Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Autoantivielu veidošanās mehānismi un to loma pret-vēža imūnajā atbildē

Finansētājs: Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. 09.1288

Periods: 2009-2012

Projekta vadītājs: Dr. biol. Zane Kalniņa

Autoantivielas pret audzēju šūnu antigēniem veidojas gandrīz visiem vēža pacientiem un, pateicoties to specifiskumam un stabilitātei, tās ir ļoti atraktīvi biomarķieri agrīnai diagnostikai, slimības gaitas un terapijas efektivitātes prognozēšanai un pacienta imūnsistēmas stāvokļa novērtēšanai. Tomēr to veidošanās mehānismi un loma pret-vēža imūnajā atbildē ir neskaidri, kas ievērojami apgrūtina uz to noteikšanu balstītu diagnostikas un/vai prognostikas testu izstrādi.

Šī projekta galvenais mērķis ir gūt ieskatu autoantivielu veidošanās molekulārajos mehānismos un padziļināt izpratni par to lomu pret-vēža imūnajā atbildē.

Šī projekta galvenie uzdevumi ir sekojoši:

(1)           Mūsu izveidotajā Audzēju Antigēnu Datubāzē identificēt antigēnus, kas varētu būt veidojušies molekulāru izmaiņu rezultātā un potenciāli varētu tikt izmantoti kā terapijas mērķi, un ar audzēju veidošanos saistītos wt autoantigēnus;

(2)           Izmantojot ELISPOT analīzes, pacientu asinīs noteikt kādu subtipu T šūnas pazīst konkrētus izvēlētos antigēnus (perspektīvākos terapijas mērķus un atsevišķus autoantigēnus) un aktivējas pēc stimulācijas ar attiecīgajiem peptīdiem;

Izveidot ķīmiski inducētu audzēju veidošanās modeli pelēs, ar kura palīdzību varētu: (i) noteikt laika posmu audzēja attīstībā, kad veidojas autoantivielas pret audzēja antigēniem, (ii) noteikt vai un kā atšķiras autoantivielu repertuāri pelēs, kurās audzējs progresē un tajās, kurās tas neprogresē (t.i., iespējams tiek imunoloģiski kontrolēts), (iii) noskaidrot dažādu CD4+ T šūnu subtipu un konkrētu citokīnu ietekmi uz autoantivielu produkciju un audzēja attīstību/progresiju.

Sagaidāmie rezultāti

Veiksmīgas šī projekta realizācijas gadījumā:

(1)  Tiks iegūtas jaunas zināšanas un padziļināta izpratne par fundamentālu audzēju imunoloģijas jautājumu – audzēju specifisku autoantivielu veidošanās mehānismu - t.i. vai un kādas molekulāras izmaiņas antigēnos ir pamatā autoantivielu produkcijai, kādas T šūnas ir iesaistītas autoreaktīvo B šūnu aktivācijā, vai atšķiras aktivācijas mehānismi B šūnām, kas reaģē pret dažādām antigēnu grupām (piemēram, wt autoantigēniem, strukturāli izmainītiem proteīniem, audu specifiskiem antigēniem), kurā laika posmā notiek autoantivielu veidošanās, vai un ar kādu T šūnu aktivāciju to veidošanās korelē.

(2)  Iegūtās zināšanas dos labāku izpratni par iespējām izmantot autoantivielas kā biomarķierus audzēju diagnostikai, imūnsistēmas statusa noteikšanai, slimības gaitas un imunoterapijas efektivitātes prognozēšanai un monitorēšanai.

(3)  Sagaidāms, ka tiks identificēti audzēju antigēni, kas veidojušies molekulāru izmaiņu rezultātā un tālāk var tikt izmantoti kā mērķi imunoterapijai vai farmakoterapijai.

Iegūtie rezultāti dos priekšstatu par mRNS splaisinga defektu veidu un sastopamību audzējos, un to produktu imunogenitāti.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".