēšanu attiecībā pret atbildes reakciju uz terapiju. Iespējams, ka ar zarnu mikrobiomu saistīti procesi veicina metformīna glikozi pazeminošo efektu, savukārt vienlaicīgi novērotā mikrobioma taksonomiskās daudzveidības pazemināšanās ierosina potenciāli gastrointestinālās blaknes izraisošu patogēnu īpatsvara pieaugumu. Šī hipotēze tiks pārbaudīta, integrējot datus no 16S rRNS gēna amplikonu un metagenoma sekvencēšanas analīzēm, kas veikta no veseliem dalībniekiem un pacientiem ar T2D iegūtiem zarnu mikrobioma paraugiem pirms un pēc metformīna lietošanas. Minētās kohortas tiks iekļautas pētījumos, kas virzīti uz epiģenētisko un RNS ekspresijas profilu noskaidrošanu, kas asociējas ar metformīna lietošanu un varētu tikt izmantoti klīniski nozīmīgu marķieru noteikšanai. Lai padziļinātu izpratni par cilvēkos novērotajām dažādu faktoru asociācijām, kā arī to cēloņsakarībām, detalizēta metformīna un zarnu mikrobioma mijiedarbības un metabolo ceļu analīze tiks veikta peļu modeļos. Papildus eksperimenti dzīvnieku modeļos sniegs iespēju izvērtēt prebiotiķu un probiotiķu potenciāli pozitīvo efektu kombinācijā ar metformīna terapiju, kas varētu novērst nevēlamās izmaiņas zarnu mikrobiomā.

Projekta ietvaros īstenotie pētījumi veicinās izpratni par metformīna terapijas efektivitātes un tolerances pamatā esošajiem mehānismiem. Pirmkārt, plānotās aktivitātes palīdzēs definēt zarnu mikrobioma lomu atbildes reakcijas uz metformīna lietošanu veidošanā. Otrkārt, tiks sniegts ieskats epiģenētisko marķieru profilos un to funkcionālajā nozīmē medikamenta terapijas kontekstā. Eksperimenti peļu modeļos ļaus virzīties tālāk un pētīt iespējas novērst metformīna izraisītās blaknes. Iegūtā informācija palīdzēs algoritmu uzlabošanā terapijas rezultāta paredzēšanai, kā arī veicinās jaunu pieeju izstrādi metformīna terapijas efektivitātes un tolerances paaugstināšanai.

Informācija ievietota: 02.01.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".