Research Publications
Research

Quick links

All International Local Patents Monographs Conference thesis
Name Authors Published in Year Internet
Kvercetīna un kemferola ietekme uz iNOS ekspresiju kontroles un LPS inducēta iekaisuma gadījumā Wistar līnijas žurku aknās. Salna E, K Siliņa, Šaripova J, A Linē, Sjakste N Acta Universitatis Latviensis 735: 114 – 123 2008
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".