Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai

 

 

Projekta nosaukums: „ Babezioze Latvijā: epidemioloģiskie un diagnostiskie pētījumi riska novērtēšanai”

 Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 1. kārtas ietvaros.

 Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/16/A/044

Projekta izpildes termiņš: 2017. gada 1. februāris - 2020. gada 31. janvāris

Projekta kopējais finansējums: 648 640,00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. R. Ranka

 

Šī projekta īstenošana radīs jaunas zināšanas un epidemioloģisko izpratni par Babesia patogenu un to pārnēsātājērču savstarpēju ekoloģisku attiecību lomu slimības transmisijas cikla uzturēšanā un jaunu dabas perēkļu radīšanā. Projekta rezultāti izgaismos tās problēmas un izaicinājumus, ko cilvēka un dzīvnieku

veselībai nodara ērču ģeogrāfiskās izplatības izmaiņas, kā arī veicinās babeziozes uzraudzību un kontroli.

Projekta ietvaros publicēšanai tiks iesniegti vairāki oriģināli zinātniskie raksti, kā arī rezultāti tiks prezentēti starptautiskās konferencēs. Papildus, projekta ietvaros tiks izstrādātas jaunas efektīvas metodes patogēnu detektēšanai, kas nepieciešami slimības epidemioloģiskās kontroles nodrošināšanai un jaunu molekulāru diagnostikas testu izveidošanai.

Paveiktais:

2017. gada 1. februāris - 2017. gada 30. aprīlis

Veikta ērču paraugu ievākšanas vietu plānošana. Uzsākta ērču paraugu ievākšana dažādos Latvijas reģionos. Uzsākta DNS izdalīšana un Babesia sugu prevalences noteikšana ērču paraugos no biotopiem un dzīvniekiem esošās kolekcijas ietvaros. Uzsākta ērču un dzīvnieku Babesia molekulāras identitātes un savstarpejas radniecibas noskaidrošana. Veikta DNS izdalīšana no klīniskiem paraugiem. Babesia noteikšanai izmantota 18S rRNS gena PCR amplifikācijas un sekvenēšanas metode. Veikta uz šo brīdi aktuālākās zinatniskās literatūras analīze.

Informācija ievietota: 28.04.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".