Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Krūts vēža stimulētu Her-receptoru konformācijas izmaiņas un to ietekme uz hromatīna organizāciju

 

 

Projekta mērķis:

  • Krūts vēža šūnās izpētīt agrīnu Her-receptoru signālkaskādes aktivāciju un genoma (hromatīna) atbildi uz to, izmantojot super-resolūcijas mikroskopiju, kā arī molekulārās DNS konformācijas noteikšanas metodes.
  • Abpusēja jaunu metožu apgūšana.
  • Latvijas-Vācijas sadarbības nostiprināšana hromatīna biofizikas jomā,    ilgstošam  un produktīvam darbam.

Projekta mērķa grupas:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Vēža Šūnu bioloģijas laboratorijas pētnieki un studenti.
  • Heidelbergas  Universitātes, Kirchhoff Fizikas Institūta – Prof. Hausmana lab. pētnieki un studenti.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • Molekulārās bioloģijas eksperimenti funkcionālu hromatīna izmaiņu raksturošanai, struktūras analīze un mikroskopisko attēlu analīze Rīgā.
  • Struktūras analīze izmantojot superrezolūcijas mikroskopu un mikroskopisko attēlu analīze Heidelbergā.
  • ‘Know-how pieredzes apmaiņa personāla savstarpējas apmācības rezultātā.
  • Kopīga rezultātu analīze, publikācijas sagatavošana un iesniegšana.

 

Projekta ietvaros plānotie publiskie pasākumi:

Seminārs „Hromatīna organizācijas mehanismi“ Heidelbergā (2015.g. 20.aprīlī).

Seminārs  „ Šūnu sistēmu nano-un mesoskopiskā līmeņa  struktūras ‘  Rīgā (2015.g. 8.oktobrī). Piedalīsies Prof. Hausmann (Heidelberga) un Prof. A. Giuliani (Roma).

 Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".