Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
A New Baltic Population Specific Human Genetic Marker in the PMCA4 Gene J Stāvusis, I Iņaškina, B Lāce, D Kidere (Pelnēna), Limborska S, Khrunin A, Kucinskas V, Krumina A, Piekuse L, Zorn B, Fodina V, Punab M,, J Ērenpreiss Human Heredity, 82 (3-4), pp. 140-146 2017
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".